Наукова школа
“Гуманізація виховання дітей дошкільного віку”

Науковий керівник  Поніманська Тамара Іллівна, кандидат педагогічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, завідувач кафедри педагогіки та психології (дошкільної і корекційної), проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1975 р.), спеціальність “Педагогіка і психологія (дошкільна)”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Засвоєння моральних норм старшими дошкільниками у спільній трудовій діяльності” за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1983 р.).

Т. І. Поніманська – автор 280 наукових і навчально-методичних робіт. Серед них понад 30 монографій, підручників, навчальних посібників і програм із грифом МОН України, які використовуються у професійній підготовці фахівців з дошкільної освіти, зокрема:

 1. Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку : монографія / Т. І. Поніманська.  – Рівне: РДГУ, 2006. – 364 с.
 2. Суспільне дошкільне виховання в Криму (друга половина ХIХ-початок ХХ століття : монографія  / Т. І. Поніманська, Т. М. Головань. – К.: Слово, 2009. – 224 с.
 3. Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті інноваційної педагогічної діяльності : монографія / Т. І. Поніманська, І.М. Дичківська, Л.І. Врочинська, Ю.О. Глінчук, О.А. Козлюк та ін. / За наук. ред. Т. І. Поніманської, І. М. Дичківської. – Рівне: Волинські обереги, 2012. – 218 с.
 4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” / О. Л. Кононко, О. Л. Богініч, Г. В. Бєлєнька, Т. І. Поніманська та ін. − К.: Світич, 2008. – 430 с.
 5. Моральне виховання дошкільників : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – К.: Вища школа, 1993. – 111 с.
 6. Основи дошкільної педагогіки : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – Київ: Абрис, 1998. – 448с.
 7. Виховання для життя: освітня система М. Монтессорі : навч. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – М.: Изд-во Московского Монтессори-центра, 1996. – 116 с.
 8. Вправи у соціальній поведінці дітей за системою М.Монтессорі : навч. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – Рівне: РДПІ, 1999. – 57 с.
 9. Дошкільна педагогіка. Практикум : навч. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – К: Слово, 2004. – 352 с.
 10. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – К.: Академвидав, 2004. – 456 с.
 11. М. Монтессорі: теорія і технологія : навч. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – К.: Слово, 2006. – 312 с.
 12. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу : навч.-метод. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, О. А. Козлюк та ін. – К.: Міленіум, 2007. – 243 с.
 13. Виховання людяності : метод. посіб. / Т. І. Поніманська, О. І. Козлюк, Г. В. Марчук. – К.: Міленіум, 2008. – 132 с.
 14. Педагогічна практика за кредитно-модульною системою : навч. посіб. / Т. І. Поніманська, Н. М. Горопаха – К.: Слово, 2009. – 320 с.
 15. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу : навч. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха та ін. – 2-ге вид., доп. вип. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 304 с.
 16. Входимо у Світ: система інтегрованих занять з дітьми четвертого року життя : метод. посіб. / Т. І. Поніманська, Н. Г. Лаба. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 240 с.
 17. Відкриваємо Світ: система інтегрованих занять з дітьми п’ятого  року життя : метод. посіб. / Т. І. Поніманська, Н. Г. Лаба. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 320 с.
 18. Перетворюємо Світ: система інтегрованих занять з дітьми шостого-сьомого року життя : метод. посіб. / Т. І. Поніманська, Н. Г. Лаба. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 400 с.
 19. Дошкільна педагогіка : підручник / Т. І. Поніманська. – К.: Академвидав, 2013. – 456 с.

Проблематика наукової школи. Дослідження проблеми гуманізації виховання проведено за такими напрямами: історико-педагогічний – вивчено становлення та розвиток дошкільної освіти в Криму; порівняльна педагогіка – вивчено проблему індивідуального виховання в умовах дошкільного закладу у педагогічній спадщині М. Монтессорі; досліджено шляхи гуманізації шкільного навчання у педагогів Бременської школи початку ХХ століття; виховання дітей дошкільного віку – формування відповідальної поведінки дітей; виховання гуманної поведінки; формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників; наступність у гуманістичного виховання дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку; гуманізація родинного виховання – педагогічні умови формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку; гуманізація підготовки педагогічних кадрів – підготовка студентів педагогічних училищ та коледжів до використання інноваційних технологій в дошкільних закладах; формування професійно-пізнавального інтересу майбутніх учителів до педагогічної діяльності; формування педагогічної рефлексії студентів.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Т. І. Поніманської:

 1. Дичківська І. М. Індивідуальне виховання дітей дошкільного віку в педагогічній спадщині М. Монтессорі :  автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / І. М. Дичківська ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1997.
 2. Фасолько Т. С. Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Т. С. Фасолько ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2000.
 3. Машкіна Л. А. Підготовка студентів педагогічних училищ та коледжів до використання інноваційних технологій в дошкільних закладах : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Л. А. Машкіна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2000.
 4. Бєлова С. А. Проблеми гуманізації шкільного навчання у спадщині Бременської педагогічної школи на початку XX століття : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / С. А. Бєлова;  Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Харків, 2004.
 5. Косарєва О. І. Педагогічні умови формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 – дошкільна педагогіка / О. І. Косарєва; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2006. 
 6. Вижевська Ю. О. Формування професійно-пізнавального інтересу майбутніх учителів до педагогічної діяльності : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної педагогіки / Ю. О. Вижевська; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2006.
 7. Головань Т. М. Становлення і розвиток дошкільної освіти у Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.01 – теорія і історія педагогіки / Т. М. Головань ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008.
 8. Козлюк О. А. Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.08 – дошкільна педагогіка / О. А. Козлюк; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009.
 9. Врочинська Л. І. Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесу взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї :  автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Л. І. Врочинська; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2009. 
 10. Кравець Л. М. Виховання саморефлексії у студентів вищих закладів освіти : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія та методика виховання / Л. М. Кравець; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2009.
 11. Глінчук Ю. В. Виховання  милосердя  у  дітей молодшого  шкільного віку в умовах кардіоревматологічного санаторію : автореф.  дис. …канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія та методика виховання / Ю. В. Глінчук; Вінницький держ. пед. ун-т імені М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011.
 12. Павлюк Т. О. Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Т. О. Павлюк; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2012. 

Керівництво держбюджетними темами

 1. Розробка змісту підготовки фахівців з дошкільної освіти. Термін виконання 1993-1995 рр.
 2. Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі (№ держ. реєстр 0106U000316). Термін виконання 2006 – 2008 рр.
 3. Педагогічні технології соціального розвитку дітей в умовах інноваційних дошкільних закладів (№ держ. реєстр 0109U 000498). Термін виконання  2009 – 2010 рр.
 4. Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи у інноваційних дошкільних навчальних закладах (№ держ. реєстр 0111U001028). Термін виконання 2011 – 2012 рр.
 5. Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя  дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти (№ держ. реєстр 0113U001204). Термін виконання 2013 – 2014 рр.

 

Back to top