Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID             

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: етика і психологія спілкування, педагогіка і психологія вищої школи, професійна культура педагога.

Біографія:

Народилась у с. Милятин Острозького р-ну Рівненської області в 1955 році. Закінчила середню школу № 8 у м. Свободний Амурської області в 1972 році.

Отримала вищу технічну освіту в Українському інституті інженерів водного господарства зі спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» в 1977 році та вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)» в 1991 році.

Працювала на посадах лаборанта науково-дослідницького сектору Українського інституту інженерів водного господарства (1977 рік), молодшим науковим співробітником того ж сектора (1978 рік), інженера-конструктора виробничо-технічного відділу Здолбунівського цементно-шиферного комбінату (1979-1981 роки). У 1981 змінила професію і працювала вихователем закладу дошкільної освіти «Чебурашка» м. Здолбунів-2 (1981-1987 роки), методистом  закладу дошкільної освіти № 8 м. Дебальцеве (1987-1990 роки). З 1990 по 1991 рік працювала на посаді інженера Рівненської філії концерну спільних підприємств «Едланд», з 1991 по 1994 рік – референт-психолог у цій установі.

З 1994 року  працює у системі вищої освіти (Рівненський державний інститут культури (1994-1997 роки); Рівненський державний гуманітарний університет (з 1998 року)) на посадах викладача  кафедри педагогіки і психології (1994-1998 роки), старшого викладача кафедри педагогіки і психології (пізніше реорганізованої у кафедру управління освітою) (1999-2007 роки), доцента кафедри управління освітою (2008-2010 роки), доцента кафедри практичної психології та психотерапії (2010-2016), доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т. І. Поніманської (з 2016 року). Займала посаду заступника декана з навчальної роботи факультету документальних комунікацій та менеджменту (1999-2001 роки). З 2008 працює у керівному складі приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету як голова відбіркової комісії (2008-2009 роки), заступник відповідального секретаря (2010-2012 роки), відповідальний секретар (2013-2015 роки; 2017-2019 роки), заступник голови приймальної комісії (2016; 2020 роки). З 2012 року бере участь у забезпеченні системи якості освіти в Рівненському державному гуманітарному університеті на громадських засадах.

Стаж роботи 43 роки, з них педагогічний стаж – 35 років; стаж роботи у вищій школі – 26 років.

 

Кар’єрний ріст у вищій школі:

З 2004 по 2007 рік була прикріплена до інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України в якості пошукувача на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Захистила кандидатську дисертацію в 2007 році.

 

Дисертаційне дослідження:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування культури спілкування майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах» (2007 р., науковий керівник – старший науковий співробітник Коновець Світлана Володимирівна).

 

Наукові та професійні досягнення:

З 2012 по 2017 рік – заступник директора Центру моніторингу якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2017 року – відповідальна за роботу центру якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету.

 

Навчальні дисципліни, які викладає:

Вступ до спеціальності.

Педагогіка загальна.

Психологія ділового спілкування.

Педагогічна етика.

Основи педагогіки і психології.

Автор понад 100 публікацій.  Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Джеджера К.В., Шагай Н. М. Основи педагогіки і психології. Рівне: Волинські обереги, 2011. 392 с. Гриф МОН України (лист № 1/11-461 від 20.01.2011 р.)
 2. Джеджера К. В., Джеджера О. В. Психолого-педагогічні умови підвищення ефективності начальної діяльності студентів: аспект актуалізації творчої активності. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі:монографія. – Рівне : Видавець О. Зень, РДГУ, 2015. С. 133–159.
 3. Етика і психологія ділового спілкування: навч.-метод. посіб. / К.В.Джеджера. – Рівне : РДГУ, 2013. – 105 с.
 4. Етика ділового спілкування: метод. посіб. / упоряд. К.В.Джеджера,. – Рівне: РДГУ, 2015. 106 с.
 5. Етика і психологія ділового спілкування: курс лекцій / К.В. Джеджера, О. В. Джеджера. Рівне : РДГУ, 2015. 98 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Джеджера К. І., Черніговець Т. І. Особистісна реалізація студентів у позааудиторній діяльності (на прикладі Рівненського державного гуманітарного університету). Нова педагогічна думка. № 1.С. 106–110. 
 2. Джеджера К.В. Академічна доброчесність як моральний орієнтир професійної підготовки майбутніх вихователів. Інноватика у вихованні. 2019. № 10. С. 157–164.
 3. Джеджера К.В. Комунікативні уміння як чинник конкурентоспроможності майбутнього вихователя. Психологія: реальність і перспективи. 2019. С.55–60.
 4. Джеджера К. В. Дефініції «ділове спілкування», «професійне спілкування», «професійно-ділове спілкування» у термінологічному тезаурусі стосовно комунікативної підготовки студентів. Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 17 (60) / Рівнен. держ. гуман. Ун-т [редкол.: В. В. Вербець, М. С. Янцур, І. Д. Бех та ін.]. 2017. С. 197–201.
 5. Джеджера К. В. Навчальний курс «Вступ до спеціальності» як засіб дидактичної адаптації майбутніх вихователів у закладі вищої освіти. Інноватика у вихованні. Вип. 7 Т.1. 2018. С. 94–107.
 6. Джеджера К.В., Черніговець Т. І.  Комунікативна підготовка студентів у вищих навчальних закладах. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка».Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2016.  Вип. 17. С. 82–92.
 7. Джеджера К.В., Черніговець И. І. Формування естетичної культури майбутніх офісних працівників у ВНЗ. Нова педагогічна думка. 2016. № 3. С. 168–173.
 8. Джеджера К.В. Якість вищої освіти у вищому навчальному закладі як предмет моніторингу. Нова педагогічна думка: матер. ХІ міжнар. наук.-методич. конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти». Ч. 1. 2013. №1. С. 228–231.
 9. Джеджера К.В. Актуальні регулятиви поведінки студентів у вищих навчальних закладах. Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації: Український наук. журнал. – Київ: Ун-т «Україна», 2013. № 2. С. 269–272.
 10. Джеджера К.В. Формування соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів: комунікативно-когнітивний аспект: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць / Київський Національний університетт ім. Тараса Шевченка: редкол.: В.І. Судаков [та ін.]. – Київ: Логос, 2011. С. 23–31.
 11. Джеджера К.В. Особливості використання засобів комунікації студентами вищих навчальних закладів: проблеми та можливості їх розв’язання. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2011. Вип. 17. С. 83–91.
 12. Джеджера К.В. Проблема формування педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів. Науковий вісник Чернівецького університетуту: збірник наукових праць. Вип 575. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький Нац. ун-т, 2011. С. 54–59.
 13. Джеджера К.В. Регулятивні чинники спілкування особистості. Наукові записки Південноукраїнсьуого національного університету ім. К.Д. Ушинського: збірник наукових праць. – Одеса: ПНПУ  ім. К.Д. Ушинського, 2011. С. 67–75.

Нагороди: Нагороджена Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2015), Почесними грамотами управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2010, 2015, 2016), Почесною грамотою Рівненської міської ради (2013), Почесними грамотами та подяками ректора Рівненського державного гуманітарного університету.