Наукова школа
“Розвиток життєтворчості особистості”

Науковий керівник  Ямницький Вадим Маркович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1990 р.), спеціальність “Математика і фізика”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Вплив емоціогенних ситуацій на творчу діяльність учнів” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (1993 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук “Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (2005 р.).

В. М. Ямницький – автор понад 110 наукових і навчально-методичних праць: статті у фахових виданнях, монографії, навчальні посібники. Головні з них:

 1. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – Вип. 662. – С. 166–171.
 2. Психологічні особливості розвитку життєтворчої активності особистості: експериментальний аспект / В. М. Ямницький // Педагогіка і психологія професійної освіти. – № 4. – 2005. – С. 132–140.
 3. Життєва криза дорослого віку як мотиватор життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: психологічні науки. – Серія 12. – 2005. – Випуск 6 (30). – С. 7–15.
 4. Теоретичні аспекти технології розвитку життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Гуманітарні науки. – № 2. – 2005. – С. 48–54.
 5. Особистість і сутність у психології життєтворчості / В. М. Ямницький // Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта”. – № 3-4. – 2006. – С.72–74.
 6. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент : монографія / В. М. Ямницький. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М. П., 2006. – 362 с.
 7. Життєтворчість і психотерапія / В. М. Ямницький // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2007. – Вип.3-4. – С.75–80.
 8. Психотерапія у сутнісному вимірі / В. М. Ямницький // Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта”. – 2007. – № 1-2. – С.43–45.
 9. Типологія життєвих криз дорослого віку в контексті проблеми життєтворчості особистості / В. М. Ямницький // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2007. – № 13. – С.130–133.
 10. Системний аналіз феномена життєтворчості особистості / В. М. Ямницький // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С.145–152.
 11. Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості / В. М. Ямницький // Освіта регіону. Психологія, політологія, комунікації. – Рівне: ун-т “Україна”. – 2010. – С.94-96.

Проблематика наукової школи. Теоретичне обґрунтування та практичне (технологічне) забезпечення розвитку життєтворчої активності особистості.

Вектори пошуку: конкретизація й обґрунтування теоретико-методологічних і методичних засад розвитку життєтворчої активності особистості; здійснення системного вивчення феномена життєтворчості на основі системного моделювання; концептуалізація феноменів “життєтворчість”, “життєтворча активність” особистості; визначення психологічних чинників розвитку життєтворчої активності; обґрунтування, розробка й експериментальна апробація технології розвитку життєтворчої активності особистості; виявлення закономірностей й тенденцій розвитку життєтворчої активності особистості в умовах цілеспрямованого психологічного впливу.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом В. М. Ямницького:

 1. Петренко Г. К. Розвиток координаційних здібностей учнів 5-6 класів у процесі навчання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / Г. К. Петренко; Миколаїв. держ. пед. ун-т. – Миколаїв, 2002.
 2. Савчук Л. О. Формування комунікативних умінь у дітей шестирічного віку із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Л. О. Савчук; Ін-т спец. педагог. АПН України. – К., 2006.
 3. Бабак К. В. Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія / К. В. Бабак; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2011.
 4. Демчук О. О. Психологічні чинники формування життєвої компетентності майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія / О. О. Демчук; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2013.

Керівництво держбюджетними темами

 1. Розвиток життєтворчої активності особистості (№держ. реєстр. 0109U000499). Термін виконання 2009 – 2010 рр.
 2. Розвиток життєвої компетентності особистості (№держ. реєстр. 0111U001029). Термін виконання 2011-2012 рр.

Наукова школа
“Філософсько-релігієзнавчі проблеми християнства”

Науковий керівник  Шугаєва Людмила Михайлівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Сиктивкарський державний університет (1983 р.), спеціальність “Історія” .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук “Релігійні вірування і соціальна практика духоробів” за спеціальністю 09.00.06 – теорія і історія релігії вільнодумства та атеїзму (1993 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук “Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації” за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (2007 р.).

