ПІКОН КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

Тема: «Професійна підготовка майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти у вищих навчальних закладах США»
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Науковий керівник:
Мельничук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Офіційні опоненти:

 • Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ;
 • Гуменюк Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОН І МОЗ України.

Захист відбудеться 29 вересня 2021 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


АПШАЙ ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ
Тема: «Формування ІКТ-компетентності майбутніх фахівців галузі «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Науковий керівник:
Войтович Ігор Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету.

Офіційні опоненти:

 • Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 • Сігетій Ігор Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Захист відбудеться 29 вересня 2021 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


СИНІЦЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Тема: «Формування готовності майбутніх учителів математики до диференційованого навчання учнів шкіл сільської місцевості»
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Науковий керівник:
Крайчук Олександр Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики з методикою викладання математики Рівненського державного гуманітарного університету.

Офіційні опоненти:

 • Комар Ольга Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Королюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Захист відбудеться 28 вересня 2021 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ЄВСОВИЧ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

Тема: «Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти України кінця ХХ – початку ХХІ століть (1985-2012 рр.)»

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Науковий керівник:
Пелех Юрій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету.

Офіційні опоненти:

 • Савченко Наталія Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 • Луцюк Анатолій Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Захист відбудеться 28 вересня 2021 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ПИЛЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Тема: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до реалізації здоров'язберігаючих технологій у спеціальних загальноосвітніх закладах»
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Науковий керівник:
Чернета Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Офіційні опоненти:

 • Мешко Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 • Левчук Ірина Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи, заступник декана з навчальної роботи психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету.

Захист відбудеться 21 вересня 2021 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


СВИЩ ЛІЛІЯ ОСИПІВНА

Тема: «Педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх фахівців з іноземної мови у процесі професійної підготовки»
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Науковий керівник:
Приступа Євгеній Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук.

Офіційні опоненти:

 • Безкоровайна Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету;
 • Осіпчук Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування.

Захист відбудеться 21 вересня 2021 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


КОВАЧ АТТІЛА ІШТВАНОВИЧ

Тема: «Професійна орієнтація учнів у музейно-освітньому середовищі Закарпаття (20-ті р. ХХ – початок ХХІ століття)»

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник:                      

доктор педагогічних наук, доцент ОПАЧКО Магдалина Василівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник ФІЛІПЧУК Наталія Олександрівна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти;
 • кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник МІХНО Олександр Петрович, педагогічний музей України НАПН України, директор.

Захист відбудеться 14 травня 2021 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.

Захист дисертації Ковача А.І. переноситься у зв'язку з хворобою здобувача.

Захист відбудеться 22 червня 2021 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


СЯСЬКА ІННА ОЛЕКСІЇВНА

Тема: «Теоретичні і методичні засади формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант:

доктор педагогічних наук, професор Пустовіт Григорій Петрович, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, професор кафедри природничо-математичної освіти.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Лук’янова Лариса Борисівна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна, директор;
 • доктор педагогічних наук, професор Плахотнік Ольга Василівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри педагогіки;
 • доктор педагогічних наук, професор Совгіра Світлана Василівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання.

Захист відбудеться 14 травня 2021 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


МАЛАНЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Тема: «Теоретичні і методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в системі «коледж-університет»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант:

доктор педагогічних наук, професор РОМАНИШИНА Людмила Михайлівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри педагогіки.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор ГОРБАТЮК Роман Михайлович, Тернопільський національний педагогічний університет, професор кафедри машинознавства і транспорту;
 • доктор педагогічних наук, професор ГУЛАЙ Ольга Іванівна, Луцький національний технічний університет, професор кафедри матеріалознавства;
 • доктор педагогічних наук, доцент СУЩЕНКО Роман Віталійович, Національний університет «Запорізька політехніка», професор кафедри транспортних технологій.

