Наукова школа
“Ефективні підходи та результативні технології навчання мови за нової структури та змісту початкової освіти”

Науковий керівник  Коваль Ганна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теорії та методик початкового навчання Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут (1957 р.), спеціальність “Російська мова та література”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Сравнительная эффективность орфографических упражнений по русскому языку в начальных класах школ с украинским языком обучения” за спеціальністю 13.00.02 – теория и методика обучения русскому языку (1969 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Теория и практика обучения русскому языку младших школьников” за спеціальністю 13.00.02 –  теорія і методика навчання мови (1993 р.).

Ганна Петрівна Коваль – автор 300 наукових і науково-методичних праць, укладач шкільних програм та автор підручників для початкових класів масової школи, навчальних посібників з грифом МОН України, наукових статей. Основні з робіт:

 1. Методика викладання української мови : навч. посіб. для студ. пед. ін.-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. “Педагогіка і методика почат. навчання” / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач, З. О. Захарчук, Л. І. Іванова. – Рівне : РДГУ, 2002. – 133 с.
 2. Звуко-буквений аналіз на уроках української мови в початкових класах : спецкурс з методики викладання української мови : навч.-метод. посіб. для студ. пед. ф-ту / Г. П. Коваль; М-во освіти і науки України. РДГУ. – Т. : Підруч. і посіб., 2003. – 79 с.
 3. Урок читання в початкових класах. Зміст та дидактична структура : спецкурс з методики читання : навч.-метод. посіб. для студ. пед. ін-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів / Г. П. Коваль. – Т. : Підруч. і посіб., 2003. – 80 с.
 4. Зміст, дидактичні структури та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та педагогічні аспекти) : навч.-метод. посіб. для студ. пед. ф-ту : керівництво до пед. практики / Г. П. Коваль, Р. В. Павелків, В. В. Сілков та ін.; відп. за вип. Г. П. Коваль ; М-во освіти і науки України. – Рівне, 2003. – 152 с.
 5. Лінгводидактичні основи уроків української мови: спецкурс з методики виклад. укр. мови : навч.-метод. посіб. для вчителів, студ. та учнів коледжів / Г. П. Коваль. – Т.: Підруч. і посіб., 2003. – 78 с.
 6. Методика читання : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. "Педагогіка і методика почат. навч." / Г. П. Коваль, Л. І. Іванова, Т. Б. Суржук. – Т. : Навч. кн. “Богдан”, 2008. – 276 с.
 7. Методика викладання української мови : наук.-метод. рек. до виконання наук.-дослід. тематики : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Г. П. Коваль, Т. Б. Суржук. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2010. – 368 с.
 8. Виразне читання в структурі уроку : навч. посіб. для студ. пед. ін.-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. “Педагогіка і методика поч. навчання” / Г. П. Коваль, З. О. Захарчук. – Т.: Астон, 2013. – 173 с.

Наукові інтереси Коваль Ганни Петрівни охоплюють широке коло питань змісту та методик навчання у вищій школі. Працями професора Г. П. Коваль та представниками наукової школи створено ґрунтовну основу для удосконалення способів керівництва навчально-виховним процесом на уроках мови і читання в початкових класах і на заняттях з методики викладання мови у ВНЗ.

Проблематика наукової школи. Лінгводидактичні основи уроку мови; зміст та дидактична структура уроку мови і читання в початкових класах; педагогізація навчально-виховного процесу у ВНЗ, професійна спрямованість занять у ВНЗ.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Г. П. Коваль:

 1. Хорошковская О. Н. Специфика формирования орфографических умений и навыков в условиях близкородственного двуязычия : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теория и методика обучения укр. яз. / О. Н. Хорошковская; Ин-т преподавания русск. яз. в нац. шк. – М., 1977.
 2. Лобчук Е. И. Формирование орфоэпических умений и навыков русской речи младших школьников в школах с украинским языком обучения: автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теория и методика обучения русск. яз. / Е. И. Лобчук; Ин-т преподавания русск. яз. в нац. шк. – М., 1978.
 3. Захарчук З. О. Особливості навчання молодших школярів виразно читати : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (укр. літ.) / З. О. Захарчук ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1996.
 4. Лесняк Н. В. Міжпредметні зв’язки у формуванні мовленнєвих умінь майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) / Н. В. Лесняк ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1997.
 5. Таборовець Л. М. Зміст і технології навчання словацької мови студентів вищих педагогічних навчальних закладів України : автореф. дис. … канд. пед.  наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (словацька мова) / Л. М. Таборовець ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2004.
 6. Суржук Т. Б. Індивідуально-диференційоване навчання читати молодших школярів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) / Т. Б. Суржук ; Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2005.
 7. Сіранчук Н. М. Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі навчання української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) / Н. М. Сіранчук ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2008.
 8. Лук’яник Л. В. Методика формування лінгвоукраїнознавчої компетенції молодшого школяра в умовах західного регіону : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) / Л. В. Лук’яник; Південноукраїнський держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – О., 2011.
 9. Михасюк Т. В. Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Т. В. Михасюк ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Т., 2012.

 

Back to top