Л. М. Шугаєва – автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Православне сектанство в Україні: особливості трансформації : [монографія] / Л. М. Шугаєва ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди, Рівн. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2007. – 318 с.
 2. Духовні християни-містики в Україні : історіософська ретроспектива / Л. М. Шугаєва ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди, РДГУ. – Рівне : [Вид. О. Зень], 2008. – 71 с.
 3. Особливості соціалізації православного сектантства у незалежній Україні / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – № 1 (3). – С. 119–123.
 4. Православна церква і позацерковне релігійне об'єднання "Істинно-православна церква" в контексті сучасних суспільних трансформацій : проблеми і перспективи / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – № 2 (4). – С. 120–126.
 5. Релігії світу : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Л. М. Шугаєва. – К. : Академвидав, 2011. – 253 c.
 6. Идейно-мировозренческая трансформация православного сектанства в Украине / Л. М. Шугаева // Современные проблемы изучения истории церкви : междунар. науч.-практ. конф.: тезисы докл. – М. : МГУ, 2011. – С. 294–297.
 7. Православні трансформації : Істинно православна церква / Л. М. Шугаєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія "Філософські науки". – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 59. – С. 14–19.
 8. Релігійні меншини історичного християнства / Л. М. Шугаєва // Історія релігій в Україні: в 10-ти т. – К. : Український видавничий консорціум, 2011. – Т. 7 : Релігійні меншини України. – С. 169–216.
 9. Римо-католицька церква у 1939-1941 рр. на Волині: під репресивним тиском тоталітаризму / Л. М. Шугаєва // Україна і Ватикан : зб. наук. праць. – Галич-Івано-Франків.-К., 2011. – Вип. IV : Державно-церковні відносини в контексті досвіду об'єднаної Європи. – С. 162–167.
 10. Ритуал і богослів’я в українському православному містичному сектантстві ХVІІІ – ХХ ст. / Л. М. Шугаєва // Християнські міжконфесійні взаємини : загальноєвропейський та український досвід : матеріали Міжнар. наук. конф. – Галич: Інф.-вид. від. Нац. заповідника “Давній Галич”, 2012. – С. 34–39.
 11. Вияви народної релігії в духовному християнстві України / Л. М. Шугаєва // Аврамічні релігії в Україні : історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини : матеріали наук. конф. – Галич: Інф.-вид. від. Нац. заповідника “Давній Галич”, 2013. – С. 67–72.
 12.  Релігійні спільноти православного походження в Україні в ХХІ столітті : соціокультурний контекст / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – № 2 (10). – С. 53–58.

Проблематика наукової школи. Філософсько-релігієзнавчі проблеми християнства (історія та філософія релігії, політика і релігія).

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Л. М. Шугаєвої:

 1. Булига І. І. Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни : автореф. дис. …канд. філос. наук: 09.00.11 – релігієзнавство / І. І. Булига; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2010.
 2. Мишков В. Я. Еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні : автореф. дис. …канд. філос. наук: 09.00.11 – релігієзнавство / В. Я. Мишков; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2013.

Наукова школа
Розвиток експериментальної культури учнівської і студентської молоді”

Науковий керівник  Тищук Віталій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук, завідувач кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1972 р.), спеціальність “Фізика і математика”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Удосконалення методики і техніки шкільного навчального експерименту з ядерної фізики” за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання фізики (1985 р.).

В. І. Тищук – автор понад 600 наукових, навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники з грифом МОН України, статті у фахових виданнях. Основні з них:

 1. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая физика : учеб. пособ. / Н.М. Шахмаев, Н.И. Павлов, В.И.Тыщук. – М.: Просвещение, 1991. – .223 с.
 2. Світ навколо нас: підручник для 6-го класу загальноосвітньої середньої школи / Я.Ф. Левшенюк, М.Ю. Новоселецький, В.І.Тищук. – Рівне: РІПКПК, 1997. – 110 с.
 3. Дослідницька робота учнів з фізики у старших класах загальноосвітньої школи: монографія / Ю.М.Галатюк, В.І.Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ, 2004. – 264 с.
 4. Короткотривалі фронтальні лабораторні роботи з фізики. 7 клас: навч.-метод. посіб. для учит. / В.І. Тищук, В.О. Мислінчук, М.І.Шут; за ред. М.І. Шута. – Рівне: РВВ РДГУ, 2005. – 160 с.
 5. Методологія і методика наукового пізнання у педагогічному дослідженні (Модульні технології навчання): навч.-метод. посіб. / В.І. Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ, 2005 . – 168 с.
 6. Сучасна електронно-обчислювальна техніка в шкільному фізичному експерименті: навч.-метод. посіб. / В.І.Тищук, О.М.Желюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2006. – 248 с.
 7. Рівневі фронтальні лабораторні роботи з фізики для 7-9 класів: навч.-метод. посіб. / М.В.Остапчук, М.І. Шут, В.І.Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ. 2006. – 268 с.
 8. Підготовка педагогів до формування пізнавальних умінь учнів у процесі навчання фізики: навч.-метод. посіб. / І.С. Войтович, М.І. Шут, В.І.Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ. 2006. – 218 с.
 9. Організація творчої пізнавальної діяльності учнів на основі навчального дослідження" (кредитно-модульні технології навчання): навч.-метод. посіб. / Ю.М.Галатюк, М.І.Шут, В.І.Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ, 2006. – 268 с.
 10. Дослідницька робота учнів з фізики у старших класах загальноосвітньої школи: монограф. посіб./ В.І.Тищук, Ю.М. Галатюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2006. – 288 с.
 11. Короткотривалі фронтальні лабораторні роботи. І семестри 7 та 8 класів за 12 річною програмою: навч.-метод. посіб. / В.І.Тищук, В.О.Мислінчук, М.І.Шут. – Х.: "Основа": "Тріада+", 2007. – 176 с.
 12. Дослідницька робота учнів з фізики: навч.-метод. посіб. для вчит. / Ю.М.Галатюк, В.І.Тищук. – Х.: "Основа": "Тріада+", 2007. – 192 с.
 13.  Організація творчої пізнавальної діяльності учнів на основі навчального дослідження (кредитно-модульні технології навчання): навч.-метод. посіб. / Ю.М. Галатюк, М.І.Шут, В.І.Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ, 2007. – 268 с.
 14. Дослідницькі задачі з фізики: навч.-метод. посіб. для вчит. / В.І. Тищук, Ю.М. Галатюк, А.В. Рибалко. – Харків: "Основа": "Тріада+", 2007. – 164 с.
 15. Фізична екологія: навч. посіб. для студ. спец. 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / В.І. Тищук, Д.В.Лико, М.Ю. Новоселецький, А.Л.Панасюк. – К.: Кондор, 2009. – 484 с.
 16. Методи розв'язування фізичних задач. Теплові явища. Практикум: навч.-метод. посіб. / Ю.М.Галатюк, В.Я.Левшенюк, В.І.Тищук. – Харків: Вид. група “Основа”, 2009. – 186 с.
 17. Фізика зір. Комплексне довгострокове завдання з астрономії: навч.-метод. посіб. Кредитно-модульні технології навчання / В.І.Тищук, В.О. Мислінчук. – Рівне: РВВ ДГУ, 2009. – 140 с.

Проблематика наукової школи. Розвиток експериментальної культури учнівської і студентської молоді.

Вектори пошуку: методологічні засади феномену “експериментальна культура”; місце і роль експериментальної культури в сфері загальної культури молодої особи (учня, студента); структура експериментальної культури та динаміка змін експериментальної культури молоді з віком; система експериментальної культури та структура її складових; методи, методики і технології формування та розвитку експериментальної культури учнів і студентів; формування та розвиток експериментальної культури учнів у процесі вивчення природничих дисциплін (основ природознавства, фізики, хімії, астрономії, географії, біології, екології тощо); розвиток експериментальної культури студентів – майбутніх учителів фізики, основ природознавства, хімії, астрономії.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом В. І. Тищука:

