Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи в оздоровленні дошкільників, професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Біографія:

Народився у с.Свириди Ізяславського району Хмельницької. У 2000 році закінчив середню школу №27 м.Рівне.

Інформація про вищу освіту:

У 2005 році з відзнакою закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У 2006 році з відзнакою закінчив магістратуру Рівненського державного гуманітарного університету здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки, психології і методик дошкільного виховання у вищих навчальних закладах.

З 2002 по 2007 роки працював вчителем фізичного виховання в НВО №12, ЗОШ № 19, НВК «Престиж» м.Рівне. З 2005 по 2006 роки – викладач кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ. З 2006 року викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету. У 2004, 2012-2013 роках залучався до участі в оздоровленні дітей у дитячих оздоровчих комплексах АР Крим. З 2013 по 2016 роки навчався в аспірантурі при РДГУ. З 2016 – 2018 роки – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т.І. Поніманської. З 2018 - 2020 роки старший викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т.І. Поніманської. У 2019 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. З 2020 року – доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т.І. Поніманської.

У 2019 році успішно склав іспит В2 на знання польської мови та отримав Сертифікат міжнародного зразка.

Стаж роботи: 17 років.

Кар’єрний ріст:

З 2013 по 2016 роки навчався в аспірантурі при Рівненському державному гуманітарному університеті.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Підготовка майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах» (2019 р., науковий керівник – професор Пелех Юрій Володимирович).

Наукові та професійні досягнення:

З 2017-2019 роки - участь у засіданнях керівників закладів у галузі «Фізична культура і спорт» в Управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради.

З 2012 – 2020 роки – участь у роботі навчальної лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т.І. Поніманської.

З 2019 року – член Української асоціації корекційних педагогів.

Гарант освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ступеня освіти «бакалавр» (скорочений термін).

Член проєктної групи з розробки освітньої програми спеціальності 016 «Спеціальна освіта» ступеня освіти «бакалавр» (2019, 2020 рр.).

У 2019 році член орг. комітету з питань закордонного стажування в Університеті Миколая Коперника в Торуні та Вищій школі Уні-Терра (Торунь, Республіка Польща).

Член редакційної колегії журналу «Студентський дайджест» Рівненського державного гуманітарного університету (2020р.).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Теорія і методика фізичного виховання та валеологічна освіта

Фізична реабілітація осіб з порушенями психофізичного розвитку

Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення

Фізична реабілітація та логопедична гімнастика

Спецметодика з фізичного виховання

Автор понад 25 публікацій.  Основні публікації:

Journal Indexing: Web of Science:

Dychkivska I., Rudenko N., Yurchuk O., Pavliuk T., Fedorova N. Innovative technologies as a means of overcoming speech disorders in preschool children. AD ALTA: Journal Оf Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XVI. February, 2021. РР. 92-98.

Навчальні та методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дитячої психології. Навчально-методичні рекомендації. / Укл. О.І.Юрчук, О.І.Косарєва /– Рівне, РДГУ, 2010. – 50с. (У співавторстві).
 2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з теорії і методики фізичного виховання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / Укл. Н.В. Маліновська, О.І. Юрчук – Рівне: РДГУ, 2014. – 25 с.
 3. Юрчук О.І. Вступ до спеціальності. Тестові завдання для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» різних форм навчання / О.І.Юрчук. – Рівне: РДГУ, 2014. – 25 с.
 4. Юрчук О. І. Основи підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах: навчально-методичний посібник / О.І.Юрчук. - Рівне: РДГУ, 2018 - 111 с.
 5. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання семінарських, практичних, лабораторних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти»: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / Укл. О.І.Юрчук. Рівне: РДГУ, 2020. 50 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання семінарських, практичних, лабораторних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку»: методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» / Укл. О.І.Юрчук. Рівне: РДГУ, 2020. 28 с.
 8. Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти. Тестові завдання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 “Дошкільна освіта” / укладач Юрчук О.І. Рівне: РДГУ, 2020. 35 с.
 9. Методичні рекомендації до виконання семінарських, практичних, лабораторних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецметодика з фізичного виховання»: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» / Укл. О.І.Юрчук. Рівне: РДГУ, 2020. 26 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Юрчук О. І. Оптимізація рухового режиму дітей дошкільного віку як необхідна умова здоров’язберігаючих технологій. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне: РДГУ, 2012. Вип. 5 (48). С. 143–147.
 2. Юрчук О. І. Забезпечення рухового режиму в інклюзивних групах ДНЗ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіта: зб. наук. пр.: наук. зап. РДГУ. Рівне: РДГУ, 2014. Вип. 10 (53). С. 60–64.
 3. Юрчук О. І. Сучасні психолого-педагогічні вимоги до професійної діяльності вихователів ДНЗ. Нова пед. думка:наук.-метод. журн. Рівне, 2014. Вип. 2 (78). С. 240–244.
 4. Юрчук О. І. Особливості професійної підготовки студентів-дошкільників до здійснення рухового режиму дітей дошкільного віку. Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». 2015. № 11. С.44–47.
 5. Юрчук А. И. Некоторые аспекты профессиональной подготовки будущих воспитателей в осуществлении двигательного режима в ДОУ. Science and World. – Publishing House «Scientific survey», Vol. ІІІ, № 3 (19). Р. 86–88.
 6. Юрчук О. І. Основні завдання професійної підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму у ДНЗ. Актуал. пробл. дошк. та корекц. освіти:зб. наук. пр. студентів і молодих учених. Рівне, 2015. С. 212–216.
 7. Юрчук О. І. Оптимізація рухового режиму в умовах ДНЗ. Фіз. культура, спорт і реабілітація в закладах освіти.Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 7. С.193–203.
 8. Юрчук О. І. Педагогічні умови підготовки студентів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-туРівне, 2017. № 17 (60). С. 265–269.
 9. Юрчук О. Вплив рухового режиму на фізичний стан дітей дошкільного віку. Нова пед. думка.Рівне, 2017. № 2 (90). С. 64–68.
 10. Юрчук О. І. Застосування ділової гри як інноваційного методу навчання майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 7, т. 1. С. 303–312.
 11. Юрчук О. І. Моделювання процесу підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в ДНЗ. Зб. наук. пр.Хмельниц. ін-ту соц. технологій ун-ту «Україна». № 15. С. 44–47.
 12. Юрчук О. І. Сформованість готовності майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в ДНЗ. Нова пед. думка.Рівне: РОІППО, 2018. № 3 (95). С. 88–92. (Index Copernicus).
 13. Юрчук О.І. Основні підгходи до підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в закладах дошкільної освіти. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 10 / упоряд. О. Б. Петренко. Рівне: РДГУ, 2019.  С. 289–299.(ISSN International Centre, CrossRefGoogle ScholarIndex CopernicusWorldCat (США)
 14. Yurchuk O. Semantic characteristics of pedagogical conditions of future pre-school teachers’ preparation for the motion mode implementation in the conditions of preschool education institution. Abstractsof XX th International scientific and practical conference «PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE» 8 – 9 June, 2020. - Athens, Greece, 2020. – Р. 111-115.

Нагороди.