Захист відбудеться 28 квітня 2021 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


БОНДАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Тема: «Формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії»

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)

Науковий керівник:

кандидат історичних наук, професор ЛАДИЧЕНКО Тетяна В’ячеславівна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор РЯБОВОЛ Лілія Тарасівна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет іменіВолодимира Винниченка, професор кафедри  державно-правових дисциплін та адміністративного права;
 • кандидат педагогічних наук, доцент МОЦАК Світлана Іванівна, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін.

Захист відбудеться 28 квітня 2021 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ПАПУШИНА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА

Тема: «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант:

доктор педагогічних наук, професор Горбатюк Роман Михайлович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри машинознавства і транспорту.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бутенко Володимир Григорович, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, професор кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін;
 • доктор педагогічних наук, професор Отич Олена Миколаївна, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», проректор з інноваційного та технологічного розвитку;
 • доктор педагогічних наук, професор Семеног Олена Миколаївна, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, завідувач кафедри української мови і літератури

Захист відбудеться 26 січня 2021 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


РОГОЗА ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Тема: «Педагогічні умови формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор Пелех Юрій Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Пустовіт Григорій Петрович, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, професор кафедри природничо-математичної освіти;
 • кандидат педагогічних наук Дем’янюк Віктор Володимирович, ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж» Національного університету водного господарства та природокористування, директор.

Захист відбудеться 26 січня 2021 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ДЕМБІЦЬКА СОФІЯ ВІТАЛІЇВНА

Тема: «Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант:

доктор педагогічних наук, професор Кобилянський Олександр Володимирович, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Горбатюк Роман Михайлович, професор кафедри машинознавства і транспорту (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка);
 • доктор технічних наук, професор Тріщ Роман Михайлович, завідувач кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації (Українська інженерно-педагогічна академія);
 • доктор педагогічних наук, професор Райковська Галина Олексіївна, професор кафедри галузевого машинобудування (Державний університет «Житомирська політехніка»).

Захист відбудеться 14 липня 2020 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


СЕРМАН ЛЕСЯ ІГОРІВНА

Тема: «Педагогічні умови формування професійного іміджу у майбутнього вчителя іноземних мов»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант:

доктор педагогічних наук, професор Євтух Микола Борисович, головний співробітник відділу історії педагогіки, дійсний член НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Резван Оксана Олексіївна, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки і психології (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова);
 • кандидат педагогічних наук, доцент Торубара Оксана Анатоліївна, доцент кафедри іноземних мов (Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка).

Захист відбудеться 14 липня 2020 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


СІГЕТІЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Тема: «Розвиток готовності педагогічних працівників до інформаційно-управлінської діяльності в системі післядипломної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник:

 • кандидат філологічних наук, доцент Тимошенко Юрій Васильович, доцент кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, доцент Кучай Олександр Володимирович, доцент кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
 • кандидат педагогічних наук Худенко Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради)

Захист відбудеться 10 грудня 2019 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ДЕМ'ЯНЮК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Тема: «Формування у майбутніх спеціалістів з бухгалтерського обліку ціннісних професійних орієнтацій у фаховій підготовці»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Пелех Юрій Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, професор кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою. 

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Артюшина Марина Віталіївна, завідувач кафедри педагогіки та психології (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)
 • кандидат педагогічних наук Пілевич Оксана Анатоліївна, директор коледжу (Ірпінський державний коледж економіки та права)

Захист відбудеться 07 листопада 2019 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


РОЩЕНЮК АЛЛА МИХАЙЛІВНА

Тема: «Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Тадеєв Петро Олександрович, Національний університет водного господарства та природокористування, директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Горбатюк Роман Михайлович, професор кафедри машинознавства і транспорту (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
 • кандидат педагогічних наук, доцент Кабак Віталій Васильович, доцент, в.о. завідувача кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти (Луцький національний технічний університет).