 1. Остапчук М. В. Системи фізичних завдань для середньої загальноосвітньої школи в умовах диференціації навчального процесу : автореф. дис. … канд. пед. наук:  13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) / М. В. Остапчук; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1995.
 2. Галатюк Ю. М. Організація дослідницької роботи учнів під час вивчення фізики в старших класах середньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук:  13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) / Ю. М. Галатюк; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997.
 3. Желюк О. М. Удосконалення навчального фізичного експерименту засобами сучасної електронної техніки : автореф. дис. … канд. пед. наук:  13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) / О. М. Жилюк; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997.
 4. Мислінчук В. О. Методичні основи розробки та впровадження короткотривалих фронтальних лабораторних робіт з фізики : автореф. дис. … канд. пед. наук:  13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) / В. О. Мислінчук; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. 

Наукова школа
“Актуальні питання бібліографознавства, бібліотекознавства, документології”

Науковий керівник – Швецова Галина Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Східно-Сибірський державний інститут культури, м. Улан-Уде (1966 р.), спеціальність “Бібліотекознавство і бібліографія”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Критико-библиографический журнал “Книга и революция” (1920–1923 гг.) и его роль в становлении советской библиографии” за спеціальністю 736 –бібліографія і бібліотекознавство (1972 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук “Документ і книга в системі соціальних комунікацій” за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (2002 р.).

Г. М. Швецова – автор понад 290 наукових і навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріалах і тезах конференцій. Основні з них:

 1. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. Н. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха, М. П. Лико, Ж. В. Бабенко, М. С. Пацко. – К. : Кн. палата України, 1998. – 116 с.
 2. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – 79 с.
 3. Типологія книги : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. – К. : Кн. палата України, 1999. – 68 с.
 4. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2000. – 205 с.
 5. Документ і книга в системі соціальних комунікацій : [монографія] / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2001. – 437 с.
 6. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2003. – 168 с.
 7. Віртуальна довідка – новий вид інформаційних послуг бібліотеки / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи : зб. ст. / Рівнен. обл. держ. адміністрація, Обл. упр. культури, Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Перспектива, 2004. – С. 48–59.
 8. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – К. : Кондор, 2004. – 217 с.
 9. Видовая классификация библиографии в проблематике библиографоведения / Г. Н. Швецова-Водка // Российское библиографоведение: итоги и перспективы : сб. науч. ст. – М. : Фаир-пресс, 2006. – С. 287–352.
 10. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.
 11. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. – 487 с.
 12. Документ в свете ноокоммуникологии : науч.-практ. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Информ. центр сотрудничества “Литера”, 2010. – 381 с.
 13. Документальна комунікація як об’єкт  загальної теорії документології  / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 49–53.
 14. Концепції сучасного документознавства : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 8.020105 “Документознавство та інформ. діяльність” / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2010. – 119 с.
 15. Бібліотека як документальна комунікаційна система / Г. М. Швецова-Водка // Бібл. вісник. – 2011. – № 6. – С. 3–7.
 16. Документознавство : словник-довідник термінів і  понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2011. – 319 с.
 17. Документологія : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 8.020105 „Документознавство та інформ. діяльність” / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. – Рівне, 2011. – 109 с.
 18. Історіографія документознавства / Г. М. Швецова-Водка // Слов’янський світ і Україна : зб. наук. пр. на пошану ректора Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту, проф. Руслана Постоловського / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Видавець О. Зень, 2011. – С. 488–497.
 19. Місце книги у соціальному комунікаційно-інформаційному процесі / Г. Швецова-Водка // Книга в сучасній культурі України. У 2-х т. Т. 1. Хрестоматія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2011. – С. 387–398.
 20. Покликання – бібліотекар : до 40-річчя вищої бібліотечної освіти у Рівному / І. В. Мілясевич, В. М. Жук, Г. М. Швецова-Водка, В. Д. Ясьмо ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т докум. комунікацій та менедж., Каф. бібліотекознавства і бібліогр. – Рівне : [РДГУ], 2011. – 282 с.
 21. Складові системи документальних комунікацій / Г. М. Швецова-Водка // Бібл. вісник. – 2011. – № 1. – С. 37–42.
 22. Теорія, історія, організація та методика бібліографії : вибрані праці / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Дятлик М. С., 2011. – 495 с.
 23. Библиографоведение. Документология : сборник статей / Г. Н. Швецова-Водка. – Saarbrucken, Germany : Palmarium Academic Publishing : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. –372 с. – ISBN 978-3-8473-9490-7
 24. Новая дифференциация и интеграция книговедческого знания / Г. Н. Швецова-Водка // Румянцевские чтения – 2013 : материалы междунар. науч. конф. (16–17 апр. 2013) / Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом, 2013. – С. 319–325.
 25. Термінологічні проблеми бібліології / Галина Швецова-Водка // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права. – К., 2013. – Вип. 7. – C. 106–112.

