Наукова школа
“Моделювання нелінійних збурень процесів та систем”

Науковий керівник – Бомба Андрій Ярославович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Львівський державний університет імені Івана Франка (1972р.), спеціальність “Математика” .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Асимптотический метод решения задач массопереноса растворимых веществ в пористой cреде” за спеціальністю 01.02.05  – механіка рідин, газу і плазми (1985 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук “Математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу “фільтрація-конвекція-дифузія” з післядією” за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (2005 р.).

А. Я. Бомба – автор понад 350 наукових і навчально-методичних праць: статті у фахових виданнях, монографії, навчальні посібники. Основні з них:

 1. Сингулярно возмущенные задачи типа “конвекция-диффузия” в многоcвязных областях / А.Я. Бомба, В.В. Скопецкий, И.М. Присяжнюк // Компьютерная математика. – 2004. – № 2. – С. 99–104.
 2. Нелiнiйнi модельні крайовi задачi на квазiконформнi вiдображення для тризв’язних анізотропних середовищ / А.Я. Бомба, Д.О. Пригорницький // Журнал обчисл. прикл. матем. – № 2 (91). – 2004. – С. 19–24.
 3. Bomba A.Ya. Оn one method for constructing a dynamical mesh of nonlinear quasiperfect processes in deformable anisotropic media / A.Ya. Bomba, S.S. Kashtan // Journal of applied computer science. – vol. 12. no 2 (2005) – pp. 7–21.
 4. Рівняння математичної фізики : навч.-метод. посіб. / С. В. Барановський, А. Я. Бомба, А. П. Кузьменко. – Рівне : МЕГУ, 2006. – 234с.
 5. Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки : [монографія] / А. Я. Бомба, В. М. Булавацький, В. В. Скопецький ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – К. : Наук. думка, 2007. – 291 с. 
 6. Узагальнення тригонометричних функцій та комплексних чисел / А. Я. Бомба, І. А. Барановська, А. В. Теребус, Т. В. Тищук ; Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівн. мала акад. наук учнівської молоді, Рівненський державний гуманітарний ун-т. – Рівне, 2007. – 59 с.
 7. Нелінійні сингулярно збурені задачі типу "конвекція-дифузія"  : монографія / А. Я. Бомба, С. В. Барановський, І. М. Присяжнюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування ; РДГУ. – Рівне : [НУВГП], 2008. – 251 с.
 8. Нелінійні задачі типу фільтрація-конвекція-дифузія-масообмін за умов неповних даних : монографія / А. Я. Бомба, В. І. Гаврилюк, А. П. Сафоник, О. А. Фурсачик. – Рівне : НУВГП, 2011. – 275 с.
 9. Mathematical modeling of aerobic wastewater treatment in porous medium / A. Bomba, B. Bahovets, A. Safonyk // Scientific Bulletin of Chelm Section of Mathematics and Computer Science. – 2011.
 10. Complex approach to modeling of two-phase filtration processes under control conditions / A. Ya. Bomba, S. V. Yaroshchak // Journal of Mathematical Sciences. – 2012. – Vol. 184, No. 1, July. – P. 56–68.
 11. Методи комплексного аналізу: монографія / А. Я. Бомба, С. С. Каштан, Д. О. Пригорницький, С. В. Ярощак. – Рівне: НУВГП, 2013. – 415 с.

Проблематика наукової школи. Розвиток числових методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання нелінійних процесів з післядією за умов керування, ідентифікації та оптимізації параметрів.

