Друк

Науковий ступінь: доктор філософії

Посада: старший викладач кафедри теорії і методики виховання

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7734-4459

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти і виховання; теорія і методика виховання; вікова і педагогічна психологія.

Біографія:

Народилася у м. Олевськ Житомирської області. У 2006 році закінчила Олевську гімназію.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2011 р., психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах.

Навчалася в аспірантурі (2016-2020 рр.) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Стаж роботи: 9 років

Кар’єрний ріст

З 2012 по 2016 р. працювала старшим лаборантом на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2017 р. по 2019 р. працювала викладачем на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2019 р. й дотепер – старший викладач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Дисертаційне дослідження:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії на тему «Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи» (2020 р.). 011 – Освітні, педагогічні науки.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Автор майже 20 публікацій:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Поліщук О. П. Моральне виховання молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи: метод. посіб. Рівне: «VPM-ПОЛІГРАФ», 2019. 98 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Формування морального виховання молодших школярів у педагогічному процесі школи. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 4. С. 335–342.
 2. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Моральне виховання як важлива складова становлення особистості молодших школярів. Нова педагогічна думка. 2016. № 3 (87). С. 88–90.
 3. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Особливості розуміння молодшими школярами моральних категорій у навчально-виховному процесі. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 7. С. 159–164.
 4. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Психолого-педагогічні засади розуміння й усвідомлення моральних норм та вимог учнями молодшого шкільного віку. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 5. С. 258–265.
 5. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Особливості реагування молодших школярів на пред’явлені моральні вимоги. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців (Рівне, 17 трав. 2017 р.). Рівне: РДГУ, 2017. С. 110–111.
 6. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Педагогічні умови формування моральної поведінки у молодших школярів. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 17 (60). С. 272–275.
 7. Поліщук О. П. Вплив навчання та виховання на формування моральної свідомості в молодшому шкільному віці. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / упоряд.: В. Л. Федяєва, О. В. Сараєва; редкол.: В. Л. Федяєва, Н. В. Слюсаренко, О. В. Сараєва та ін.; Херсон. держ. ун-т. Херсон: ВД «Гельветика», 2017. Вип. 79. С. 81–85.
 8. Поліщук О. П. Особливості розвитку моральних знань у молодшому шкільному віці. Основні напрями розвитку педагогічної науки: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 20–21 жовт. 2017) Херсон, 2017. С. 157–160.
 9. Поліщук О. П. Роль позакласної виховної роботи у формуванні моральних цінностей молодших школярів. Інноваційна педагогіка: наук. журнал / Причорном. наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій; редкол.: О. О. Ярошинська, О. Н. Хорошковська, К. М. Байша та ін. Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018. Вип. 3. С. 262–264.
 10. Поліщук О. П. Моральне виховання молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи. Науковий часопис: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Бондар, О. В. Биковська, В. В. Борисов та ін.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 65. С. 69–73.
 11. Поліщук О. П. Виховання моральних цінностей у сучасній початковій школі. Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17–18 берез. 2018) Одеса, 2018. С. 82–84.
 12. Поліщук О. П. Особливості формування системи морально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 квіт. 2018) Харків, 2018. С. 167–170.
 13. Поліщук О. П. Формування моральних цінностей як важливий аспект виховання дітей молодшого шкільного віку. Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (м. Рівне, 16 травня 2018) Рівне, 2018. С. 129 – 130.
 14. Поліщук О. П. Особливості організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 6 груд. 2018) Суми, 2018. С. 61–65.
 15. Поліщук О. П. Виховання в учнів початкових класів моральних цінностей у процесі позакласної роботи. Молодий вчений. Херсон: Молодий вчений, 2018. Вип. 41 (56.1). С. 60–64.
 16. Поліщук О. П. Позакласна виховна робота як важлива складова навчально-виховного процесу в закладах початкової освіти. KELM: scientific issue of knowledge, education, law and management. Instytut spraw administracji publicznej. Vol. 1 (25). P. 158–166.
 17. Поліщук О. П. Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи: провідні домінанти процесу. Наукові записки: зб. наук. пр. / редкол.: А. М. Коломієць, В. І. Шахов, О. В. Акімова та ін.; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця: Вид-во ТОВ «Твори», 2019. Вип. 60. С. 33–38.
 18. Поліщук О. П. Методика та педагогічні умови формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / редкол.: С. В. Совгіра, І. І. Демченко, О. Д. Балдинюк та ін.; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань: Візаві, 2019. Вип. 4. С. 127-134.

Підвищення кваліфікації

 1. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM». Сертифікат ES №0081/2020 від 27.07.2020 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин).