Друк

Відповідно до наказу МОН України від 12.08.2015 року «Про проведення педагогічного експерименту щодо методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови» з метою реалізації спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління» у 2016–2017 н. р. у Рівненському державному гуманітарному університеті розпочалося пілотування нової програми з методики навчання англійської мови.

У пілотуванні нової програми беруть активну участь кафедра методики викладання іноземних мов (зав. кафедри – проф. Безкоровайна О.В.) спільно з кафедрою практики англійської мови (зав. кафедри – проф. Михальчук Н.О.) факультету іноземної філології. Учасниками експерименту стали 29 студентів II курсу, 33 – III курсу, 70 – IV курсу факультету іноземної філології (усього – 132 студенти), котрі навчаються за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)».

Практична підготовка майбутніх учителів іноземної мови здійснюється англійською мовою та базується на використанні особистісно зорієнтованого підходу, інтерактивних методик та прийомів навчання.

У межах реалізації проекту «Шкільний учитель нового покоління» визначено нові підходи до проходження педагогічної практики студентів, яка має наскрізний характер і відбувається паралельно із курсом методики на базі 16 закладів загальної середньої освіти м. Рівного, з якими заключені угоди про співпрацю : №№ 3, 13, 20, 23, 24, КЗ «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів», НВК №2 – «Школа-Ліцей», НВК №12, Рівненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №14», СпШ № 15, Рівненська гуманітарна гімназія, Рівненський НВК – «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» №19, Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Центр надії»  імені Надії Маринович, класична гімназія «Престиж», Рівненська гімназія «Гармонія», Рівненський НВК «Колегіум».

Студенти-практиканти, відвідуючи уроки, мають можливість спостерігати за різними сторонами навчальної діяльності, зокрема, за вибором ефективних прийомів досягнення поставлених цілей з урахуванням вікових особливостей учнів та ступеня навчання; врахуванням труднощів навчального матеріалу; рівнем підготовленості учнів; використанням реальних та спроектованих навчальних мовленнєвих ситуацій.

Надзвичайно важливим (і це студенти продемонстрували у своїх звітах) є вміння вчителя застосовувати комунікативні вміння на основі встановлення засобами іноземної мови різноманітних контактів: учитель – клас, учитель – учень, учень – учень. Це в майбутньому надасть можливість адаптовувати свій іншомовний мовленнєвий досвід до рівня вимог програми та можливостей підготовки, раціонально використовуючи іноземну мову.

Практична складова Проекту (School Experience) передбачає відвідування студентами шкіл із метою проведення спостережень, аналізу та синтезу. Нами було запропоновано студентам описати свої враження та оформити їх у feedback. Так, зважаючи на саме значення цього поняття (від англ. feedback – «зворотна подача»), що в широкому сенсі означає «відгук, реакцію у відповідь на будь-яку дію або подію», раціональним зерном у написанні «звітів» вважаємо моніторинг, контроль за ситуацією. Окрім того, творчий підхід до такої діяльності передбачає як аудиторну, так і самостійну роботу студентів щодо пошуку практичних керівництв та порад до написання фідбеків.

Студентам було оголошено, що написання feedback є необов’язковим, але бажаним. Це має бути своєрідне віддзеркалення студентської діяльності на практиці після (під час) курсу методики. Зібрані статистичні дані свідчать, що із запропонованих завдань модуля School Experience найбільший інтерес викликали завдання-спостереження за роботою вчителя та класу, складання характеристики учнів, опис методів роботи вчителя. Серед найбільш позитивних моментів варто відмітити раціональне оволодіння методичною термінологією на професійному рівні, формування вмінь оцінювання навчальних досягнень учнів та власного прогресу, забезпечення належного зворотного зв’язку з учнями. Цікавими є не лише зауваження стосовно професії вчителя, а й переосмислення його ролі та особистості.

Із метою отримання експертної оцінки серед студентів, які беруть участь у проекті, було проведено анкетування: «Наскільки важливою Ви вважаєте практику для Вашої майбутньої кар’єри вчителя?».  Пропонуємо ознайомитися з їхніми враженнями.