Захист відбудеться 07 листопада 2019 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


КАЛУГІНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Тема: «Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів іноземних мов у науково-методичній роботі коледжу»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Матвієнко Олена Валеріївна, Національний педагогічний університету імені М.П. Драгоманова, заступник декана факультету педагогіки і психології з наукової роботи, професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, доцент Пазюра Наталія Валентинівна, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри авіаційної англійської мови
 • кандидат педагогічних наук Ковтун Оксана Анатоліївна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доцент кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти

Захист відбудеться 25 червня 2019 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ДЕПЧИНСЬКА ІВЕТТА АТТІЛІВНА

Тема: «Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919-1939 роки»

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, доцент Опачко Магдалина Василівна, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, доцент Жорова Ірина Ярославівна, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти», перший проректор;
 • кандидат педагогічних наук Мишкарьова Світлана Володимирівна, Рівненський державний гуманітарний університет, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

Захист відбудеться 25 червня 2019 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ЮРЧУК ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

Тема: «Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор, Пелех Юрій Володимирович, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, професор кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою, Рівненський державний гуманітарний університет

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор, Зданевич Лариса Володимирівна, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
 • кандидат педагогічних наук, доцент, Куртова Галина Юріївна, доцент кафедри біологічних основ, фізичного виховання, здоров’я та спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Захист відбудеться 4 квітня 2019 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШВЕЦЬ ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Тема: «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Бенера Валентина Єфремівна, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічнаакадемія ім. Тараса Шевченка, проректор з наукової роботи

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Богуш Алла Михайлівна, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти;
 • кандидат педагогічних наук Шадюк (Падалка) Ольга Іванівна, Рівненський державний гуманітарний університет, доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені професора Т. І. Поніманської.

Захист відбудеться 6 грудня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ПУКАС ІВАННА ЛЕОНІДІВНА

Тема: «Професійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі співпраці школи з закладами педагогічної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • кандидат педагогічних наук, доцент Франчук Тетяна Йосипівна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Потапчук Тетяна Володимирівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти;
 • кандидат педагогічних наук Ільчук Віта Василівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, старший викладач кафедри методики викладання літератури і стилістики української мови.

Захист відбудеться 6 грудня 2018 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


АБРАМОВИЧ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Тема: «Розвиток професійної компетентності соціального педагога у системі післядипломної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • кандидат педагогічних наук, доцент Марчук Оксана Олександрівна, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука, доцент кафедри педагогіки

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Литвиненко Світлана Анатоліївна, Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри практичної психології та психотерапії;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Павлик Надія Павлівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри соціальних технологій.

Захист відбудеться 12 листопада 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


НЕНЬКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

Тема: «Теоретико-методологічні засади професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант

 • доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, заступник директора з наукової роботи

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Діденко Олександр Васильович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу
 • доктор педагогічних наук, професор Пелех Людмила Романівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та історії світової літератури
 • доктор педагогічних наук, доцент Москаленко Олена Іванівна, Льотна академія Національного авіаційного університету, професор кафедри іноземних мов

Захист відбудеться 27 червня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ЄМЧИК ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА

Тема: «Розвиток творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, доцент Семенов Олександр Сергійович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри педагогіки.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Зданевич Лариса Володимирівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Шапаренко Христина Андріївна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, декан факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти.

Захист відбудеться 27 червня 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШАЛІВСЬКА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА

Тема: «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Литвиненко Світлана Анатоліївна, Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри психології та психотерапії

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Пріма Раїса Миколаївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти
 • кандидат педагогічних наук, доцент Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри соціальних технологій

Захист відбудеться 24 квітня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШЕВЦІВ ЗОЯ МИХАЙЛІВНА

Тема: «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант

 • доктор педагогічних наук, професор Пелех Юрій Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, професор кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, доцент Давиденко Ганна Віталіївна, Вінницький соціально -економічний інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", директор;
 • доктор педагогічних наук, професор Марусинець Мар’яна Михайлівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, професор кафедри психології та педагогіки;
 • доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Євтух Микола Борисович, Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії педагогіки.

