Друк

15 травня 2019 року в Рівненському державному гуманітарному університеті пройшли урочисті збори з нагоди Дня науки. На урочистостях були присутні секретар Рівненської міської ради Паладійчук Сергій Богданович, головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Андрєєва Майя Миколаївна.

Проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. Дейнега О.В. виступив зі звітом «Про наукову та науково-технічну діяльність Рівненського державного гуманітарного університету у 2018 році та перспективи наукових досліджень».

Зокрема, він відзначив, що в 2018 році наукова і науково-технічна діяльність в університеті провадилася в розрізі пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. Наукові розробки виконували 608 науково-педагогічних працівників, серед них – 59 докторів наук, професорів, 374 кандидати наук, доценти, 42 аспіранти і 1 докторант.

Захищено 12 докторських (2017 – 6) і 10 кандидатських дисертацій, із них – 1 докторська та 3 кандидатські дисертації захищені викладачами університету в спеціалізованій вченій раді РДГУ.

Зросла активність професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів вищої освіти у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт. Зокрема, в УкрІНТЕІ зареєстровано 37 кафедральних тем, що виконуються у межах робочого часу викладачів.

Завершено виконання фундаментального дослідження «Розвиток методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання нелінійних процесів з керуванням, ідентифікацією та оптимізацією» (науковий керівник – д.т.н., проф. А. Я. Бомба). Загальний обсяг фінансування – 631,494 тис.грн., зокрема на 2018 р. – 215,357 тис. грн.

Опубліковано: 4 монографії; 2 навчальні посібники; 38 статей у фахових виданнях України; 110 – нефахових статей та тез доповідей; 30 статей в виданнях, що індексуються БД Scopus та Web of Science Core Collection. Захищено 2 докторські та 2 кандидатські дисертації. Проведено міжнародну конференцію «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій» (Рівне: РДГУ-НУВГП, 2018).

В університеті видаються наукові фахові видання категорії «В» з історичних, психологічних, педагогічних, мистецтвознавчих, культурологічних, філософських галузей наук: «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», «Психологія: реальність і перспективи», «Інноватика у вихованні», «Нова педагогічна думка», «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку», «Філософія. Педагогіка. Суспільство». Фаховий науковий збірник «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: науковий збірник (напрями «Мистецтвознавство», «Культурологія») та Альманах наукового товариства «Афіна» «Актуальні питання культурології» індексуються у міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus» (Польща) та відкритій базі даних Google Академія.

Успішно функціонували науково-дослідні підрозділи:

Позитивним моментом є збільшення кількості охоронних документів інтелектуальної власності (14 патентів на корисні моделі, 5 авторських свідоцтв (2017 рік – 12).

Зросла кількість публікацій статей працівників університету у виданнях, які входять до наукометричних баз даних. Цьогоріч науково-педагогічними працівниками університету опубліковано 52 монографії 2017 – 51); 93 підручника і навчальні посібники; 1035 статей , у т.ч. 45 статей і тез доповідей в зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЄРС; 225 – статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, із них у зарубіжних виданнях – 59 (2017 – 35).

Відповідно до плану в університеті організовано та проведено 10 міжнародних, 16 всеукраїнських науково-практичних конференцій, «круглих столів».

Вагомими були здобутки здобувачів вищої освіти університету. 3206 студентів залучалися до науково-дослідної роботи, що становить 80% від загальної чисельності. Зокрема, 2 студенти стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей (диплом ІІІ ступеня з дисципліни «Загальна екологія», диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Трудове навчання та технології»). У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 6 студентів посіли призові місця (диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Дошкільна освіта»; диплом ІІ ступеня у галузі «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»; диплом ІII ступеня за галуззю знань «Екологія»; диплом ІІІ ступеня із спеціальності «Історія та археологія»; диплом ІІІ ступеня з «Інженерії програмного забезпечення»; диплом ІII ступеня зі спеціальності «Освіта, педагогічні науки»).

Загальний обсяг опублікованих наукових праць студентів становить 987 статей і тез доповідей (2017 – 543), із них самостійно – 404 (2017 –246).

Щорічну премію голови Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок призначено молодому вченому – доценту кафедри всесвітньої історії Р. Ю. Михальчуку.

У рамках заходу відбулося вручення нагород:

Грамот і Подяк від Міністерства освіти і науки України

Почесних грамот від Рівненської обласної державної адміністрації та обласної ради

Почесних грамот від Рівненської міської ради

Почесними грамотами ректорату Рівненського державного гуманітарного університету було нагороджено

Переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

Переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:

Переможця ІІІ Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» Тимощук Анастасію Олександрівну, здобувача ступеня вищої освіти «Магістр» I курсу факультету документальних комунікацій та менеджменту спеціальності «Менеджмент» – диплом ІІ ступеня.

За вагомі наукові здобутки та керівництво науковою роботою студентів:

Нагороди отримали переможці конкурсу «Науковець РДГУ – 2018» в номінаціях:

“Студент–дослідник – 2018”
Ніка

“Молодий науковець – 2018”
Ніка

Грамоти

“Науковий керівник – 2018”
Ніки

“Автор – 2018”
Ніки

Грамоти

Винахідник – 2018”
Ніка

“Менеджер науки – 2018”
Ніка