Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: дитяча психологія, психокорекція батьківсько-дитячих взаємин, психокорекція та психотерапія.

Біографія:

Народилася у м. Славута Хмельницької області. У 1993 році закінчила Хмельницьке педучилище з відзнакою за спеціальністю «Дошкільне виховання, організатор музичної діяльності в дошкільних закладах».

Інформація про вищу освіту:

У 1999 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю “Дошкільне виховання, практична психологія” та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології, практичного психолога в закладах освіти.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію. У 2009 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2019 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  за спеціальністю «Корекційна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія» та здобула кваліфікацію вчителя-дефектолога, вихователя дітей з вадами психофізичного розвитку, асистента вчителя закладів освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням. 

Стаж роботи: 23 роки.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови формування гармонійних взаємин між батьками та дітьми старшого дошкільного віку» (2006 р., науковий керівник – професор Поніманська Тамара Іллівна).

Наукові та професійні досягнення:

З 2005 р. – член Української спілки психотерапевтів Європейської Асоціаціі Психотерапіі.

Участь у роботі навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»)

З 2019 р. – участь у роботі Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

З 2019 року – член  Української спілки корекційних педагогів

В 2019 р. брала участь у роботі групи авторів з написання  міжнародної  монографії «Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations»

Гарант освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта. Психологія» ступеня освіти «бакалавр».

Член проєктної групи з розробки освітньої програми спеціальності 016 «Спеціальна освіта» ступеня освіти «бакалавр».

Участь у держбюджетних темах:

 1. Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі (2006 – 2008 рр.).
 2. Педагогічні технології соціального розвитку дітей в умовах інноваційних дошкільних закладів (2009 – 2010 рр.).
 3. Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи в інноваційних дошкільних навчальних закладах (2011 – 2012 рр.).
 4. Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти (2013-2014 рр.).
 5. Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі (2015-2016 рр.). 

Навчальні дисципліни, які викладає:

Психологія дитяча

Корекційна андрагогіка 

Основи психокорекції та психогігієни дітей з порушеннями мовлення

Основи психоконсультування, психотренінгу та психокорекції осіб з тяжкими порушеннями мовлення

Психолого-педагогічний супровід родини, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами

 

Автор понад 80 публікацій.  Основні публікації:

Journal Indexing Web of Science:

Voitovych O.,Kozliuk O., Kosarieva O., Marchuk G., Stepanova O. Humanistic approach towards education of preschool children with developmental speech and language disorders. Rev. Tempos Espaços Educ. v.13, n. 32, e-14958, jan./dez.2020. PP. 1-14. 

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Kozliuk O., Kosarieva O., Stepanova O. Diagnostics of the humanistic direction of children's communication with peers and parents. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Р. 111-125.
 2. Основи психогігієни та психокорекції. Навчально-методичний посібник для студентів заочного відділення спеціальності 7.01010101 «Дошкільна освіта» / Укладач. О.І. Косарєва.  Рівне: РДГУ, 2013.  70 с.
 3. Косарєва О.І., Руденко Н.М. Курсові роботи з дитячої психології. Навчально-методичний посібник студентів напряму підготовки 012 «Дошкільна освіта» Рівне: РДГУ, 2017. 38 с.
 4. Косарєва О.І., Руденко Н.М. Дитяча психологія: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 012 «Дошкільна освіта» Рівне: РДГУ, 2017. 56 с.
 5. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 6. Косарєва О.І. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічний супровід родини, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами»: Методичний посібник  для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна  освіта» . Рівне: РДГУ, 2020.  22 с.
 7. Косарєва О.І. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи психокорекції та психогігієни дітей з порушеннями мовлення»: Методичний посібник  для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта». Рівне, 2020.  19 с.
 8. Косарєва О.І. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Корекційна андрагогіка»:  Методичний посібник  для здобувачів вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна  освіта». Рівне: РДГУ, 2020.  24 с.
 9. Косарєва О.І. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи психоконсультування, психотренінгу та психокорекціі осіб з ТПМ»: Методичний посібник  для здобувачів вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна  освіта». Рівне, 2020.  27 с. 
 10. Косарєва О.І. Психологічний супровід батьків як засіб психокорекції особистісного розвитку дитини з порушеннями мовлення. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика:колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 104-117.

 

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Косарєва О.І. Феноменологічні ознаки нарцисизму. Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти: Зб.наук.праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 11 (54).  Рівне: РДГУ, 2015. С.170-173.
 2. Косарєва О.І. Психологічні особливості навчання і виховання дітей з різними освітніми потребами (на прикладі дітей з раннім дитячим аутизмом). Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти: Зб.наук.праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13 (56).  Рівне: РДГУ, 2016. С.135-138.
 3. Косарєва О.І. Діагностика рівня розвитку соціальної компетентності як комплексної характеристики особистості майбутнього педагога. Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти: Зб.наук.праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 17 (60). Рівне: РДГУ, 2017. С. 122-125.
 4. Косарєва О.І. Рудь Г.В. Психологічні чинники ґенези особистісної сфери першокурсників. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПНУкраїни / за наук.ред.С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої.  Вип.35. Камянець-Подільський: Аксіома, 2017.  С. 235-245.
 5. Косарєва О.І. Демянюк О.Б. Модальності світосприйняття як складова індивідуальної свідомості молоді. Психологія: реальність і перспективи:збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 8 / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред.. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова.  Рівне: РДГУ, 2017.  С. 75-79.
 6. Косарєва О.І., Демянюк О.Б. Особливості соціальної перцепції у студентської молоді (гендерний аспект). Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д.  Максименка. № 4. Вип. 14. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. С. 54-67.
 7. Косарєва О.І. Психолого-педагогічна сутність взаємин батьків та дітей дошкільного віку. Інноватика у вихованні: зб.наук. пр. Вип.7. Том 2 / упоряд. О.Б. Петренко, Т.С.Ціпан, Н.М. Гринькова та ін.  Рівне : РДГУ, 2018. С. 114-123.
 8. Косарєва О. Характерні позиції чоловіків і жінок у ставленні до дітей дошкільного віку. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Вип 10. /упоряд. О.Б. Петренко. Рівне: РДГУ, 2019. С. 183-188.
 9. Козлюк О., Косарєва О., Павлюк Т. Вплив стилів батьківського ставлення на емоційні характеристики дошкільників із порушеннями мовлення. Нова педагогічна думка. 2020. №3 (103). С. 122-126.  
 10. Павлюк Т.О., Косарєва О.І., Козлюк О.А. Особистісно орієнтований підхід в організації логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: ПП Іванюк В. П. 2020. Номер 1 (16). С. 121-127.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2013 рік – керівництво студенткою Соннік І., яка здобула диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у Глухівському національному педагогічному університеті імені О.Довженка.

2019 рік – науковий консультант здобувача вищої освіти Божук М., яка посіла перше  місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» у Бердянському державному педагогічному університеті.

Нагороди. Нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2012), Почесною грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету за активну громадську і життєву позицію (2017), Почесною грамотою ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.