Наукова школа
“Прогресивна ідея в контексті сучасної педагогічної науки і практики”

Науковий керівник  Карпенчук Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, дійсний член Української Академії акмеологічних наук.

Фахова освіта – Вінницький державний педагогічний інститут імені  М. Островського (1973 р.), спеціальність “Українська мова і література”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Педагогічні умови підвищення ефективності виховного впливу шкільного колективу” за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1988 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Педагогічна технологія А. С. Макаренка в контексті сучасної педагогіки” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2003 р.).

С. Г. Карпенчук – автор біля 200 наукових праць: монографії, навчальні посібники з грифом МОН України, статті. Основні з них:

 1. Теорія і методика виховання : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища шк., 1997. – 304 с. 
 2. Години спілкування з проблем морально-етичного самоформування особистості / С. Г. Карпенчук, В. К. Процюк. – Рівне, 1998. – 143 с.
 3. Самовиховання особистості : наук.-метод. посіб. / С. Г. Карпенчук. – К. : ІЗМН, 1998. – 216 с.
 4. На зорі макаренкознавства : монографія / С. Г. Карпенчук, М. М. Окса. – Мелітополь, 2001. – 98 с.
 5. Педагогічна технологія А.С.Макаренка і сучасність : [монографія] / С. Г. Карпенчук. – Рівне : РДГУ, 2001. – 351 с.
 6. Теорія і методика виховання : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / С. Г. Карпенчук. – 2-е вид., доп. і переробл. – К. : Вища шк., 2005. – 342 с.
 7. Синтез у педагогічному досвіді А.С.Макаренка: контекстуальний аналіз : [монографія] / С. Г. Карпенчук. – Рівне, 2008. – 297 с. 
 8. Макаренкознавство в Україні: аспекти історії, теорії, практики: монографія / С. Г. Карпенчук, М. М. Окса. – Рівне : РДГУ, 2008. – 494 с.
 9. Виховний процес: вивчення ефективності : наук.-метод. посіб. / С. Г. Карпенчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Укр. Акад. акмеолог. наук, РДГУ. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 179 с.
 10. До вершин досконалості... : наук.-метод. посіб. з проблем самовиховання / С. Г. Карпенчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 259 с.
 11. Педагогічна герменевтика / С. Г. Карпенчук, Л. Ю. Семенюк-Іванюк. – Рівне : РДГУ, 2009. – 60 с.
 12. Інноваційний характер розвитку освіти Рівненщини / С.Г. Карпенчук // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / Ред. рада вид.: В.Г.Кремень (гол.) [та ін.]; Редкол. тому: Р.М. Постоловський (гол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010. – 383 с. (член авторського колективу).
 13. Вчимо й учимося мислити : наук.-метод. інструментарій / С. Г. Карпенчук, Л. Ю. Семенюк-Іванюк. – Рівне : РДГУ, 2010. – 230 с.
 14. Філософія освіти (загальна теорія педагогіки) : монографія / С. Г. Карпенчук. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2013. – 688 с.
 15. Нове педагогічне мислення: теорія і практика : наук.-метод. посіб. / С. Г. Карпенчук, Л. Ю. Семенюк-Іванюк. – Рівне: Принт Хауз, 2013. – 301 с.

Світлана Григорівна Карпенчук систематично працює над вивченням проблем, пов’язаних із педагогічною спадщиною А. С. Макаренка. Окрім цього, коло її наукових інтересів пов’язане із загальними проблемами філософського та психолого-педагогічного циклу, педагогічною акмеологією, теорією навчання та нейро-фізіологічними аспектами, характерними для педагогічного мислення тощо.

Під керівництвом Карпенчук С. Г. прогресивні ідеї вітчизняної та світової педагогіки інтегрувалися в освітньо-виховний процес загальноосвітніх закладів, зокрема експериментальних: Рівненська українська гімназія – “Творча самореалізація гімназиста в умовах навчально-виховного закладу”; Рівненський НВК “Колегіум” – “Психолого-педагогічні засади формування синтетичного мислення в умовах нової моделі “Акме-школа” (експериментальний заклад Всеукраїнського рівня); комунальний заклад “Бугринський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ студентів – агротехнічний ліцей” – “Формування особистості суспільства європейського типу в умовах реалізації нової моделі “Акме-школа” (експериментальний заклад Всеукраїнського рівня) та ін.

Виокремлені проблеми синтезуються із темами наукових досліджень аспірантів.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом С. Г. Карпенчук:

 1. Нижник О. О. Інтеграція систем музичного виховання в загальноосвітній школі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – методика викладання музики та методика музичного виховання / О. О. Нижник; Київ. держ. ін.-т культури. – К., 1996.
 2. Тюска В. Б. Творча самореалізація майбутнього педагога в процесі діяльності студентського клубу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / В.Б. Тюска; Житомир. держ. ун-т. – Житомир, 2006.
 3. Нечипорук Л. І. Соціально-педагогічні засади виховання моральної культури старшокласників засобами ноосферної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Л. І. Нечипорук; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009.
 4. Семенюк-Іванюк Л. Ю. Педагогічні умови формування синтетичного мислення студентів педагогічного коледжу у процесі психолого-педагогічної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Л. Ю. Семенюк-Іванюк; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2011.

 

Back to top