Наукова школа
“Розвиток вітчизняної освіти: різновекторність пошуків”

Науковий керівник – Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта. Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1987 р.), спеціальність “Російська мова та література”, Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1993 р.), спеціальність “Практична психологія”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Виховання любові до матері у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського” за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1997 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття)” за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (2011 р.).

О. Б. Петренко – автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріали і тези конференцій.

Фахові публікації

1. Петренко О. Б. Проблема періодизації розвитку гендерних підходів до вітчизняної освіти й виховання у радянський період / О. Б Петренко // Історико-педагогічний альманах. – 2011. – № 1. – С. 16–19.
2. Петренко О. Б. Ідеї статеворольової соціалізації дитини у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / О. Б Петренко // Педагогічний дискурс. Зб. наукових праць. Вип.10. – Хмельницький : ПП Балюк І.Б., 2011. – С. 387–392.
3. Петренко О. Б. Специфіка гендерної соціалізації школярів у дитячих громадських організаціях у 20-30-ті рр.ХХ ст. / О. Б Петренко // Історико-педагогічний альманах. – 2011. – № 2. – С. 103–107.
4. Петренко О. Б. Особливості гендерної освітньої політики радянської держави у період “хрущовської відлиги” (1954-1964 рр.) / О. Б Петренко // Педагогічні науки. Зб. наукових праць. Вип. LVIII. Ч.2. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 172–178.
5. Петренко О. Б. Маскулінізація образу дитинства у сталінській педагогіці (30-ті рр. ХХ століття) / О. Б Петренко // Освіта Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 58–63.
6. Петренко О. Б. Практика впровадження гендерного підходу у навчальний процес вищого навчального закладу / О. Б. Петренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наукових праць. – 2012. – Вип. 3. – С. 115–120.
7. Петренко О. Б. Вплив педології на становлення гендерного підходу до освіти й виховання школярів в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) / О. Б Петренко // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – №2. – С. 27–35. 
9. Petrenko O. Gender Mainstreaming in Education and Upbringing the problem of term formation / O.Petrenko // Theory and methods of educational management (Теорія та методика управління освітою). Електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 11. Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/11/5.pdf
10. Петренко О. Б. До проблеми класифікації джерельної бази історико-педагогічного дослідження / О. Б. Петренко // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – Хмельницький: ПП Балюк І.Б., 2013. – Вип.15. – С. 536–542.
11. Петренко О. Б. Роль шкільного середовища Павлиської середньої школи часів В.Сухомлинського у розвитку креативності учнів / О. Б. Петренко // Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету/ Ред. кол. : В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Вип. 123. – Т.І. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – С. 76–81.
12. Петренко О. Б. Педагогіка діалогу В.О.Сухомлинського як умова виховання толерантності особистості / О. Б. Петренко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. Зб. наукових праць. – Вип. 1.46. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – С. 98–102.
13. Петренко О. Б. Маскулинизация образовательно-воспитательного процесса в контексте формирования новой отечественной образовательной парадигмы (30-е гг. ХХ в.) /О.Б.Петренко // «Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании ХVIII - начала ХХI веков». XXХ сессия Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки Российской академии образования – СПб. – 2014. – С. 123–131.
14. Петренко О. Б. Гендерний підхід до громадянського виховання учнів: теоретичні аспекти проблеми / О. Б. Петренко // Педагогіка і психологія. – 2015. – №3(88). – С. 22–29.
15. Петренко О. Б. Виховання «культури потреб» за В. Сухомлинським: спроба історико-педагогічної рефлексії /О.Б.Петренко // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 26. – С. 277–283.
16. Петренко О. Б. Постнекласична парадигма освіти й виховання: теоретичний аналіз / О. Б. Петренко // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 3 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. – Рівне, 2016. – С. 40-49.

Проблематика наукової школи. Історія вітчизняної і зарубіжної педагогіки, гендерна педагогіка, історія гендерної освіти й виховання, порівняльна педагогіка, проблеми формування морального розвитку особистості, видатні українські та зарубіжні педагоги.

Особливе місце у творчості науковця займають роботи з вивчення спадщини видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.
Різновекторність наукового пошуку об’єднує одна наскрізна ідея – розвиток сучасної української освіти і педагогіки.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом О. Б. Петренко:

1. Зубілевич М. І. Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 – соціальна педагогіка / М. І. Зубілевич; Ін-т проблем вихов. АПН України. – К., 2007.
2. Шагай Н. М. Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчально-виховних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання / Н. М. Шагай; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2007.
3. Гудовсек О. А. Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1954-1991 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. А. Гудовсек; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2011.
4. Генсіцька-Антонюк Н. О. Відображення гендерних особливостей особистості у підручниках з математичних дисциплін для 1-9 класів (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. О. Генсіцька-Антонюк; Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2014.
5. Стельмашук Ж. Г. «Проблема виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній школі в умовах роздільного навчання (1943-1954 рр.)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Рівне, 2015.
6. Шевченко О. В. «Формування комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення філологічних дисциплін» 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – Рівне, 2016.

 

Back to top