Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: лінгводидактикакультура мовлення майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти, теорія і практика навчання української мови дітей із порушенням мовлення; уніфікація сучасної термінологічної системи дошкільної та спеціальної педагогіки.

Біографія:

Народилася в м. Брянськ (Росія). У 1972 році закінчила середню школу №3 м. Рівне Рівненської області.

Інформація про вищу освіту:

У 1977 році з відзнакою завершила навчання в Ровенському державному педагогічному інституті імені Д.З. Мануїльського за спеціальністю «Філологія (російська мова і література)». У 2010 році здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури в Рівненському державному гуманітарному університеті.

З 1980 по 1992 рік працювала викладачем кафедри російської мови РДПІ. Закінчивши аспірантуру при Інституті мовознавства ім.. О.О. Потебні АН України (1992 рік), захистила кандидатську дисертацію з теми «Типологія і функціонування прикметників із значенням інтенсивної ознаки у сучасній російській мові (у зіставленні з українською)». З 1992 по 1994 р.р. – старший викладач кафедри російської мови РДПІ. У1994 – 1997 роках працювала на посаді заступника декана факультету української філології. З 1994 по 1999 р.р. – доцент кафедри української мови РДПІ. 1999 – 2015 р.р. – доцент кафедри української мови РДГУ. У 1997 році була обрана на посаду декана факультету дошкільної педагогіки, на якій пропрацювала до жовтня 1999 року. З жовтня 1999 по серпень 2002 року – заступник декана української філології. З 2015 року по теперішній час – доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

Стаж роботи: 48 років; науково-педагогічний – 40 років.

Кар’єрний ріст:

З 1989 по 1992 рік навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О.О. Потебні АН України.

У 1996 році присвоєно звання доцента.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація «Типологія і функціонування прикметників із значенням інтенсивної ознаки у сучасній російській мові (у зіставленні з українською)» за спеціальністю: філологія: 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова).

Наукові та професійні досягнення:

 1. Член лабораторії консалтингу кафедри педагогіки та психології (дошкільної та корекційної) імені професора Т.І. Поніманської;
 2. Член неографічної лабораторії «NEOLEX-Рівне»;
 3. Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Культура мовлення та виразне читання;
 2. Риторика, культура мовлення корекційного педагога;
 3. Спецметодика початкового навчання мови;
 4. Теорія та методика виховання дітей із вадами мовлення;
 5. Психолінгвістика.

Автор біля 100 публікацій. Основні з яких:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

Kozliuk O., Kosarieva O., Stepanova O. Diagnostics of the humanistic direction of children's communication with peers and parents. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Р. 111-125.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Степанова О.І. Сучасна українська літературна мова: вправи. Завдання за творами Т.Г. Шевченка: Навчальний посібник.К.: ВЦ Академія, 2016. 224 с. (власний внесок – 1,9 д.а.)
 2. Степанова О.І. Культура мовлення та виразне читання : навчально-методичний посібник. Рівне : О.Зень, 2016. – 206 с.
 3. Дослідницька робота студентів: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 “Дошкільна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, О. А. Козлюк, О. І. Косарєва, Н. В. Маліновська, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Стєпанова, О. І. Шадюк; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк.  Рівне : РДГУ, 2018. 108 с.
 4. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 5. Степанова О.І. Місце дисципліни«Початковий курс української мови» унавчанні дітей із загальним недорозвитком мови (ЗНМ). Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика: колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 177-191.

 

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Степанова О.І. Розвиток мовленнєвої культури як основа професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ. Наукові записки. Серія «Філологічна.Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. № 57. С. 217 – 220.
 2. Степанова О.І. Особливості мовленнєвого спілкування педагогів ДНЗ з дітьми, які мають різні освітні можливості. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Рівне, 2016. Вип. 13 (56). С. 93 – 96;
 3. Степанова О.ІПсихолінгвістичні основи розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Рівне, 2016. Вип. 14 (57). С. 154 – 157.
 4. Степанова О.І. Формування культури мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах реалізації компетентнісного підходу. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць.Рівне , 2017. Вип. 15 (58). С. 158 – 161.
 5. Степанова О.І. Компетентісно-орієнтований підхід при викладанні культури мовлення майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів у контексті гуманізації освітнього процесу вишів. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Рівне , 2017. Вип. 17 (60). С. 197 – 201.
 6. Степанова О.І. Лексико-семантичні особливості термінів корекційної педагогіки. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2017. № 68. С. 64 – 68.
 7. Степанова О.І. Модифікація термінів спеціальної педагогіки в світлі поглядів Т.І. Поніманської на гуманізацію освітнього простору. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 7. Т. 1. Рівне : РДГУ, 2018. С. 214 – 221.
 8. Степанова О. І. Мовленнєва компетенція в контексті освітньої парадигми майбутнього вихователя. Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. Серія «Педагогіка». Переяслав-Хмельницький : (Київська обл.) : Домбровська Я.М., 2018. Випуск 28. С. 140 – 148.
 9. Степанова О. І. М Риторичні вміння як основа формування комунікативно-мовленнєвої культури майбутніх вихователів. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 10. Рівне : РДГУ. 2019. С. 246-252.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керівництво науковою роботою з теми «Формування часових уявлень у контексті розвитку самосвідомості в старших дошкільників» студентки Марії Божук, яка посіла в 2019 році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Дошкільна освіта» перше місце (Диплом І ступеня, м. Бердянськ);

НагородиНагороджена Знаком «Відмінник освіти України» (2001), Дипломом міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти» (2011), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації. Управління освіти (2013), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2015), Почесними грамотами та подяками ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.