15 травня 2019 року в Рівненському державному гуманітарному університеті пройшли урочисті збори з нагоди Дня науки. На урочистостях були присутні секретар Рівненської міської ради Паладійчук Сергій Богданович, головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Андрєєва Майя Миколаївна.

Проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. Дейнега О.В. виступив зі звітом «Про наукову та науково-технічну діяльність Рівненського державного гуманітарного університету у 2018 році та перспективи наукових досліджень».

Зокрема, він відзначив, що в 2018 році наукова і науково-технічна діяльність в університеті провадилася в розрізі пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. Наукові розробки виконували 608 науково-педагогічних працівників, серед них – 59 докторів наук, професорів, 374 кандидати наук, доценти, 42 аспіранти і 1 докторант.

Захищено 12 докторських (2017 – 6) і 10 кандидатських дисертацій, із них – 1 докторська та 3 кандидатські дисертації захищені викладачами університету в спеціалізованій вченій раді РДГУ.

Зросла активність професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів вищої освіти у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт. Зокрема, в УкрІНТЕІ зареєстровано 37 кафедральних тем, що виконуються у межах робочого часу викладачів.

Завершено виконання фундаментального дослідження «Розвиток методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання нелінійних процесів з керуванням, ідентифікацією та оптимізацією» (науковий керівник – д.т.н., проф. А. Я. Бомба). Загальний обсяг фінансування – 631,494 тис.грн., зокрема на 2018 р. – 215,357 тис. грн.

Опубліковано: 4 монографії; 2 навчальні посібники; 38 статей у фахових виданнях України; 110 – нефахових статей та тез доповідей; 30 статей в виданнях, що індексуються БД Scopus та Web of Science Core Collection. Захищено 2 докторські та 2 кандидатські дисертації. Проведено міжнародну конференцію «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій» (Рівне: РДГУ-НУВГП, 2018).

В університеті видаються наукові фахові видання категорії «В» з історичних, психологічних, педагогічних, мистецтвознавчих, культурологічних, філософських галузей наук: «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», «Психологія: реальність і перспективи», «Інноватика у вихованні», «Нова педагогічна думка», «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку», «Філософія. Педагогіка. Суспільство». Фаховий науковий збірник «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: науковий збірник (напрями «Мистецтвознавство», «Культурологія») та Альманах наукового товариства «Афіна» «Актуальні питання культурології» індексуються у міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus» (Польща) та відкритій базі даних Google Академія.

Успішно функціонували науково-дослідні підрозділи:

 • Центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії, культури;
 • Регіональний комплексний науково-методичний центр інноваційних технологій освітнього процесу;
 • Центр соціально-політичних досліджень;
 • Науково-методичний центр професійного розвитку педагога;
 • Консалтинговий центр факультету документальних комунікацій та менеджменту;
 • Лабораторія консалтингу дошкільної освіти;
 • Науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації учнівської молоді «Прогноз»;
 • Науково-дослідна лабораторія природничих наук;
 • Науково-дослідна лабораторія «Математичне моделювання нелінійних збурень процесів та систем»;
 • Неографічна лабораторія «NEOLEX-Рівне»,
 • Наукова бібліотека.

Позитивним моментом є збільшення кількості охоронних документів інтелектуальної власності (14 патентів на корисні моделі, 5 авторських свідоцтв (2017 рік – 12).

Зросла кількість публікацій статей працівників університету у виданнях, які входять до наукометричних баз даних. Цьогоріч науково-педагогічними працівниками університету опубліковано 52 монографії 2017 – 51); 93 підручника і навчальні посібники; 1035 статей , у т.ч. 45 статей і тез доповідей в зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЄРС; 225 – статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, із них у зарубіжних виданнях – 59 (2017 – 35).

Відповідно до плану в університеті організовано та проведено 10 міжнародних, 16 всеукраїнських науково-практичних конференцій, «круглих столів».

Вагомими були здобутки здобувачів вищої освіти університету. 3206 студентів залучалися до науково-дослідної роботи, що становить 80% від загальної чисельності. Зокрема, 2 студенти стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей (диплом ІІІ ступеня з дисципліни «Загальна екологія», диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Трудове навчання та технології»). У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 6 студентів посіли призові місця (диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Дошкільна освіта»; диплом ІІ ступеня у галузі «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»; диплом ІII ступеня за галуззю знань «Екологія»; диплом ІІІ ступеня із спеціальності «Історія та археологія»; диплом ІІІ ступеня з «Інженерії програмного забезпечення»; диплом ІII ступеня зі спеціальності «Освіта, педагогічні науки»).

Загальний обсяг опублікованих наукових праць студентів становить 987 статей і тез доповідей (2017 – 543), із них самостійно – 404 (2017 –246).

Щорічну премію голови Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок призначено молодому вченому – доценту кафедри всесвітньої історії Р. Ю. Михальчуку.

У рамках заходу відбулося вручення нагород:

Грамот і Подяк від Міністерства освіти і науки України

 • Михальчук Наталії Олександрівні – завідувачу кафедри практики англійської мови;
 • Батишкіній Юлії Валеріївні – доценту кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики;
 • Бігуновій Світозарі Анатоліївні – доценту кафедри практики англійської мови.

