Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: спеціальна педагогіка і психологія, олігофренопедагогіка, афазіологія, професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної освіти.

Біографія:

Народилася у смт. Клевань-2 Рівненського району, Рівненської області. У 1978 році закінчила середню школу №2  смт. Клевань Рівненського району, Рівненської області.

Інформація про вищу освіту:

У 1987 році закінчила Луцький  державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «Російська мова і література».

З 1984 року працювала вихователем Клеванської допоміжної школи-інтернат. З 1988 по 1999 рік  працювала вчителем початкових класів у Клеванській допоміжній школі-інтернат, за сумісництвом – вчителем-логопедом в Клеванській середній школі №2.

З 1989 по 1992 рік навчалась в Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті імені В.П. Затонського на дефектологічному факультеті.

З 1999 по 2012 рік працювала вчителем-логопедом у Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина», за сумісництвом – викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ.

 З 2012 по 2015 рік – старший викладач кафедри педагогіки (дошкільної та корекційної) РДГУ. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію.

З 2015 по 2020 працювала на посаді доцента у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Стаж роботи: 37 роки.

Кар’єрний ріст:

З 2015 по 2016 рік навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію (листопад 2016 р.), диплом ДК № 041426, на підставі рішення Атестаційної колегії від 28 лютого 2017 року, дата видачі 28.02.2017 р., спеціальність (13.00.04) теорія і методика професійної освіти.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів» (листопад 2016 р.), диплом ДК № 041426, на підставі рішення Атестаційної колегії від 28 лютого 2017 року, дата видачі 28.02.2017р., спеціальність (13.00.04) теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – професор Дичківська Ілона Миколаївна).

Наукові та професійні досягнення:

Вчитель-методист, вчитель-логопед вищої категорії.

Одержання сертифіката В2 (24.04.2019 р.) на знання польської мови.

Керівник Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

З 2012  – керівництво групою студентів спеціальності «Спеціальна освіта. Логопедія»  по здійсненню волонтерської та тьютерської діяльності у ГО інвалідів з дитинства «Передзвін» (проведення практикумів та консультацій для батьків дітей з особливими потребами, тематичних вечорів, свят, конкурсів, благодійних акцій, супровід під час екскурсій тощо).

З 2017 року  – керівництво групою студентів спеціальності «Спеціальна освіта. Логопедія» (проведення логопедичних занять, практикумів для дітей з особливими потребами) у  Центрі розвитку дитини «Теді-Р», м. Рівне (філіал кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І.).

З 2012 –  співпраця з дошкільним навчальним закладом № 40 проводилася у рамках роботи лабораторії консалтингу спеціальної освіти, створеної  при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І. (консультування з приводу організації освітнього процесу в ЗДО, педагогічні ради, семінари-практикуми, база для проведення лабораторних занять).

З 2017  співпраця з фундацією «Порта-Віта» (Польща, м. Пьотркув-Трибунальський).

Участь у держбюджетних темах:

 1. Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти (2013-2014 рр.).
 2. Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі (2015-2016 рр.). 

Навчальні дисципліни, які викладає:

Логопедія

Логопедія з методикою

Практикум з логопедії

Методика викладання логопедії

Діагностика та корекційна допомога дітям з особливими освітніми потребами

 

Автор понад 30 публікацій.  Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. KosarievaG., Pavlyuk Т., Fedorova N. Training of future speech therapists to work with children of preschoolage with special needs mon the basis of humanistic ideas of tolerance. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMTEridaSp. z o.o, 2019.  Р. 357–371.
 2. Дичківська І.М., Косарєва Г.М. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами в умовах інклюзії. Монографія. Рівне: Видавець О. Зень, 2019. 252 с.
 3. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 4. Косарєва Г.М.Формування професійної компетентності вчителя- логопеда в інклюзивному освітньому середовищі. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика:колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 136-150.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Косарєва Г. М. Структура толерантного ставлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дітей з особливими потребами. Науковий часопис : збірник наукових праць національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Вип. 27. Київ : НПУ, 2015.  С. 78–84.
 2. Косарєва Г. М. Виявлення структури толерантного ставлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дітей з особливими потребами. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13(56).Рівне : РДГУ, 2016. С. 99–10.
 3. Косарєва Г. М. Педагогічна толерантність як характеристика професійної діяльності вихователя. Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика.. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2016. С. 372379.
 4. Косарєва Г. М. Діагностика сформованості мотиваційно-ціннісного компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів. Молодийвчений. Вип. 3 (30). Херсон, 2016. С. 394–397(Index Copernicus, OAJICiteFactorResearch Bible, Scholar Google).
 5. Косарєва Г. М. Ґенеза і розвиток ідей толерантності в історії науки та суспільній свідомості. Людина віртуальна: нові горизонти: зб. Наукових праць Частина 2.  / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. Монреаль: СРМ «АSF»,  2017. С. 31–34 (ScientificIndexingServices).
 6. Косарєва Г. М. Діагностика сформованості когнітивного компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.уск 13 (56). Рівне : РДГУ, 2017. С. 99–103.
 7. Косарєва Г. М. Проблема виховання толерантності у майбутніх логопедів. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Інноватика у вихованні. Вип. 7. Том 1 / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н.  та ін.  Рівне : РДГУ, 2018. 315 с.
 8. Косарєва Г. М., Руденко Н. В. Аналіз сформованості поведінкового  компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів. Педагогічна освіта: теорія і практика. Інноватика у вихованні: Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський  університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України / гол. ред. В.М. Лабунець В.М.. Випуск 24 (1-2018). Ч.1.  Кам’янець-Подільський, 2018.  360 с.
 9. Косарєва Г.М. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх логопедів. Інноватика у вихованні : зб.наук. пр. Вип.10./ упоряд. О.Б. Петренко; ред..кол.: О.Б. Петренко, Л.Р.Сойчук, Т.С.Ціпан та ін.  Рівне : РДГУ, 2019. С. 176–183.
 10. Косарєва Г. М. Диференційна діагностика дітей  з аутистичним спектром розладів. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: Матеріали П Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І. Поніманської. Рівне : Видавець О. Зень, 2019. С.  99–101.

12.KosarievaG., Pavlyuk Т., Fedorova N. Raining of future speech therapists to work with children of preschoolage with special needs mon the basis of humanistic ideas of tolerance. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMTEridaSp. z o.o, 2019.  Р. 357–371.

 1. Косарєва Г.М. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх логопедів.Інноватика у вихованні :  зб. наук. пр. Вип. 10. Рівне : РДГУ, 2019. С. 176–182.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2018 р. – наукова робота студентки Мельничук Анастасія  на тему «Толерантне ставлення вихователів до дітей з особливими потребами в процесі впровадження інклюзивної освіти» посіла ІІ місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Спеціальна освіта»  МАН у  м. Київ.  

Нагороди. Почесною грамотою Рівненського міського виконавчого комітету Управління освіти за творчу працю на ниві освіти, вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління (2006), Почесною грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету за ефективну корекційну роботу, високий рівень професіоналізму, вагомий внесок у становлення і розвиток спеціальної освіти Рівного (2009), Почесною грамотою Рівненського міського виконавчого комітету за високий  професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток корекційно-розвивального процесу та з нагоди Дня логопеда (2011), Почесною грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету за активну життєву і громадську позицію, чуйне ставлення до людей з особливими потребами та з нагоди Міжнародного дня інвалідів (2017), Почесною грамотою ректорату Рівненського державного гуманітарного університету за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт та з нагоди професійного свята науковців – Дня науки (2018), Почесною грамотою ректорату Рівненського державного гуманітарного університету за сумлінну працю та вагомі досягнення у навчальній, науковій і виховній роботі, активну громадську діяльність (2019), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2019), Почесними грамотами та подяками ГО «Спілки інвалідів з дитинства «Передзвін».