Вектори пошуку: Системне математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу "фільтрація-конвекція-дифузія" з післядією при неповних даних; просторові аналоги крайових задач на квазіконформні відображення і проблеми моделювання нелінійних процесів у пористих середовищах; математичне моделювання нелінійних процесів багатокомпонентної та багатофазної фільтрації у системах типу пласт-рідина за умов керування та оптимізації, інтенсифікації притоку пластової рідини з використанням гідравлічного розриву та термічних методів (зокрема, в сланцевих напластуваннях та бітумних пластах); моделювання нелінійних збурень процесів масопереносу в різнопористих (нанопористих) середовищах за умов керування, оптимізації та ідентифікації параметрів; моделювання нелінійних процесів фільтрування рідин від багатокомпонентних забруднень з урахуванням зворотних впливів та дифузійно-масообмінних збурень; підвищення ефективності послідовного та прогресуючого стиснення кольорових зображень без втрат.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом А. Я. Бомби:

 1. Барановський С. В. Математичне моделювання процесу деформації незв’язного пісчаного русла турбулентним водним потоком : автореф. дис. …канд. техн. наук :  01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи / С. В. Барановський;  Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Т., 2000.
 2. Сидорчук Б. П. Математичне моделювання нелінійних процесів фільтрації з урахуванням суфозійних явищ : автореф. дис. …канд. техн. наук :  01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи / Б. П. Сидорчук; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Т. , 2000.
 3. Каштан С. С. Математичне моделювання фільтраційних деформацій в ґрунтах з урахуванням взаємовпливу характеристик середовища та процеси : автореф. дис. …канд. техн. наук:  01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи / С. С. Каштан; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Т. , 2004.
 4. Пригорницький Д. О. Математичне моделювання збурень фільтраційних процесів у пористих пластах : автореф. дис. …канд. техн. наук :  01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи / Д. О. Пригорницький; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Т., 2006.
 5. Присяжнюк І. М. Математичне моделювання нелінійних сингулярно збурених процесів типу “конвекція-дифузія-масообмін” : автореф.  дис. …канд. техн. наук:  01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи / І. М. Присяжнюк; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Т., 2006.
 6. Сафоник А. П. Моделювання нелінійних процесів фільтрування з урахуванням зворотних впливів та дифузійно-масообмінних збурень : автореф.  дис. …канд. техн. наук :  01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи / А. П. Сафоник; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Л., 2010.
 7. Гаврилюк В. І. Математичне моделювання квазіідеальних процесів із післядією в областях з вільними межами : автореф.  дис. …канд. техн. наук :  01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи / В. І. Гаврилюк; Держ. вищий навч. заклад “Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2011.
 8. Климюк Ю. Є. Математичне моделювання просторових нелінійних сингулярно збурених процесів типу “фільтрація-конвекція-дифузія” у пористих середовищах : автореф.  дис. …канд. техн. наук:  01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи / Ю. Є. Климюк; Держ. вищий навч. заклад “Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2011.
 9. Шпортько О. В. Підвищення ефективності стиснення кольорових зображень у форматі PNG : автореф.   дис. …канд. техн. наук:  01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / О. В. Шпортько ; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Л., 2011.
 10. Ярощак С. В. Комплексне математичне моделювання нелінійних процесів витіснення в нафтогазових пластах за умов зворотнього впливу : автореф.  дис. …канд. техн. наук:  01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи / С. В. Ярощак; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Л., 2012.

Керівництво держбюджетними темами

 1. Чисельно-асимптотичні методи в задачах екології (Державний фонд фундаментальних досліджень ДКНТ України, проект № 1/778 від 4.05.92 р. та № 11.3/91).
 2. Выполнить математическое моделирование процесса диффузии в системе “образец-ячейка” (Ярославльские отделы Камского института исследования глубоких и сверхглубоких скважин).
 3. Математичне моделювання нелінійних збурень еко-енергосистем (№держ. реєстр. 0100U004897). Термін виконання 2000 – 2002 рр.
 4. Числово-асимптотичні методи розв’язання нелінійних сингулярно збурених задач типу “фільтрація-конвенція-дифузія” з післядією та керуванням” (№держ. реєстр. 0106U000591). Термін виконання 2006 – 2008 рр.
 5. Системне математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу “фільтрація-конвекція-дифузія” з післядією при неповних даних (№держ. реєстр. 0109U001065). Термін виконання 2009 – 2011 рр.
 6. Розробка методів та графічного формату прогресуючого стиснення кольорових зображень без втрат (№держ. реєстр. 0113U001203). Термін виконання 2013 – 2014 рр.

 

Back to top