Наукова школа
Розвиток експериментальної культури учнівської і студентської молоді”

Науковий керівник  Тищук Віталій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук, завідувач кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1972 р.), спеціальність “Фізика і математика”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Удосконалення методики і техніки шкільного навчального експерименту з ядерної фізики” за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання фізики (1985 р.).

В. І. Тищук – автор понад 600 наукових, навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники з грифом МОН України, статті у фахових виданнях. Основні з них:

 1. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая физика : учеб. пособ. / Н.М. Шахмаев, Н.И. Павлов, В.И.Тыщук. – М.: Просвещение, 1991. – .223 с.
 2. Світ навколо нас: підручник для 6-го класу загальноосвітньої середньої школи / Я.Ф. Левшенюк, М.Ю. Новоселецький, В.І.Тищук. – Рівне: РІПКПК, 1997. – 110 с.
 3. Дослідницька робота учнів з фізики у старших класах загальноосвітньої школи: монографія / Ю.М.Галатюк, В.І.Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ, 2004. – 264 с.
 4. Короткотривалі фронтальні лабораторні роботи з фізики. 7 клас: навч.-метод. посіб. для учит. / В.І. Тищук, В.О. Мислінчук, М.І.Шут; за ред. М.І. Шута. – Рівне: РВВ РДГУ, 2005. – 160 с.
 5. Методологія і методика наукового пізнання у педагогічному дослідженні (Модульні технології навчання): навч.-метод. посіб. / В.І. Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ, 2005 . – 168 с.
 6. Сучасна електронно-обчислювальна техніка в шкільному фізичному експерименті: навч.-метод. посіб. / В.І.Тищук, О.М.Желюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2006. – 248 с.
 7. Рівневі фронтальні лабораторні роботи з фізики для 7-9 класів: навч.-метод. посіб. / М.В.Остапчук, М.І. Шут, В.І.Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ. 2006. – 268 с.
 8. Підготовка педагогів до формування пізнавальних умінь учнів у процесі навчання фізики: навч.-метод. посіб. / І.С. Войтович, М.І. Шут, В.І.Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ. 2006. – 218 с.
 9. Організація творчої пізнавальної діяльності учнів на основі навчального дослідження" (кредитно-модульні технології навчання): навч.-метод. посіб. / Ю.М.Галатюк, М.І.Шут, В.І.Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ, 2006. – 268 с.
 10. Дослідницька робота учнів з фізики у старших класах загальноосвітньої школи: монограф. посіб./ В.І.Тищук, Ю.М. Галатюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2006. – 288 с.
 11. Короткотривалі фронтальні лабораторні роботи. І семестри 7 та 8 класів за 12 річною програмою: навч.-метод. посіб. / В.І.Тищук, В.О.Мислінчук, М.І.Шут. – Х.: "Основа": "Тріада+", 2007. – 176 с.
 12. Дослідницька робота учнів з фізики: навч.-метод. посіб. для вчит. / Ю.М.Галатюк, В.І.Тищук. – Х.: "Основа": "Тріада+", 2007. – 192 с.
 13.  Організація творчої пізнавальної діяльності учнів на основі навчального дослідження (кредитно-модульні технології навчання): навч.-метод. посіб. / Ю.М. Галатюк, М.І.Шут, В.І.Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ, 2007. – 268 с.
 14. Дослідницькі задачі з фізики: навч.-метод. посіб. для вчит. / В.І. Тищук, Ю.М. Галатюк, А.В. Рибалко. – Харків: "Основа": "Тріада+", 2007. – 164 с.
 15. Фізична екологія: навч. посіб. для студ. спец. 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / В.І. Тищук, Д.В.Лико, М.Ю. Новоселецький, А.Л.Панасюк. – К.: Кондор, 2009. – 484 с.
 16. Методи розв'язування фізичних задач. Теплові явища. Практикум: навч.-метод. посіб. / Ю.М.Галатюк, В.Я.Левшенюк, В.І.Тищук. – Харків: Вид. група “Основа”, 2009. – 186 с.
 17. Фізика зір. Комплексне довгострокове завдання з астрономії: навч.-метод. посіб. Кредитно-модульні технології навчання / В.І.Тищук, В.О. Мислінчук. – Рівне: РВВ ДГУ, 2009. – 140 с.

Проблематика наукової школи. Розвиток експериментальної культури учнівської і студентської молоді.

Вектори пошуку: методологічні засади феномену “експериментальна культура”; місце і роль експериментальної культури в сфері загальної культури молодої особи (учня, студента); структура експериментальної культури та динаміка змін експериментальної культури молоді з віком; система експериментальної культури та структура її складових; методи, методики і технології формування та розвитку експериментальної культури учнів і студентів; формування та розвиток експериментальної культури учнів у процесі вивчення природничих дисциплін (основ природознавства, фізики, хімії, астрономії, географії, біології, екології тощо); розвиток експериментальної культури студентів – майбутніх учителів фізики, основ природознавства, хімії, астрономії.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом В. І. Тищука:

 1. Остапчук М. В. Системи фізичних завдань для середньої загальноосвітньої школи в умовах диференціації навчального процесу : автореф. дис. … канд. пед. наук:  13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) / М. В. Остапчук; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1995.
 2. Галатюк Ю. М. Організація дослідницької роботи учнів під час вивчення фізики в старших класах середньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук:  13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) / Ю. М. Галатюк; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997.
 3. Желюк О. М. Удосконалення навчального фізичного експерименту засобами сучасної електронної техніки : автореф. дис. … канд. пед. наук:  13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) / О. М. Жилюк; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997.
 4. Мислінчук В. О. Методичні основи розробки та впровадження короткотривалих фронтальних лабораторних робіт з фізики : автореф. дис. … канд. пед. наук:  13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) / В. О. Мислінчук; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. 

 

Back to top