Проблематика наукової школи. Дослідження в межах бібліологічних наукових дисциплін: книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. Актуальні і малодосліджені питання з історії та сучасного стану книжкової, бібліотечно-бібліографічної справи в Україні.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Г. М. Швецової:

 1. Шатрова М. Б. Документні ресурси української бібліографії образотворчого мистецтва (1996–2005): склад, зміст, особливості розвитку : автореф. дис. … канд. іст. наук :   27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / М. Б. Шатрова ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010.
 2. Трачук Л. Ф. Комп’ютерізація бібліографічної діяльності бібліотек в Україні (1991–2009 рр.): основні напрями розвитку бібліографування та бібліографічного обслуговування : автореф. дис. … канд. іст. наук:   27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Л. Ф. Трачук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010.
 3. Остапчук Ю. А. Інформаційно-бібліографічна система університетської бібліотеки : зміст, організація, використання : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Ю. А. Остапчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011.
 4. Промська О. Л. Розвиток і сучасний стан метабібліографії в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / О. Л. Промська; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011.

Наукова школа
“Механіка деформівного твердого тіла”

Науковий керівник  Сяський Андрій Олексійович, доктор технічних наук, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Львівський державний університет (1969 р.), спеціальність “Механіка”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Концентрация напряжений в оболочках с конечною жесткостью на сдвиг” за спеціальністю 01.023 – теорія пружності і пластичності (1972 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук “Контактное взаимодействие анизотропных оболочек и пластин с тонкими упругими ребрами” за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (1991 р.).

А. О. Сяський – автор понад 100 наукових праць: монографії, навчальні посібники, статті, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Распределение напряжений около кругового отверстия в ортотропной сферической оболочке с конечной жесткостью на сдвиг / А. А. Сяський, Е. И. Лунь // Механика полимеров. – 1973. – №5. – С.879–883.
 2. Распределение напряжений возле отверстий в податливых на сдвиг анизотропных оболочках : монография / А. А. Сяський, Б. Л. Пелех. – К.: Наук. думка, 1975. – 200 с.
 3. Граничные условия для оболочки с отверстием, край которого подкреплен тонким упругим стержнем / А. А. Сяський, Е. И. Лунь // Прикладная механика. – 1975. – т.14. – №3. – С.25–32.
 4. К вопросу о частичном подкреплении кругового отверстия в сферической оболочке / А. А. Сяський // Прикладная механика. – 1978. – т.14. – №10. – С.126–129.
 5. Расчет сварных ортотропных сферических оболочек с ребрами жесткости / А. А. Сяський // Прикладная механика. – 1985. – т.21. – №1. – С.66-73.
 6. Упругое равновесие пластинки с частично подкрепленным отверстием / А. А. Сяський // Прикладная математика и механика. – 1986. – т.50. – №2. – С.247–254.
 7. Теоретичні основи уточненого розрахунку шліцьових з’єднань / А. О. Сяський, С. М. Комбель // Машинознавство. – 2003. – № 4(70). – С. 27– 33.
 8. Передача сил до криволінійного отвору нескінченної пластинки стрижнями змінної жорсткості / А. О. Сяський, Ю. В. Батишкіна // Машинознавство. – 2004. – № 6(84). – С. 21–26.
 9. Математичне моделювання плоских контактних задач : навч. посіб. / А. О. Сяський. – Рівне: РДГУ, 2007. – 95 с.
 10. Механіка суцільного середовища : навч. посіб. / А. О. Сяський, С. М. Бабич. – Рівне: РДГУ, 2007. – 151 с.
 11. Пружна рівновага пластинки з криволінійним контуром, частково підсиленим системою трьох несиметричних ребер / А. О. Сяський, Н. В. Шевцова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2008. – Т. 13, № 1. – С. 13–19. 
 12. Технічна механіка (кінематика) : навч. посіб. / А. О. Сяський, М. В. Семенюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2009. – 100 с.
 13. Мішана контактна задача для пластинки з криволінійним отвором і системи штампів з кутовими точками / А. О. Сяський, О. Я. Трохимчук // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Машинобудування” – Київ: НТУУ “КПІ”, 2010. – №58. – C.36 – 41.
 14. Про передачу моментного навантаження до пластинки з криволінійним отвором пружним ребром / А. О. Сяський, В. В. Кот, К. П. Музичук // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Т.19. – №5 (Серія: Механіка. – Вип. 15, Т.2) – С.234–239.
 15. Мішана контактна задача для ізотропної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска / А. О. Сяський, Н. В. Шинкарчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2011. – Т.16. – № 1. – С. 16–21.
 16. Технічна механіка (статика, кінематика) : навч. посіб. / А. О. Сяський, М. В. Семенюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2012. – 208 с.
 17. Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу / А. О. Сяський, В. В. Кот, К. П. Музичук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. – №1 (69). – С. 20–30.

