Наукова школа

Соціально-професійний потенціал студентської молоді

Науковий керівник – Вербець Владислав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, академік Української Академії акмеологічних наук, декан художньо-педагогічного факультету, директор Інституту соціальних досліджень, директор Центру моніторингу якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Харківський державний інститут культури (1970 р.), спеціальність “Культурно-освітня робота”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Общение как фактор удовлетворения информационных потребностей сельских тружеников” за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (1983 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Теоретико-методологічні засади формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2005 р.).

В. В. Вербець – автор понад 160 наукових праць: монографії, навчальні посібники з грифом МОН України, статті, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Методологія та методика соціологічних досліджень : посіб. / В. В. Вербець ; Нац. ун-т “Острозька акад.” ; Ін-т соц. досліджень. – Острог, 2001. – 183 с.
 2. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі : Методологія. Методика. Організація : монографія / В. В. Вербець ; РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2002. – 309 с.
 3. Діагностика формування та реалізації духовно-творчого потенціалу студентської молоді : посіб. / В. В. Вербець ; М-во освіти і науки України. РДГУ, каф. політол. та соціол. – Рівне : РДГУ, 2004. – 147 с.
 4. Формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді / В. В. Вербець  // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства : монографія. – К. : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2004. – С. 76–92.
 5. Педагогічна діагностика формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді : монографія / В. В. Вербець ; М-во освіти і науки України. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2005. – 383 с.
 6. Соціологія : теоретичні та методичні аспекти : навч.-метод. посіб. / В. В. Вербець ; РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2005. – 202 с.
 7. Методологія та методика соціологічних досліджень : метод. посіб. / В. В. Вербець. – Рівне : РДГУ, 2006. – 207 с.
 8. Моніторинг навчально-виховного процесу : навч.-метод. посіб. / В. В. Вербець ; М-во освіти і науки України, РДГУ. – Рівне : РДГУ : Ін-т соц. досліджень, 2008. – 59 c.
 9. Методика організації та проведення соціологічного дослідження : навч. посіб. / В. В. Вербець. – [Друге вид., допов. і переробл.]. – Березне : Надслучан. ін-тут, 2008. – 231 с.
 10. Методологія та методика соціологічного дослідження : навч.-метод. посіб. / В. В. Вербець ; РДГУ, Ін-т соц. досліджень. – [Друге вид., допов. і переробл.]. – Рівне : РДГУ : Ін-т соц. досліджень, 2008. – 231 с.
 11. Методика формування іміджу політичного лідера : навч.-метод. посіб. / В. В. Вербець ; РДГУ, Ін-т соц. досліджень. – Рівне : РДГУ, 2009. – 50 с.
 12. Соціологія : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. – К.: Кондор, 2009. – 549 с.
 13. Моніторинг навчально-виховного процесу : навч.-метод. посіб. / В. В. Вербець ; РДГУ, Ін-т соц. досліджень. – [Друге вид., допов. і переробл.]. – Рівне : РДГУ : Ін-т соц. досліджень, 2012. – 60 с.

Проблематика наукової школи. Соціально-професійний потенціал студентської молоді.

Вектори пошуку: педагогіка вищої освіти, соціологія освіти, соціологія молоді.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом В. В. Вербця:

 1. Фрідріх А. В. Педагогічні умови формування національної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук:   13.00.07 – теорія і методика виховання / А. В. Фрідріх; Ін-т проблем вихов. АПН України. – К., 2006.
 2. Цимбалюк О. М. Професійна комунікативна діяльність учителя загальноосвітньої школи у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук:   13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. М. Цимбалюк; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2011.

 

Back to top