Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: основи образотворчого мистецтва з методикою керування зображувальною діяльністю дітей дошкільного віку, художня праця та основи дизайну дошкільників, образотворче мистецтво та трудове виховання з методикою дітей з особливими потребами, художня підготовка майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти, декоративна діяльність дошкільників, проблема інтересу до образотворчої діяльності.

Біографія:

Народилася у селі Дерно Ківерцівського району Волинської області.  У 1967 році закінчила з похвальною грамотою вісім класів Дернівської середньої школи. У 1970 році закінчила з відзнакою дошкільне відділення Луцького педагогічного училища.

Інформація про вищу освіту:

У 1974 році з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», захистивши дипломну роботу, яка в 1975 році експонувалася на Виставці досягнень народного господарства УРСР і СРСР, і нагороджена бронзовою медаллю.

З 1974 року працювала вихователем дошкільного навчального закладу №26 м. Рівного.  З грудня 1974 року працювала викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДПІ ім. Д.З.Мануїльського.. З 1981 по 1984 рік навчалась в аспірантурі при науково-дослідному інституті дошкільного виховання АПН СРСР в м. Москва. Паралельно займалася в заочному народному університеті мистецтв на факультеті станкового живопису і графіки. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію. З 1985 по 1990 рік – старший викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДПІ. У 1990 році присвоєно вчене звання доцента. З 1990 року доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної) Рівненського державного гуманітарного університету.

Стаж роботи: 45 років.

Кар’єрний ріст:

З 1981 по 1984 рік навчалася в аспірантурі НДІ дошкільного виховання АПН СРСР (м. Москва).

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Формування інтересу до зображувальної діяльності у дітей 5-7 років на заняттях в дитячому садку» (1985 р., науковий керівник – старший науковий співробітник лабораторії естетичного виховання НДІ дошкільного виховання АПН СРСР, к.п.н. Казакова Т.Г.).

Наукові та професійні досягнення:

Переможець конкурсу «Науковець року РДГУ - 2010» у номінації «Автор року» .

Участь у держбюджетних темах:

  1. Теоретичні основи оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в умовах реформи освіти (Держреєстрація № 0100U006649. Держоблік №0203U000125. 2000-2002 рр.).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Основи образотворчого мистецтва з методикою керування зображувальною діяльністю

Художня праця з основами дизайну

Образотворче мистецтво та трудове виховання з методикою

Автор понад 100 публікацій. Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

  1. Сухорукова Г. В., Дронова О.О., Голота Н.М., Янцур Л.А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник / за заг. ред. Г. В. Сухорукової. 4-тє видання, перер. та доп. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2019. 378 с. (авторський текст складає 68 с.)

Наукові публікації у наукових виданнях:

  1. Янцур Л. А. Особливості методики проведення занять з образотворчої діяльності у групах із змішаним віковим складом. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13 (56). Рівне: РДГУ, 2016. С.144-148.
  2. Янцур Л.А. Розвиток художніх видів діяльності дітей з різними освітніми потребами. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 14 (57). Рівне: РДГУ, 2016. С.151-154.
  3. Янцур Л.А. Інноваційно-пошукова робота педагога з методики образотворчої діяльності на різних етапах раннього і дошкільного дитинства. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 17(60) Рівне: РДГУ, 2017. С.303-306.
  4. Янцур Л.А. Реалізація принципу гуманізації в навчанні дошкільників образотворчій діяльності. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 7 / Упоряд. О.Б. Петренко; ред. Кол.: О.Б. Петренко, Т.С. Ціпан, Н.М. Гринькова та ін. Рівне: РДГУ, 2018. С. 267-276.
  5. Янцур Л.А, Янцур М.С.. Формування у старших дошкільників інтересу до професійної діяльності дорослих. Інноватика у вихованні: збірник наукових праць. Випуск 10. Рівне: РДГУ, 2019. С. 299-304.
  6. Янцур Л.А., Ковтунович І.І. Педагогічні умови виховання у старших дошкільників інтересу до занять з художньої праці. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: Матеріали Других Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І. Поніманської. Рівне: О.Зень, 2019. С. 90-91.
  7. Янцур Л.А., Сивенко Н.Ф. Педагогічні умови організації декоративної діяльності старших дошкільників за мотивами українських народних промислів. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти:Матеріали Других Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І. Поніманської. Рівне: О.Зень, 2019. С. 164-166.
  8. Янцур Л.А., Петровець В.Р. Особливості організації спільної роботи вихователя і батьків в навчанні дошкільників образотворчої діяльності. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: Матеріали Других Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І Поніманської. Рівне: О.Зень, 2019.

Офіційний опонент дисертаційного дослідження Кавиліної Ганни Костянтинівни на тему «Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп дошкільних навчальних закладів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, спеціалізована вчена рада Д 41.053.01 у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» (Одеса, грудень, 2015 р.).

Нагороди.

Нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ СРСР від 09. 12. 1976 р., Знаком «Відмінник освіти України» від 27. 09.2001р., Грамотою Національної Академії педагогічних наук України (2015), Почесними грамотами та подяками ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.