Почесних грамот від Рівненської обласної державної адміністрації та обласної ради

 • Сойчук Руслані Леонідівні – завідувачу кафедри педагогіки початкової освіти;
 • Левчуку Василю Васильовичу – старшому викладачу кафедри фізики;
 • Васильєву Євгенію Михайловичу – завідувачу кафедри теорії та історії світової літератури;
 • Кравцю Дмитру Володимировичу – декану факультету української філології;
 • Гамзі Анні Володимирівні – старшому викладачу кафедри теорії і методик початкової освіти.

Почесних грамот від Рівненської міської ради

 • Безкоровайній Ользі Володимирівні – завідувачу кафедри методики викладання іноземних мов;
 • Павлюк Тетяні Олександрівні – доценту кафедри педагогіки та психології (дошкільної і корекційної) імені проф. Поніманської Т.І.;
 • Столярчуку Богдану Йосиповичу – завідувачу кафедри музичного фольклору;
 • Фещуку Юрію Вікторовичу – доценту кафедри технологічної освіти;
 • Цюлюпі Степану Даниловичу – завідувачу кафедри духових та ударних інструментів.

Почесними грамотами ректорату Рівненського державного гуманітарного університету було нагороджено

Переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

 • Блищик Анастасію Вікторівну, здобувача ступеня вищої освіти «Магістр» I курсу педагогічного факультету спеціальності «Дошкільна освіта» – диплом І ступеня з галузі знань «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»;
 • Божук Марію Русланівну, здобувача ступеня вищої освіти «Магістр» I курсу педагогічного факультету спеціальності «Дошкільна освіта» – диплом І ступеня зі спеціальності «Дошкільна освіта»;
 • Кречик Юлію Петрівну, здобувача вищої освіти ІV курсу фізико-технологічного факультету напряму підготовки «Технологічна освіта» –  диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Технологічна освіта»;
 • Ступак Марію Сергіївну, здобувача вищої освіти ІV курсу  психолого-природничого факультету напряму підготовки «Біологія» – диплом ІII ступеня зі спеціальності.

Переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:

 • Лагодюка Павла Степановича, здобувача вищої освіти ІІІ курсу фізико-технологічного факультету спеціальності «Професійна освіта. Охорона праці» – диплом І ступеня з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ;
 • Кисіль Альону Леонідівну, здобувача вищої освіти ІV курсу психолого-природничого факультету напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» – диплом ІІ ступеня з дисципліни «Загальна екологія (екологічні спеціальності)»;
 • Козюбчика Даниїла Володимировича, здобувача вищої освіти ІV курсу фізико-технологічного факультету напряму підготовки «Технологічна освіта» – диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)».

Переможця ІІІ Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» Тимощук Анастасію Олександрівну, здобувача ступеня вищої освіти «Магістр» I курсу факультету документальних комунікацій та менеджменту спеціальності «Менеджмент» – диплом ІІ ступеня.

За вагомі наукові здобутки та керівництво науковою роботою студентів:

 • Герасименка Олександра Анатолійовича, доцента кафедри технологічної освіти – за підготовку переможця Всеукраїнської студентської олімпіади;
 • Дейнегу Інну Олександрівну, доцента кафедри менеджменту – за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг»;
 • Лико Дарію Василівну, завідувача кафедри екології, географії та туризму – за підготовку переможця Всеукраїнської студентської олімпіади;
 • Літковець Олену Дмитрівну, доцента кафедри теорії та методики професійної освіти – за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;
 • Мельник Віру Йосипівну, професора кафедри біології, онкології та медичної фізіології;
 • Симонович Наталію Василівну, доцента кафедри технологічної освіти – за підготовку переможця Всеукраїнської студентської олімпіади;
 • Степанову Ольгу Іванівну, доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І. – за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;
 • Фещука Юрія Вікторовича, доцента кафедри технологічної освіти – за підготовку переможця Всеукраїнської студентської олімпіади;
 • Шадюк Ольгу Іванівну, доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І. – за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Нагороди отримали переможці конкурсу «Науковець РДГУ – 2018» в номінаціях:

“Студент–дослідник – 2018”
Ніка

 • Непомилуєва Анастасія Володимирівна – здобувач вищої освіти I курсу магістратури психолого-природничого факультету.

“Молодий науковець – 2018”
Ніка

 • Суходольська Ірина Леонідівна – доцент кафедри екології, географії та туризму.

Грамоти

 • Ясногурська Людмила Михайлівна – доцент кафедри іноземних мов;
 • Назарук Марія Володимирівна – старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики;
 • Толочик Інна Леонідівна – викладач кафедри біології, онкології та медичної фізіології.

“Науковий керівник – 2018”
Ніки

 • Павелків Роман Володимирович – професор, перший проректор;
 • Шугаєва Людмила Михайлівна – професор, завідувач кафедри філософії.

“Автор – 2018”
Ніки

 • Гон Максим Мойсейович – професор,  завідувач кафедри політичних наук;
 • Шульжук Наталія Василівна – доцент, завідувач кафедри стилістики та культури української мови.

Грамоти

 • Шевців Зоя Михайлівна – професор кафедри педагогіки початкової освіти;
 • Шеретюк Руслана Миколаївна – професор кафедри образотворчого та декоративного мистецтва;
 • Остапчук Микола Васильович – доцент кафедри педагогіки, освітнього  менеджменту та соціальної роботи;
 • Сташук Олександр Андрійович – професор, завідувач кафедри образотворчого та декоративного мистецтва.

Винахідник – 2018”
Ніка

 • Бернацький Віктор Антонович професор кафедри методики викладання фізики та хімії.

“Менеджер науки – 2018”
Ніка

 • Цюлюпа Степан Данилович – професор, завідувач кафедри духових та ударних інструментів.

Back to top