Наукова школа  “Українська індивідуально-авторська неологія”

Науковий керівник –  ВОКАЛЬЧУК Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови імені професора К.Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету.

Державні та відомчі нагороди.  Нагрудний знак МОН України “Відмінник освіти України” (2006 р.), Почесна грамота Рівненської обласної ради (2010 р.), Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2013 р.), Премія голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради за високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток освітньої галузі області (2014 р.).

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського, спеціальність “українська мова та література” (1981 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук “Оказіональна номінація осіб в українській поезії 20–30-х років ХХ століття ” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (1991 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук “Оказіональні лексичні новотвори в українській поезії ХХ століття” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (2009 р.).

Професор Г.М. Вокальчук – автор лексикографічного проекту “Українська індивідуально-авторська неографія”, у межах якого зініціювала створення 2 неографічних лабораторій – «Острозький неограф» (функціонує з 2007 р.) Національного університету «Острозька академія» та «NEOLEX-Рівне» (із 2010 р.) Рівненського державного гуманітарного університету. Г.М. Вокальчук – автор ідеї створення серійного видання збірників наукових праць із неології та неографії «Українська  індивідуально-авторська неографія»:

 1. Проблеми й перспективи авторської лексикографії. „Регіональний” словник поетичних неолексем (Рівненщина) ; відп. ред. Г. М. Вокальчук.– Вид. 2-е, випр. і доп. – Острог : НаУ „Острозька академія”, 2008. – 192 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 1).
 2. Київські неокласики: словотворчість / [уклад. Н. В. Гаврилюк]; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог: НаУ „Острозька академія”, 2009. – 216 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 2).
 3. Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог: НаУ „Острозька академія”, 2010.– 178 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 3).
 4. Словотворчість шістдесятників. В. Стус. І. Калинець. Г. Чубай. І. Світличний [зб. наук. праць] ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог: НаУ „Острозька академія”, 2010. – 492 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 4).
 5. Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття: [зб. наук. праць]; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог: НаУ „Острозька академія”, 2011. – 268 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 5).
 6. Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах: [монографія] / [Г. М. Вокальчук, А. М. Архангельська, О. А. Стишов, Ю. П. Маслова, В. В. Максимчук]; відп. ред. Г. М. Вокальчук [Рівненський державний гуманітарний університет; Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка)]. – Рівне – Оломоуць : Вид-во Національного ун-ту „Острозька академія”, 2011.– 356 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 6).

Вокальчук Г.М. – автор понад 250 публікацій у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, зокрема трьох одноосібних і 3 колективних монографій:

 1. Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) / за ред. А. П. Грищенка : [монографія] / Г. М. Вокальчук. – Рівне : Науково-видавничий центр „Перспектива”, 2004. – 524 с.
 2. Вокальчук Г. М. Словотворчість українських поетів ХХ століття : [монографія] / Г. М. Вокальчук ; відп. ред. С. Я. Єрмоленко. – Острог : НаУ „Острозька академія”, 2008. – 536 с.
 3. Вокальчук Г. М. „Я – беззразковості поет” (словотворчість Михайля Семенка) : [монографія] / Г. М. Вокальчук. – Рівне : Перспектива, 2006. –    201 с.
 4. Вокальчук Г. М. Неологія Тараса Шевченка: лексикографічна інтерпретація // Територія мови Тараса Шевченка: Монографія / [С.Я. Єрмоленко, Г.М. Вокальчук, А.Ю. Ганжа, Л.П. Гнатюк, Г.М. Сюта]; за ред. С.Я. Єрмоленко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 212 – 289; 328 – 331.
 5. Вокальчук Г. М., Радько О. Г. Індивідуально-авторські прикметники в поетичному дискурсі ХХ–ХХІ сторіч (лексикографічний аспект) : монографія / Г. М. Вокальчук, О. Г. Радько. – Луцьк : Вид-во «Терен», 2017. – 388 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”; вип. 8).
 6. Вокальчук Г. М. Кафедра української мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету (серпень 2010–2015 рр.) // Кафедра української мови РДГУ: 75 років науково-освітньої історії : монографія / [Вокальчук Г. М., Кірілкова Н. В., Кузьмич О. О., Степанова О. І., Ричагівська Ю. Є., Шкарбан Т. М., Щербачук Н. П.]; за ред. Г. М. Вокальчук, О. О. Кузьмич // Лінгвістичні студії молодих дослідників: Збірник наукових праць пам’яті професора К. Ф. Шульжука. – Рівне : РДГУ. – Вип. 8–9. – 2017–2018. – С. 49–67.

Проблематика наукової школи. Системний поліфункціональний аналіз семантичної, лексико-граматичної, словотвірної структури авторських лексичних новотворів в українській поезії ХХ – ХХІ ст.; укладання персональних словників авторської неологічної лексики провідних українських поетів, формування електронного ресурсу «Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХХ–ХХІ століть».

Вектори пошуку: наукове обґрунтування періодизації еволюції індивідуально-авторської номінації в українській поезії ХХ – ХХІ ст.; формулювання теоретичних засад лексикографічного опису авторської неологічної лексики в неографічних словниках; розширення уявлення про авторський лексичний новотвір як репрезентант мовної свідомості креативної особистості – представника україномовного соціуму загалом і літературно-художнього напряму зосібна.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом проф. Г.М. Вокальчук:

 1. Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.01 / Н. А. Адах. – Рівне, 2008. – 253 с.
 2. Гаврилюк Н. В. Словотворчість поетів-неокласиків у контексті поетичного мовлення 20–30-х років ХХ століття : дис. ... кандидата філол. наук : 10.02.01 / Н. В. Гаврилюк. – Рівне, 2010. – 226 с.
 3. Максимчук В. В. Новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ століття: семантика і лексикографічна репрезентація : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / В. В. Максимчук. – Луцьк, 2014.
 4. Семенюк О. В. Лексичні новотвори Павла Тичини: структура, семантика, лексикографічно-часові параметри: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / О. В. Семенюк. – Луцьк, 2015.
 5. Радько О.Г. Індивідуально-авторські назви статичних ознак в українській поезії ХХ сторіччя : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / О. Г. Радько. – Луцьк, 2017.

 

Back to top