Наукова школа
“Українська індивідуально-авторська неологія”

Науковий керівник  Вокальчук Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З. Мануїльського (1981 р.), спеціальність “Українська мова та література”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук “Оказіональна номінація осіб в українській поезії 20–30-х років ХХ століття ” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (1991 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук “Оказіональні лексичні новотвори в українській поезії ХХ століття” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (2009 р.).

Професор Г. М. Вокальчук розробила й успішно впроваджує лексикографічний проект “Українська індивідуально-авторська неографія”, у межах якого зініціювала створення 2 неографічних лабораторій – “Острозький неограф” (2007 р.) Національного університету “Острозька академія” та “NEOLEX-Рівне” (2010 р.) Рівненського державного гуманітарного університету. Г.М. Вокальчук – автор ідеї створення серійного видання збірників наукових праць із неології та неографії “Українська  індивідуально-авторська неографія”:

 1. Проблеми й перспективи авторської лексикографії. “Регіональний” словник поетичних неолексем (Рівненщина); відп. ред. Г. М. Вокальчук.– Вид. 2-е, випр. і доп. – Острог : НаУ “Острозька академія”, 2008. – 192 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”; вип. 1).
 2.  Київські неокласики: словотворчість / [уклад. Н. В. Гаврилюк]; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог: НаУ “Острозька академія”, 2009. – 216 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”; вип. 2).
 3.  Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог: НаУ “Острозька академія”, 2010.– 178 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”; вип. 3).
 4.  Словотворчість шістдесятників. В. Стус. І. Калинець. Г. Чубай. І. Світличний [зб. наук. праць] ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог: НаУ “Острозька академія”, 2010. – 492 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”; вип. 4).
 5.  Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття: [зб. наук. праць]; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог: НаУ “Острозька академія”, 2011. – 268 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”; вип. 5).
 6. Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах: [монографія] / [Г. М. Вокальчук, А. М. Архангельська, О. А. Стишов, Ю. П. Маслова, В. В. Максимчук]; відп. ред. Г. М. Вокальчук [Рівненський державний гуманітарний університет; Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка)]. – Рівне – Оломоуць : Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”, 2011.– 356 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”; вип. 6).

Професор Г. М. Вокальчук спільно з колегами кафедри української мови РДГУ та професором кафедри славістики Університету імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка) А. М. Архангельською із 2011 р. зорганізувала науковий проект “Лінгвістичні студії молодих дослідників”. Згідно з Угодою про наукову співпрацю між україністами обох вишів студенти й молоді науковці регулярно беруть участь у Міжнародних наукових читаннях пам’яті професора К. Ф. Шульжука в Рівному та  науково-практичних семінарах в Оломоуці, публікують статті в спеціально заснованому кафедрою української мови РДГУ серійному збірникові наукових праць:

 1. Лінгвістичні студії молодих дослідників (Рівне–Острог–Оломоуць : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”. – Вип. 1. –  2011. – 176 с.
 2. Лінгвістичні студії молодих дослідників, присвячених пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, РДГУ, 16–17 лютого 2012 р.). – Рівне–Осторог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”. – Вип. 2. – 2012. – 232 с.
 3. Lingvistická studia mladých vědců III. Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. Sborník vědeckých prací účastníků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců na vzpomínku prof. K.F.Šulžuka. Olomouc:VUP, 2013. –  118 s.

Г. М. Вокальчук – автор понад 250 публікацій у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, зокрема трьох одноосібних монографій:

 1.  Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) / за ред. А. П. Грищенка : [монографія] / Г. М. Вокальчук. – Рівне : Науково-видавничий центр “Перспектива”, 2004. – 524 с.
 2.  Вокальчук Г. М. Словотворчість українських поетів ХХ століття : [монографія] / Г. М. Вокальчук ; відп. ред. С. Я. Єрмоленко. – Острог : НаУ “Острозька академія”, 2008. – 536 с.
 3.  Вокальчук Г. М. “Я – беззразковості поет” (словотворчість Михайля Семенка) : [монографія] / Г. М. Вокальчук. – Рівне : Перспектива, 2006. – 201 с.

Проблематика наукової школи. Системний поліфункціональний аналіз семантичної, лексико-граматичної, словотвірної структури авторських лексичних новотворів в українській поезії ХХ – ХХІ ст.; укладання персональних словників авторської неологічної лексики провідних українських поетів, формування електронного ресурсу “Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХХ–ХХІ століть”.

Вектори пошуку: наукове обґрунтування періодизації еволюції індивідуально-авторської номінації в українській поезії ХХ – ХХІ ст.; формулювання теоретичних засад лексикографічного опису авторської неологічної лексики в неографічних словниках; розширення уявлення про авторський лексичний новотвір як репрезентант мовної свідомості креативної особистості – представника україномовного соціуму загалом і літературно-художнього напряму зосібна.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Г. М. Вокальчук:

 1. Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / Н. А. Адах; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008.
 2. Гаврилюк Н. В. Словотворчість поетів-неокласиків у контексті поетичного мовлення 20–30-х років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Н. В. Гаврилюк; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010.

 

Back to top