Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: дошкільна педагогіка, гуманістичне виховання дошкільників, виховання толерантного ставлення до дітей з ООП, розвиток педагогічної творчості та майстерності педагога, етнографія дитинства 

Біографія:

Народилась у м.Рівне. У 1996 році закінчила ЗСШ № 12  м. Рівне. У 2001 році з відзнакою закінчивши РДГУ, почала працювала викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) (з 7 вересня 2001 року) та за сумісництвом керівником гуртка англійської мови ДНЗ №41 м. Рівне. У 2003 р. з відзнакою закінчила магістратуру РДГУ.

Інформація про вищу освіту:

У 2001 році закінчила РДГУ (диплом спеціаліста) за спеціальністю: Дошкільне виховання та іноземна мова (англійська) та отримала кваліфікацію: викладач педагогіки і психології, вихователь з правом проведення занять іноземної мови (англійської).

У 2003 році закінчила магістратуру РДГУ (диплом магістра) за спеціальністю: Дошкільне виховання та отримала кваліфікацію: Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки, психології та фахових методик.

З 2005 по 2008 рік навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію.

У 2011 році отримала вчене звання доцента.

У 2020 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  за спеціальністю «Спеціальна освіта» та здобула кваліфікацію магістра спеціальної освіти. 

Стаж роботи: 18 років.

 

Кар’єрний ріст:

З 2001 року — викладач кафедри кафедри педагогіки і психології (дошкільної).

З 2005 по 2008 рік навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію.

У 2011 році отримала вчене звання доцента.

З 2010 року обіймає посаду доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) РДГУ.

 

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників» (науковий керівник к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська, 2009, спеціальність 13.00.08 — дошкільна педагогіка).

Наукові досягнення:

Брала участь у роботі групи авторів з написання розділу міжнародної монографії «Problem space of modern society: philosophical, communicative and pedagogical interpretations» (Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019).

Участь у роботі навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» в 2012 – 2020 роках (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»).

З 2011 року – участь у роботі Лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (Наказ РДГУ № 231 осн/д від 28.12.2011 «Про створення лабораторії консалтингу»): проведення методичних заходів за участю провідних фахівців дошкільної освіти області.

З 2019 р. – участь у роботі Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

З 2019 року – член ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

З 2003 року  – співпраця з закладом дошкільної освіти № 41 м. Рівного. 

Гарант освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ступеня освіти «магістр».

Член проектної групи з розробки освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта, початкова освіта» ступеня освіти «бакалавр» (2019 рр.).

Участь у держбюджетних темах:

 1. «Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі» ((державний реєстраційний номер 0106U000316) (2006 – 2008 рр.).
 2. «Педагогічні технології соціального розвитку дітей в умовах інноваційних дошкільних закладів» (2009 – 2010 рр.).
 3. «Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи у інноваційних дошкільних навчальних закладах» ((державний реєстраційний номер 0111U001028) 2011 – 2012 рр.).
 4. «Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти» ((державний реєстраційний номер 0113U001204) 2013-2014 рр.).
 5. «Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі» ((державний реєстраційний номер 0115U000267) 2014-2016 рр.).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Технології викладання педагогіки, психології дитячої, методик дошкільної освіти

Етнографія дитинства

Методика навчання другої мови

Педагогічна творчість

Автор понад 100 публікацій.  Основні публікації:

Journal Indexing Web of Science:

Voitovych O.,Kozliuk O., Kosarieva O., Marchuk G., Stepanova O. Humanistic approach towards education of preschool children with developmental speech and language disorders. Rev. Tempos Espaços Educ. v.13, n. 32, e-14958, jan./dez.2020. PP. 1-14. 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

Козлюк О.А., Руденко Н.М. Особливості розвитку тривожності дошкільників у системі дитячо-батьківських взаємин. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за наук.ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. Вип.36. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 131-145. (Index Copernicus, Google Schoolar, CEJSH, Rasearch Bible, Erih Plus, OAJI). Авторський внесок 50 %.

Козлюк О.А. Виховання толерантного ставлення до дошкільників з особливими освітніми потребами. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Вип.7. Том 1 / упоряд. О.Б.Петренко; ред. rол.: О.Б.Петренко, Р.Л.Сойчук, Т.С.Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2019. С. 170-175 (Index Copernicus).

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Козлюк О.А., Хролець О.І. Етнографія дитинства: навчальний посібник. Рівне: О. Зень, 2016. 136 с. Авторський внесок 70%. Затверджено Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 11 від 24 листопада 2016 року).
 2. Дичківська І.М., Козлюк О.А., Кузьмук Л.І., Марчук Г.В. Соціальний розвиток дитини: діти п'ятого року життя: навчальний посібник. Київ: Генеза, 2017. 120 с.  (Настільна книжка вихователя). Авторський внесок 25%. Схвалено для використання в ДНЗ МОН України Лист ІМЗО від 10.07.2017 №21.1/12-Г-365.
 3. Kozliuk O., Kosarieva O., Stepanova O. Diagnostics of the humanistic direction of children's communication with peers and parents. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Р. 111-125.
 4. Дичківська І.М., Козлюк О.А., Кузьмук Л.І., Марчук Г.В. Соціальний розвиток дитини: діти четвертого року життя. Навчальний посібник. Київ : Генеза, 2019. 88с. (Серія «Настільна книжка вихователя»). (Схвалено для використання у ДНЗ комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 12.02.2019 №22.1/12-Г-47).

