Наукова школа
“Філософсько-релігієзнавчі проблеми християнства”

Науковий керівник  Шугаєва Людмила Михайлівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Сиктивкарський державний університет (1983 р.), спеціальність “Історія” .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук “Релігійні вірування і соціальна практика духоробів” за спеціальністю 09.00.06 – теорія і історія релігії вільнодумства та атеїзму (1993 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук “Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації” за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (2007 р.).

Л. М. Шугаєва – автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Православне сектанство в Україні: особливості трансформації : [монографія] / Л. М. Шугаєва ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди, Рівн. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2007. – 318 с.
 2. Духовні християни-містики в Україні : історіософська ретроспектива / Л. М. Шугаєва ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди, РДГУ. – Рівне : [Вид. О. Зень], 2008. – 71 с.
 3. Особливості соціалізації православного сектантства у незалежній Україні / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – № 1 (3). – С. 119–123.
 4. Православна церква і позацерковне релігійне об'єднання "Істинно-православна церква" в контексті сучасних суспільних трансформацій : проблеми і перспективи / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – № 2 (4). – С. 120–126.
 5. Релігії світу : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Л. М. Шугаєва. – К. : Академвидав, 2011. – 253 c.
 6. Идейно-мировозренческая трансформация православного сектанства в Украине / Л. М. Шугаева // Современные проблемы изучения истории церкви : междунар. науч.-практ. конф.: тезисы докл. – М. : МГУ, 2011. – С. 294–297.
 7. Православні трансформації : Істинно православна церква / Л. М. Шугаєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія "Філософські науки". – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 59. – С. 14–19.
 8. Релігійні меншини історичного християнства / Л. М. Шугаєва // Історія релігій в Україні: в 10-ти т. – К. : Український видавничий консорціум, 2011. – Т. 7 : Релігійні меншини України. – С. 169–216.
 9. Римо-католицька церква у 1939-1941 рр. на Волині: під репресивним тиском тоталітаризму / Л. М. Шугаєва // Україна і Ватикан : зб. наук. праць. – Галич-Івано-Франків.-К., 2011. – Вип. IV : Державно-церковні відносини в контексті досвіду об'єднаної Європи. – С. 162–167.
 10. Ритуал і богослів’я в українському православному містичному сектантстві ХVІІІ – ХХ ст. / Л. М. Шугаєва // Християнські міжконфесійні взаємини : загальноєвропейський та український досвід : матеріали Міжнар. наук. конф. – Галич: Інф.-вид. від. Нац. заповідника “Давній Галич”, 2012. – С. 34–39.
 11. Вияви народної релігії в духовному християнстві України / Л. М. Шугаєва // Аврамічні релігії в Україні : історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини : матеріали наук. конф. – Галич: Інф.-вид. від. Нац. заповідника “Давній Галич”, 2013. – С. 67–72.
 12.  Релігійні спільноти православного походження в Україні в ХХІ столітті : соціокультурний контекст / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – № 2 (10). – С. 53–58.

Проблематика наукової школи. Філософсько-релігієзнавчі проблеми християнства (історія та філософія релігії, політика і релігія).

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Л. М. Шугаєвої:

 1. Булига І. І. Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни : автореф. дис. …канд. філос. наук: 09.00.11 – релігієзнавство / І. І. Булига; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2010.
 2. Мишков В. Я. Еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні : автореф. дис. …канд. філос. наук: 09.00.11 – релігієзнавство / В. Я. Мишков; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2013.

 

Back to top