Наукова школа
Акмеологія освітньої діяльності”

Науковий керівник  Пальчевський Степан Сергійович, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою Рівненського державного гуманітарного університету, академік Української Академії акмеологічних наук, заслужений учитель України.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1968 р.), спеціальність “Українська мова та література ”.

Мелітопольський державний педагогічний інститут (1975 р.), спеціальність “Географія”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Гуманізація шкільної географічної освіти як засіб розвитку творчих здібностей учня” за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки та 13.00.02 – методика викладання географії (1995 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Теорія і практика сугестопедичного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів” за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (2003 р.).

С. С. Пальчевським розроблено: концепцію акмеологічного супроводу підростаючої особистості на різновікових етапах її дошкільного та шкільного життя; акмесинергетичні основи професійної діяльності педагога; концепцію розвитку нелінійного та багатозначно-парадоксального мислення педагога; авторську сугестопедичну методику вивчення шкільних навчальних дисциплін ХЕТВОД (в основі – нетрадиційні дидактичні принципи художності та емоційності і нетрадиційні компоненти змісту шкільної освіти: досвід творчої діяльності та духовно творення); цілісний шкільний курс географії, спрямований на акмеологізацію освітнього процесу та використання сугестивних  технологій навчання.    

Степан Сергійович Пальчевський – головний редактор редакційної колегії збірника наукових праць РДГУ “Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти”, член редакційної колегії наукового видання Української Академії акмеологічних наук.

С. С. Пальчевський – автор понад 80 наукових праць: монографії, навчальні посібники з грифом МОН України, статті. Основні з них:

 1. Елементи сугестопедичного навчання в курсі “Природа рідного краю” у 3-му (2-му) класі / С. C. Пальчевський. – Рівне : Рівнен. обл. від-ня Пед. т-ва України, 1996. –  40 с.
 2. Сугестопедагогіка : [монографія] / С. С. Пальчевський ; М-во освіти і науки України. РДГУ. – Рівне, 2002. – 396 с. 
 3. Соціальна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 549 с.
 4. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / С. С. Пальчевський ; М-во освіти і науки України. РДГУ. – К. : Кондор, 2005. – 350 с. 
 5. Рідний край ( у віршах, загадках, іграх, легендах, зануреннях, фантазіях, асоціативних малюнках та практичних завданнях ) : посіб. для вчителя та учня / С. C. Пальчевський. – Рівне : Волинські обереги, 2006. – 75 с.
 6. Сугестопедія : історія, теорія, практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2006. – 360 с. 
 7. Цікава географія : 6 кл. І семестр / С. С. Пальчевський. – К. : Шк. світ, 2007. – 112 с. 
 8. Цікава географія : 6 кл. ІІ семестр / С. С. Пальчевський. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с.
 9. Акмеологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2008. – 397 с.
 10. Педагогіка : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела, 2008. – 496 с.

Проблематика наукової школи. Розробка та пошук форм, методів і засобів акмеологічного супроводу підростаючої особистості на різновікових етапах її життя, а також знаходження шляхів високої професіоналізації педагога у ході здійснення ним цього супроводу.

Вектори пошуку: розробка та удосконалення діагностичного інструментарію, призначеного для визначення напряму і рівня внутрішньоінтенційної спрямованості вихованця, його глобальної (згідно концепції проф. Максимової В. Н.) та особистісної (згідно концепції акад. О. А. Реана) зрілості; розробка методик, стратегій і тактик підвищення згаданих рівнів на різновікових етапах життя підростаючої особистості; формування акмесинергетичних основ діяльності педагога у ході організації ним едукаційного процесу в дошкільний та шкільний період життя вихованця; пошук автосугестопедичних шляхів удосконалення професійної майстерності вчителя загальноосвітнього навчального закладу та викладача ВНЗ.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом С. С. Пальчевського:

 1. Бордюк В. М. Формування життєтворчих цінностей старшокласників у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання / В. М. Бордюк; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2009.
 2. Оксенюк О. В. Формування національних цінностей в учнів 8-9 класів загальноосвітні шкіл у процесі вивчення історії: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання / О. В. Оксенюк; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2010.
 3. Коваль В. В. Соціалізація неповнолітніх у пенітенціарних установах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 – соціальна педагогіка / В. В. Коваль; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010.
 4. Дмитришина Н. М. Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець х1х – 30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук:13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. М. Дмитришина; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2011.
 5. Богачик М. С. Розвиток інформативної компетентності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі навчання гуманітарних предметів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 – теорія навчання / М. С. Богачик; Тернопільський нац.  пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Т., 2013.

 

Back to top