Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: народна математика, навчання елементів математики дітей дошкільного віку та основ математики школярів, підготовка фахівців у галузі дошкільної та спеціальної освіти, використання ІКТ в роботі з дітьми.

Біографія:

Народилась у с. Кунин Здолбунівського району Рівненської області. У 1999 році закінчила Кунинську ЗОШ І-ІІ ступеня з відзнакою, а в 2001 році – Уїздецьку ЗОШ І-ІІІ ступеня із золотою медаллю.

Інформація про вищу освіту:

У 2006 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет (диплом спеціаліста) за спеціальністю: “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” та отримала кваліфікацію: вчитель математики та основ інформатики.

У 2007 році закінчила магістратуру Рівненського державного гуманітарного університету (диплом магістра) за спеціальністю: “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” та отримала кваліфікацію: викладач математики та методики викладання математики у вищих навчальних закладах.

З 2008 по 2011 рік навчалася в аспірантурі РДГУ. 

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію.

У 2016 році отримала вчене звання доцента.

У 2016 році здобула другу вищу освіту в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  за спеціальністю: “ Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія ” та отримала кваліфікацію: вчитель корекційної освіти, вчитель-дефектолог, логопед.

Стаж роботи: 12 років.

Кар’єрний ріст:

З 2006 року – лаборант наукового відділу РДГУ, викладач кафедри вищої математики (за сумісництвом).

З 2007 року – провідний інженер наукового відділу РДГУ.

З 2008 по 2011 рік навчалася в аспірантурі РДГУ. 

З 2011 року – провідний інженер навчально-наукового відділу РДГУ, викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) (за сумісництвом).

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію.

З 2012 року – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

З 2013 року – старший викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

З 2014 року – доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

У 2016 році отримала вчене звання доцента.

З 2016 року обіймає посаду доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т. І. РДГУ.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера» (науковий керівник к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська, 2012, спеціальність 13.00.08 — дошкільна педагогіка).

Наукові та професійні досягнення:

Участь у роботі навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» в 2012 – 2020 роках (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»).

З 2011 року – участь у роботі Лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (Наказ РДГУ № 231 осн/д від 28.12.2011 «Про створення лабораторії консалтингу»): проведення методичних заходів за участю провідних фахівців дошкільної освіти області.

Переможець конкурсу «Науковець року РДГУ» у номінації «Молодий науковець» в  2013 році.

Лауреат премії голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги  та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень  та науково-технічних розробок (2013)

З 2019 р. – участь у роботі Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

З 2019 року – член ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

Наукове консультування закладу дошкільної освіти «ясла-садок комбінованого типу» №46 м. Рівне з проблеми «Педагогічне спілкування працівника закладу дошкільної освіти» (2016-2018 роки) та закладу дошкільної освіти «ясла-садок» №8 м. Рівне з проблеми «Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»  з 2014 року.

Керівництво групою студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» додатковою спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» по здійсненню волонтерської та тютерської діяльності у ГО інвалідів з дитинства «Передзвін» м. Рівне з 2015 року (проведення тематичних вечорів, свят, конкурсів, благодійних акцій, супровід під час екскурсій тощо).

З 2016 року - Гарант освітньо-професійної програми бакалавра «Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта», додатковою спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Термін навчання 3 роки 10 місяців.

Член робочої групи з розробки освітньо-професійної програми бакалавра «Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта», додатковою спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Термін навчання 2 роки 10 місяців.

Член проектної та робочої груп з розробки освітньо-професійної програми магістратури  «Спеціальна освіта. Логопедія» у галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта».

Участь у держбюджетних темах:

 1. «Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи у інноваційних дошкільних навчальних закладах» (державний реєстраційний номер 0111U001028), 2011 – 2012 рр.
 2. «Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти» (державний реєстраційний номер 0113U001204), 2013-2014 рр.
 3. «Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі» (державний реєстраційний номер 0115U000267), 2014-2016 рр.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

Спецметодика формування елементарних математичних уявлень

Спецметодика математики з основами математики

Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

Автор понад 50 публікацій.  Основні публікації:

Journal Indexing Web of Science:

Dychkivska I., Rudenko N., Yurchuk O., Pavliuk T., Fedorova N. Innovative technologies as a means of overcoming speech disorders in preschool children. AD ALTA: Journal Оf Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XVI. February, 2021. РР. 92-98.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:  

 1. Павлюк Т. О. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень : навч.-метод. посіб. для студентів напряму підгот. 6.010101 “Дошкільна освіта”. Рівне : О. Зень, 2016. 119 c.
 2. Дослідницька робота студентів: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 “Дошкільна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, О. А. Козлюк, О. І. Косарєва, Н. В. Маліновська, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Стєпанова, О. І. Шадюк; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк.  Рівне : РДГУ, 2018. 108 с.
 3. Kosarieva G., Pavlyuk T., Fedorova N. Training of future speech therapists to work with children of preschool age with special needs on the basis of humanistic ideas of tolerance. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: Collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Р. 357 – 372.
 4. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 5. Павлюк Т. О. Спецметодика формування елементарних математичних уявлень: тести: методичний посібник для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016  «Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія». Рівне: РВВ РДГУ, 2020. 20 с.
 6. Павлюк Т. О. Спецметодика математики з основами математики: тести: методичний посібник для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016  «Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія». Рівне: РВВ РДГУ, 2020. 20 с.
 7. Павлюк Т. О. “Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Спецметодика математики з основами математики”: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”. Рівне: РВВ РДГУ, 2020. 96 с.
 8. “Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Спецметодика формування елементарних математичних уявлень”: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”. Рівне: РВВ РДГУ, 2020. 126 с.
 9. Павлюк Т.О. Особливості логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку з порушеннями сенсорної сфери. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика:колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 94-104.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Павлюк Т. О. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних ігор у педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів. Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал,  2015.  №2(82).  С. 97–100.
 2. Павлюк Т. О. Інноваційні засоби навчання дітей старшого дошкільного віку математики. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: наук. записки Рівненського держ. гуманітарного ун–ту.  Рівне: РДГУ, 2015.  Випуск 11(54).  С. 156–160.
 3. Павлюк Т.О. Навчання дітей дошкільного віку елементів математики за системою М. Монтессорі в умовах інклюзивної групи. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. № 2 (3). С. 124-128.
 4. Павлюк Т. О. Використання елементів народної математики в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: наук. записки Рівненського держ. гуманітарного ун–ту. Рівне: РДГУ. 2017.  Випуск 17 (60). С. 313-316.
 5. Павлюк Т. О. Застосування елементів народної математики в сучасних закладах дошкільної освіти. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Рівне: РДГУ,  2018. Вип. 7. Том 1. С. 181-189.
 6. Павлюк Т. О. Підготовка майбутніх вихователів до застосування народної математики в практиці навчання дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної групи.  Інноватика у вихованні: зб.наук.пр.  Рівне: РДГУ,  2019. Вип. 10. С. 207-212.
 7. Козлюк О., Косарєва О., Павлюк Т. Вплив стилів батьківського ставлення на емоційні характеристики дошкільників із порушеннями мовлення. Нова педагогічна думка. 2020. №3 (103). С. 122-126.  
 8. Павлюк Т.О., Косарєва О.І., Козлюк О.А. Особистісно орієнтований підхід в організації логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: ПП Іванюк В. П. 2020. Номер 1 (16). С. 121-127.

Авторські свідоцтва:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма “Комп’ютерний програмно-педагогічний засіб “Лічба” (“ППЗ “Лічба”), 2012 р.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2017 рік – студентка Стрілець О. Ю. зайняла 1 місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Актуальні проблеми інклюзивної освіти”. Брала участь у ІІ етапі, нагороджена дипломом ІІ ступеня.

2018 рік – студентка Гурин Т. М. зайняла 1 місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)». Брала участь у ІІ етапі, нагороджена грамотою за оригінальність наукової ідеї.

2020 рік – студентка Данчук О. І. зайняла 1 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Актуальні проблеми інклюзивної освіти”. Брала участь у ІІ етапі, нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

2020 рік – студентка Петришина Н. В. зайняла 3 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Дошкільна освіта”.

Нагороди.

Нагороджена Почесною грамотою Рівненської міської ради та її виконавчого комітету за багаторічну плідну наукову діяльність, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, проведення науково-медичних конференцій і фестивалів, досліджень історії Рівненщини та з нагоди Дня науки (2019), Почесною грамотою РДГУ за успіхи у навчально-виховній та науковій роботі, активну участь у громадському житті факультету та з нагоди Дня працівників освіти (2014), Почесною грамотою РДГУ за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2018) та Грамотою РДГУ за сумлінну працю, активну громадську діяльність та з нагоди Міжнародного для прав жінок і миру (2012).