Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: педагогічна аксіологія, професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Біографія:

Народилася 09 листопада 1982 року в м.Рівне. У 1988р. була прийнята в перший клас загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 м.Рівне, яку закінчила у 2000 році та отримала атестат про повну загальну середню освіту. З 1990 по 1997 роки навчалася у Рівненській дитячій музичній школі №1 ім.М. Лисенка по класу скрипки.

Інформація про вищу освіту:

У вересні 2000 року зарахована на перший курс Рівненського державного гуманітарного університету на спеціальність «Дошкільне виховання, практична психологія» на денну форму навчання. У 2005році закінчила повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, практичного психолога у закладах освіти і отримала диплом спеціаліста з відзнакою. З 2005року навчалася у денній магістратурі Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю «Дошкільне виховання», яку закінчила у 2006 році та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки, психології і методик дошкільного виховання у вищих навчальних закладах і отримала диплом магістра з відзнакою. У 2006 році була переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільне виховання» та отримала диплом ІІІ ступеня.

Стаж роботи: 13 роки.

Кар’єрний ріст:

У листопаді 2009 року зарахована на перший курс стаціонарної аспірантури Рівненького державного гуманітарного університету, яку закінчила у жовтні 2012 року.

У березні 2015 року захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата педагогічних наук.

У грудні 2018 року отримала диплом доцента.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів» (2015 р., науковий керівник – професор Поніманська Тамара Іллівна).

Наукові та професійні досягнення:

Член Лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (Наказ РДГУ № 231 осн/д від 28.12.2011 «Про створення лабораторії консалтингу»).

Учасник роботи навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»).

У 2017 році опублікувала наукову публікацію у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Web of Science Core Collection («Зміст фахової підготовки майбутнього вихователя: аксіологічний підхід»).

У 2018 році отримала сертифікат № 163UA5527ADF про здачу екзамену з англійської мови на ступінь B2 від 29.06.2018 р.

З 2019 року – член осередку в Рівненській області ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

Гарант освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ступеня освіти «бакалавр».

З 2019 року – член редакційної колегії журналу «Інноватика у вихованні», включеного до переліку наукових фахових видань України.

Участь у держбюджетних темах:

 1. Педагогічні технології соціального розвитку дітей в умовах інноваційних дошкільних закладів (2009 – 2010 рр.).
 2. Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи в інноваційних дошкільних навчальних закладах (2011 – 2012 рр.).
 3. Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти (2013-2014 рр.).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Педагогіка дошкільна

Педагогіка раннього дитинства

Теорія та методика співпраці з родинами

Педагогічне партнерство з різними соціальними інститутами

Імідж закладу дошкільної освіти

Автор понад 50 публікацій.  Основні публікації:

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Падалка О.І. Формування педагогічних цінностей у майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі професійно-педагогічної підготовки. Оновлення змісту, форм та методів навчання  і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 11 (54). Рівне: РДГУ, 2015. С. 153 –156.
 2. Падалка О.І. Теоретичні засади формування пріоритетних педагогічних цінностей у процесі професійно-педагогічної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Педагогіка. 2015. № 9. С. 147-151.
 3. Падалка О.І. Взаємини дітей дошкільного віку з різними освітніми можливостями у процесі спільного навчання. Оновлення змісту, форм та методів навчання  і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13 (56). Рівне: РДГУ, 2016. С. 107 –110.
 4. Падалка О.І. Пріоритетні педагогічні цінності в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2016. № 1. С. 209-213
 5. Падалка О.І. Рефлексивний компонент у структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів. Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Випуск 1(16). Мелітополь, 2016. С. 106-110
 6. Падалка О.І. Спецкурс «Педагогічна аксіологія» як засіб формування пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. / Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2016. № 26. С. 83-87
 7. Падалка О.І. Формування педагогічних цінностей майбутніх вихователів у процесі позааудиторної роботи. Неперервна освіта: теорія і практика.  Випуск 1-2.  С. 71-74
 8. Падалка О.І. Мотиваційний компонент у структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Вип. 22 (1-2017). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 200-204
 9. Падалка О.І. Когнітивний компонент у структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів. Оновлення змісту, форм та методів навчання  і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 17 (60). Рівне: РДГУ, 2017. С. 208-211
 10. Падалка О.І. Зміст фахової підготовки майбутнього вихователя: аксіологічний підхід. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Педагогіка. 2017. № 12. С. 202-207
 11. Падалка О.І. Ідеї Тамари Поніманської у підготовці майбутнього вихователя до гуманістичного виховання дітей дошкільного віку. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Вип. 7 Том 1 / упоряд. О.Б.Петренко. Рівне: РДГУ, 2018. С. 189-195
 12. Шадюк О.І. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів засобами поетичного слова. Науковий вісник Кременеського обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2018.  Вип. 10. С. 171-178
 13. Шадюк О.І. Аксіологічні особливості підготовки майбутнього педагога до інклюзивної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал/ голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. № 3 (87).  С. 106-116.

Офіційний опонент дисертаційного дослідження Швець О.В. на тему «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності», спеціалізована вчена рада Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті (Рівне, грудень, 2018). 

Рецензент разової спеціалізованої вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету по захисту дисертації Таргоній І.В. на тему: «Формування толерантності студентів педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності» (Рівне, травень 2020р.)

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2017 рік – студента магістратури Марчук Тетяна зайняла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

2017 р. – студентка Стельмах М. посіла 1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дошкільної освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті.

2018 р. – студентка Мусійчук Т. посіла 1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дошкільної освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті.

2019 р. – студентка Блищик А. посіла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Нагороди.

Нагороджена Почесною грамотою Рівненського державного гуманітарного університету «з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня» (2016), Грамотою Рівненського державного гуманітарного університету «Науковець РДГУ – 2015» (2016), Почесною грамотою Рівненського державного гуманітарного університету «за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт» (2017), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки «з нагоди професійного свята – Дня науки» (2018), Почесною грамотою Рівненського державного гуманітарного університету «за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт» (2019).