Авторський внесок 23%. Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 9 від 25.10.2018 р.).

 1. Козлюк О.А., Косарєва О.І. Соціальна компетентність як особистісна характеристика студентської молоді. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія. Київ, Харків: Інститут освіти дорослих НАПН України імені І. Зязюна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2020. С.526-532. Авторський внесок 50%.
 2. Козлюк О.А., Найда Р.Г. Педагогічна творчість. Практикум. Рівне: РДГУ, 2018. 80 с.
 3. Дослідницька робота студентів: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 “Дошкільна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, О. А. Козлюк, О. І. Косарєва, Н. В. Маліновська, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Стєпанова, О. І. Шадюк; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне : РДГУ, 2018. 108 с.
 4. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 5. Козлюк О. А. Педагогічна творчість. Практикум: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”. Рівне: РДГУ, 2020. 70 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика навчання другої мови»: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / Укл. О.А.Козлюк. Рівне: РДГУ, 2020. 28 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Етнографія дитинства»: методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / Укл. О.А.Козлюк. Рівне: РДГУ, 2020. 25 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика викладання педагогіки, психології дошкільної, методик дошкільної освіти»: методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / Укл. О.А.Козлюк. Рівне: РДГУ, 2020. 29 с.
 9. Козлюк О. А. Розвиток педагогічної творчості у майбутніх спеціальних педагогів. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика:колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 165-176.

 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

Козлюк О.А. Підготовка вихователя до навчання дітей іноземної мови. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Випуск 5 (112). Серія: Педагогіка. Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2016. С. 53-57.

Козлюк О.А. Міждисциплінарний підхід до вивчення феномену дитинства. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб.наук.пр. Київ. ун-т ім.Б.Грінченка / редкол.: Огнев’юк В.О., Хоружа Л.Л.  [та ін.]. Київ: Київ. ун-т ім.Б.Грінченка, 2016. №26. С.26-31.

Козлюк О.А. Стан підготовки майбутніх вихователів до формування гуманістичної спрямованості спілкування дошкільників. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт ун-ту. Вип. 17 (60) / Рівнен. держ. гуманіт ун-т; [редкол.: В.В.Вербець, М.С.Янцур, І.Д.Бех та ін.]. Рівне: РДГУ, 2017. С. 205-208.

Козлюк О.А. Світ дитинства в науково-педагогічній спадщині Т. Поніманської. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Вип.7. Том 1 / упоряд. О.Б.Петренко; ред.кол.: О.Б. Петренко, Т.С. Ціпан, Н.М. Гриньова та ін. Рівне: РДГУ, 2018. С. 134-140.

Козлюк О.А. Світ дитинства в науково-педагогічній спадщині Т. Поніманської Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Вип.7. Том 1 / упоряд. О.Б.Петренко; ред.кол.:О.Б.Петренко, Т.С.іпан, Н.М.Гриньова та ін. Рівне: РДГУ, 2018. С. 134-140.

Козлюк О., Косарєва О., Павлюк Т. Вплив стилів батьківського ставлення на емоційні характеристики дошкільників із порушеннями мовлення. Нова педагогічна думка. 2020. №3 (103). С. 122-126.  

Павлюк Т.О., Косарєва О.І., Козлюк О.А. Особистісно орієнтований підхід в організації логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: ПП Іванюк В. П. 2020. Номер 1 (16). С. 121-127.

Офіційний опонент дисертаційного дослідження Зотової І.В. на тему «Формування мовленнєвого спілкування дошкільників у різновіковому дитячому колективі» (2011).

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2018 рік — керівництво студенткою Давидюк Т.В. (4 курс), яка зайняла перше місце у І етапі Конкурсу студентських наукових робіт. Тема: “Педагогічні умови використання ігор-головоломок у розумовому вихованні дошкільників”.

2019 рік — керівництво студенткою Савостьяновою В.М. (1 курс магістратури), яка зайняла друге місце у І турі олімпіади зі спеціальності “Дошкільна освіта”.

2019 р. — участь у підготовці до олімпіади здобувача вищої освіти Ячменник Р., яка перемогла у Всеукраїнській олімпіаді з дошкільної освіти (третє особисте місце, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Cковороди).

2021 р. - здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна Освіта Фоміна Д.І. посіла 1 місце у першому етапі Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робут. Тема: "Формування педагогічної культури батьків в умовах інклюзивної групи закладу дошкільної освіти"

Керівництво науковим гуртком “Педагогічна творчість і майстерність майбутніх вихователів і логопедів”.

Нагороди. Нагороджена Почесною Грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету за високий професіоналіз, багаторічну плідну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців та з нагоди Дня працівників освіти (2020), Грамотою РДГУ за організацію та проведення Міжнародної науково-практичної конференції (2019)