«Педагогічна практика є однією із провідних подій у житті майбутнього вчителя. Особисто для мене педагогічна практика – це не лише перший серйозний досвід у професійній діяльності, а й суттєва мотивація до професії вчителя. Вона є тим механізмом, який спонукає студентську молодь до оволодіння професією, продовження навчання, самовиховання та досягнення успіхів у професійній діяльності» (Світлана, IV курс).

«Практика на 100% є важливою у становленні особистості вчителя. Особисто я вважаю, що вона має бути присутня у навчальному плані ще з першого курсу. Щодо практики, я досі залишаюся під враженням. Це, звісно, досвід на все життя і прагнення вносити щось нове до власних уроків» (Олена, IV курс).

«Вважаю, що практика є чи не найважливішим етапом підготовки фахівця, адже допомагає подивитися на навчальний процес під зовсім іншим кутом зору, набути досвіду в реальних ситуаціях роботи з учнями. Без практики неможливо осягнути самої суті роботи вчителя» (Ольга, II курс).

«Практика – надзвичайно важлива в будь-якій сфері. Для своєї майбутньої кар’єри вчителя я вважаю практику важливою, адже саме тут можна повною мірою відчути, що таке бути вчителем. На практиці ми набуваємо безцінного досвіду, можемо побачити цікаві уроки, щось додати до них, переробити і створити власні. На практиці можемо оцінити свої навички, підготовку (професійно-методичну), побачити, що потрібно покращити, та на що звернути особливу увагу» (Наталя, IV курс).

Сподіваємося, у подальшому педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти дозволить студентам удосконалювати набуті знання програмного матеріалу із фахових дисциплін при розв’язанні конкретних методичних завдань, відшліфовувати власні здобутки, готуючись до майбутньої професійної діяльності.

Робоча проектна група Рівненського державного гуманітарного університету у складі професора Я. Б. Петрівського, проректора з навчально-виховної роботи, керівника проекту; професора Г. І. Ніколайчук, декана факультету іноземної філології; професора О. В. Безкоровайної, завідувача кафедри методики викладання іноземних мов; професора Н. О. Михальчук, завідувача кафедри практики англійської мови, брала активну участь у презентаціях інноваційної Типової програми «Методика навчання англійської мови» для майбутніх учителів та обговоренні її впровадження в закладах вищої освіти України в межах спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради (2016, 2017 рр.).

У межах проекту «Шкільний учитель нового покоління» викладачі кафедр мали можливість обмінюватися досвідом на методичних семінарах із професійної майстерності, організованих Британською Радою в Україні.

13 листопада 2018 року проектна група Рівненського державного гуманітарного університету взяла участь у Міжнародній інформаційно-практичній конференції «Учителі нового покоління – секрети успіху», яка відбулася у Київському університеті ім. Бориса Грінченка. Учасники конференції мали можливість ознайомитися із кращими практиками підготовки майбутніх учителів, зокрема у Великій Британії та Фінляндії, проаналізувати сучасний стан методичної підготовки студентів у закладах вищої освіти України та усвідомити необхідність змін у змісті, підходах до підготовки студентів та методах навчання; розглянути результати апробації нової Типової програми з методики навчання іноземних мов.

У програмі конференції передбачалися пленарні виступи зарубіжних експертів; дискусійна панель за участю представників проектних закладів вищої освіти; «круглий стіл» для керівників закладів вищої освіти; творчі майстерні; демонстраційні заняття зі студентами тощо.

У межах реалізації проекту «Шкільний учитель нового покоління» кафедра методики викладання іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету у квітні 2019 року планує провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Оптимізація процесу навчання іноземних мов у закладах вищої освіти гуманітарного та технічного напрямів».

Сподіваємося, що робота представницького форуму продовжить важливий діалог учених та освітян з актуальних академічних питань і зробить необхідний внесок у розвиток освіти.

Вважаємо, що спільний проект «Шкільний учитель нового покоління» Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в умовах реформування Нової української школи вносить суттєві зміни до мотивації особистісно-професійного розвитку та організації підготовки майбутніх учителів англійської мови. На нові продуктивні підходи до здійснення освітнього процесу в сучасних умовах вказує Концепція «Нова українська школа», в якій чітко зазначено: «Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін».