Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: логопедія, спеціальна педагогіка з історією, сенсорна інтеграція дитини з мовленнєвими порушеннями, професійна підготовка фахівців спеціальної освіти.   

Біографія:

Народилася в м. Дубно Рівненської області. Закінчила Рівненську ЗОШ №11.

Інформація про вищу освіту:

У 1997 році з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Рос. мова, література, укр. мова, література».

У 2015 році з закінчила Національний педагогічний університет ім. Драгоманова  за спеціальністю “Корекційна освіта. Логопедія».

З 1997 року працювала вчителем української мови і літератури в ЗОШ №11 м. Рівного. З 2001 по 2004 рік навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. З 2005 року працювала викладачем педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ. З 2012 р. – старший викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та колекційної) РДГУ. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію.

Стаж роботи: 20 років.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Формування гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів» 13.00.03 – корекційна педагогіка (2019 р., науковий керівник – професор Дичківська Ілона Миколаївна).

Наукові та професійні досягнення:

З 2018 року – член ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

З 2019 р. – участь у роботі Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

Член проєктної групи з розробки освітньої програми спеціальності 016 «Спеціальна освіта» ступеня освіти «бакалавр».

Гарант освітньої програми спеціальності 016 «Спеціальна освіта» ступеня освіти «бакалавр».

 

Навчальні дисципліни, які викладає:

Спецметодика розвитку мовлення

Спецпедагогіка з історією

Логопедична корекція системних порушень мовлення

Методика викладання спеціальної педагогіки

Мовленнєва і сенсорні системи та їх порушення

Вступ до спеціальності

Логопедична робота з дітьми з порушеннями аналізаторних систем

 

Автор понад 30 публікацій.  Основні публікації:

Journal Indexing: Web of Science:

Dychkivska I., Rudenko N., Yurchuk O., Pavliuk T., Fedorova N. Innovative technologies as a means of overcoming speech disorders in preschool children. AD ALTA: Journal Оf Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XVI. February, 2021. РР. 92-98.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Kosarieva G., Pavlyuk T., Fedorova N. Training of future speech therapists to work with children of preschool age with special needs on the basis of humanistic ideas of tolerance. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: Collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Р. 357 – 372.
 2. Федорова Н. Гуманістична педагогічна позиція майбутнього логопеда: практикум з елементами тренінгу. Навчально-методичний посібник. Рівне, 2019. 60 с.
 3. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 4. Федорова Н.В.Гуманістична спрямованість підготовки майбутніх логопедів як головна вимога сучасної української спеціальної освіти. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика:колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 150-165.

 

Наукові публікації у наукових виданнях:

Статті в іноземних наукових періодичних виданнях

 1. Федорова Н. В. Характеристика чинників, що впливають на формування гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2019. Vol.VII (83), Issue 203. Р. 14 – 20.
 2. Fedorova N. Characteristic of factors that influence the formation of the humanistic pedagogical position of future speech therapists. EUREKA: Social and Humanities. 2019. Number 5. Р. 45 – 52.

Статті у наукових фахових виданнях України,

які включені в міжнародні наукометричні бази

 1. Федорова Н.В. Діагностика сформованості когнітивного компонента гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2018. Випуск LXXXI (№ 81), Том 2. С. 192 – 198.
 2. Федорова Н.В. Сутність гуманістичної педагогічної позиції майбутнього логопеда. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні». 2018. Вип. 7, Том 1. С. 285 – 294.
 3. Федорова Н.В. Діагностика сформованості гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів у процесі професійної підготовки. Нова педагогічна думка.  Випуск 4 (92). С. 50 – 54.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Федорова Н.В. Характеристика рівнів сформованості гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (педагогічні науки). Випуск 2 (375). С. 190 – 199.
 2. Федорова Н.В. Теоретичні аспекти фахової підготовки логопеда в умовах університетської освіти. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. 2018. Вип. 10. С. 104 – 114.
 3. Руденко Н.М., Федорова Н.В. Готовність майбутніх вихователів спеціальних ДНЗ до формування особистісних властивостей у дітей із затримкою психічного розвитку. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Вип.21. С.227 – 236.
 4. Федорова Н.В. Гуманістична взаємодія як основа підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». Випуск 10 (53). С.42 – 45.
 5. Федорова Н.В. Діалогічне співробітництво як основа організації ефективної педагогічної взаємодії в системі «педагог – студент». Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». Випуск 5 (48).
  С.43 – 47.
 6. Федорова Н.В. Рівні гуманістичної взаємодії студентів з викладачами в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки.Випуск 65. 2014. С.374 – 380.
 7. Дичківська І.М., Федорова Н.В., Борисова О.О. Гуманістична технологія М. Монтессорі у системі спеціальної освіти України. Нова педагогічна думка. 2020. №3. С. 12-15.

Публікації апробаційного характеру

 1. Федорова Н.В. Гуманістична педагогічна позиція майбутніх логопедів як ціннісно-смислова основа професійної діяльності. Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення:Збірник тез учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 21 червня 2018). Київ: Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. С.160 – 165.
 2. Федорова Н.В. Гуманістична педагогічна позиція майбутнього логопеда як ціннісно-смисловий феномен. Розвиток професійної майстерності педагога. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль,
  26-27 квітня 2018). Тернопіль: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2018. С.333 – 335.
 3. Федорова Н.В. Теоретико-методологічні засади дослідження формування гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір. Збірник матеріалів
  ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Луцьк, 31 травня – 1 червня, 2018). Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Л.Українки, 2018. С. 186 – 189.
 4. Федорова Н.В. Сутність гуманістичної педагогічної позиції майбутнього логопеда. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти». Збірник матеріалів І Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора
  Т.І. Поніманської (Рівне, 15-16 травня 2018)Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, С.155 – 158.
 5. Федорова Н.В. Формування гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів у процесі професійної підготовки. Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Рівне, 16-17 червня 2017). Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2017. С.211 – 215.
 6. Федорова Н.В. «Діалогічне співробітництво як основа організації ефективної педагогічної взаємодії в системі «педагог-студент». Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти.Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Рівне – Кременець,
  22-24 жовтня 2016). Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, Кременець: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, 2016. С. 25 – 28.
 7. Федорова Н.В. Модифікації взаємодії в системі «викладач – студент» та їх вплив на рівень готовності до професії. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 3 – 5 червня 2016). Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Л.Українки, 2016. С. 183 – 186.
 8. Федорова Н.В. Особливості формування гуманістичної педагогічної позиції студентів у процесі професійної підготовки. Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України. Збірник тез ХІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (Ужгород,
  10-11 листопада 2016). Ужгород: Закарпатський інститут післядипломної освіти, 2016. С. 187 – 190.
 9. Федорова Н.В. Умови ефективності становлення гуманістичної педагогічної позиції студента-бакалавра. Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 грудня 2016). Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2016. С.374 – 380.
 10. Федорова Н.В. Проблема підготовки педагогічних кадрів в контексті ідей сучасної філософії освіти. Актуальні проблеми науки про дитинство. Збірник тез учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, присвячена 75-річчю Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, 20 – 21 жовтня 2015)Рівне: РДГУ, 2015. С.154 – 157.
 11. Федорова Н.В. Становлення майбутнього вихователя в процесі гуманістичної взаємодії з викладачами. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, 10-11 листопада  2015).  Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв, 2015. С.414 – 418.
 12. Федорова Н.В. Вивчення особливостей організації гуманістичної взаємодії студентів з викладачами в процесі професійної підготовки. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 26-28 березня 2014). Херсон: Херсонський державний університет, 2014. С. 148 – 150.
 13. Федорова Н.В. Роль гуманістичної взаємодії у професійній підготовці майбутнього вихователя. Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ,
  11 квітня 2014). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014.
  С.315 – 325.
 14. Федорова Н.В. Підготовка майбутнього фахівця в процесі гуманістичної педагогічної взаємодії. Дитинство. Освіта. Соціум. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (Київ, 21 лютого 2013). Київ: Національний педагогічний університет імені
  М.П. Драгоманова, 2013. С.33 – 35.
 15. Федорова Н.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя як гуманістична взаємодія педагогів та студентів. Педагогічні інновації у фаховій освіті. Збірник матеріалів Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (Ужгород, 20 грудня 2012). Ужгород: Закарпатський державний університет, 2012. С.211 – 215.
 16. Федорова Н.В. Технології підготовки педагогів до педагогічної взаємодії. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти. Збірник тез учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 4 – 5 травня, 2011). Херсон: Херсонський державний університет, 2011. С.374 – 380.

Інші публікації

 1. Федорова Н.В. Формування гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів у процесі професійної підготовки. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». Випуск 17 (60). С.211 – 215.
 2. Федорова Н.В. Компоненти, критерії та показники сформованості гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів. Науково-методичний журнал «Логопедія». 2018. № 12. С. 111 – 119.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2021 р. – наукова робота здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Бартко М.М. на тему “ Відновлення зв’язного мовлення при динамічній формі афазії” посіла 1 місце та І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 016 “Спеціальна освіта”.

Нагороди. Почесною грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету за активну громадську і життєву позицію (2017), Почесними грамотами та подяками ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.