Проблематика наукової школи. Мішані контактні задачі для масивних і тонкостінних циліндричних тіл з гладкими та ребристими поверхнями. Часткове підсилення контурів криволінійних отворів в ізотропних та анізотропних пластинках тонкими пружними ребрами змінної жорсткості. Розробка інженерних методик розрахунку напружено-деформованого стану кусково-однорідних пластин з криволінійними міжфазними розрізами, береги яких контактують за дії згинальних навантажень.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом А. О. Сяського:

 1. Комбель С. М. Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / С. М. Комбель;  Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2004.
 2. Батишкіна Ю. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної жорсткості : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Ю. В. Батишкіна; Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2005.
 3.  Шевцова Н. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними контурами і розімкнених пружних ребер при їх несиметричному сполученні : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Н. В. Шевцова; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009.
 4. Трохимчук О. Я. Розрахунок масивних і тонкостінних циліндричних тіл при їх контакті з жорсткими штампами : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / О. Я. Трохимчук; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010.
 5. Шинкарчук Н. В. Розрахунок кусково-однорідних пластинчастих елементів конструкцій за контакту берегів криволінійних міжфазних розрізів : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Н. В. Шинкарчук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.
 6. Кот ВВ. Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / В. В. Кот ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.
 7. Музичук К. П. Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з міжфазними дуговими розрізами, береги яких контактують при згині : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / К. П. Музичук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.

Наукове консультування

Демчик С. П. Контактна взаємодія плоских областей з криволінійними границями : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / С. П. Демчик; Ін-т прикл. пробл. мех. і матем. НАН України. – Львів, 1994.

Керівництво держбюджетними темами

 1. Математичне моделювання нелінійних збурень еко-енерго систем  (№держ. реєстр. 0100U004897). Термін виконання 2000 – 2002 рр.
 2. Дослідження контактної взаємодії циліндричних тіл з гладкими і ребристими поверхнями  (№держ. реєстр. 0102U005281). Термін виконання 2003 – 2005 рр.
 3. Математичне моделювання та дослідження контактної взаємодії масивних та тонкостінних циліндричних структур (№держ. реєстр. 0105U008955). Термін виконання 2006 – 2008 рр.
 4. Розробка методів оптимізації напруженого стану пластинок з отворами, які взаємодіють з жорсткими штампами і пружними ребрами (№держ. реєстр. 0212U002009). Термін виконання 2009 – 20011 рр.

 

Back to top