Захист відбудеться 30 січня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ЧАЛІЙ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Тема: «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • кандидат педагогічних наук, доцент Кіндрат Вадим Кирилович, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, доцент Захаріна Євгенія Анатоліївна, Класичний приватний університет, завідувач кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Ткачівська Інна Михайлівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту

Захист відбудеться 30 січня 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


БЕЗЛЮДНА ВІТА ВАЛЕРІЇВНА

Тема: «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант

 • доктор педагогічних наук, професор Совгіра Світлана Василівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання.

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Амеліна Світлана Миколаївна, Національний університет біоресурсів і природокористування, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу;
 • доктор педагогічних наук, професор Шандрук Світлана Іванівна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов;
 • доктор педагогічних наук, професор Ящук Інна Петрівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, декан факультету початкової освіти та філології, професор кафедри педагогіки.

Захист відбудеться 31 січня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


САВЕЛЬЄВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Тема: «Наступність у професійній підготовці майбутніх вчителів технологій в умовах навчально-наукового комплексу «коледж-університет»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • кандидат педагогічних наук, доцент Сингаївський Дмитро Васильович, Рівненський державний гуманітарний університет, доцент кафедри технологічної освіти.

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Корець Микола Савич, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Захаревич Микола Анатолійович, Уманський державний педагогічний університет, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями.

Захист відбудеться 31 січня 2018 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШПИЧАК ІННА ПЕТРІВНА

Тема: «Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В.Ф.Шмідт (1889-1937 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Петренко Оксана Борисівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії та методики виховання

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Федяєва Валентина Леонідівна,
  Херсонський державний університет, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту;
 • доктор педагогічних наук, доцент Янченко Тамара Василівна,
  Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, доцент кафедри соціальної педагогіки.

Захист відбудеться 15 грудня 2017 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


СТИХУН НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Тема: «Розвиток професійної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами театрального мистецтва (20–80-ті рр. ХХ ст.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Вербець Владислав Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної, навчально-методичної роботи та гуманітарної політики

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук Олександр Никанорович, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Луцюк Анатолій Михайлович,Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кафедри педагогіки і психології.

Захист відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ПАСТУШЕНКО ЛЮБОМИР АНДРІЙОВИЧ

Тема: «Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Олексюк Ольга Миколаївна, Київський педагогічний університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, доцент Попович Наталія Михайлівна, Мукачівський державний університет, завідувач кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Клепар Марія Василівна,Прикарпатський національний педагогічний університет ім. Василя Стефаника, доцент кафедри педагогіки початкової освіти.

Захист відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


БАЛІКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Тема: «Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962-1991 рр.)»

Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Петренко Оксана Борисівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії і методики виховання.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Ящук Інна Петрівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, декан факультету початкової освіти та філології, професор кафедри педагогіки та психології;
 • кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Заліток Людмила Михайлівна, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая», завідувач наукової бібліотеки, доцент кафедри філософії та суспільних наук.

Захист відбудеться 29 вересня 2017 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ВАРГА ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Тема: «Формування комунікативної культури майбутнього вчителя засобами інтерактивних технологій»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Пальшкова Ірина Олександрівна, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», декан факультету початкового навчання.

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Шапран Ольга Іллівна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», завідувач кафедри  педагогіки;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Гордуз Наталія Олександрівна, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.

Захист відбудеться 29 вересня 2017 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ВАКОЛЮК АЛІНА МИКОЛАЇВНА

Тема: «Розвиток змісту «Фізичної культури» як навчального предмета у вітчизняній загальноосвітній школі (1959–1991 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Вербець Владислав Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної, навчально-методичної роботи та гуманітарної політики

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Приступа Євген Никодимович, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, ректор;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Крук Микола Зенонович, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри фізичного виховання та рекреації

Захист відбудеться 28 вересня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШУМЕЙКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

Тема: «Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, доцент Пазюра Наталія Валентинівна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Миропольська Наталія Євгенівна,Інститут проблем виховання НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Божок Олександра Сергіївна, Національний педагогічний університет  імені М. П. Драгоманова, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології.

Захист відбудеться 28 вересня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


Back to top