Сум від втрати видатного дослідника православного сектанства в Україні, викладача від Бога, просвітника за природою нашої дорогої колеги, Людмили Михайлівни ШУГАЄВОЇ. Гарна жінка і яскрава самореалізована особистість, вона наповнювала простір оптимізмом, підтримкою. Вона створила свою наукову школу, яка стала органічною частиною українського релігієзнавства.

Шугаєва (Постоловська) Людмила Михайлівна народилася 15 жовтня  1958  р.  в  м.  Демидівці  Демидівського  району  Рівненської  області.

В 1965−1975рр. навчалася в Мізоцькій середній школі.

У  1978р.  вступила  на  навчання  до  Сиктивкарського державного університету ім. 50­річчя СРСР, який закінчила у 1983 р. за спеціальністю «Історія»  із  присвоєнням  кваліфікації  «Історія»,  викладач  історії  та суспільствознавства.

У  1989–1992  рр.  навчалася  в  аспірантурі  Київського  державного педагогічного інституту  ім.  О.М.  Горького (науковий  керівник  –  проф. Закович М.М.). 5 березня 1993 р. в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігіє­знавство на тему: «Соціально­релігійна практика духоборів на матеріалах України».

У 1992–1993 рр. – молодший, а в 1994−1998 рр. – старший науковий співробітник лабораторії народознавства і народної педагогіки Науково-­дослідного інституту педагогіки України.

1998–2001  рр.  –  доцент  кафедри  права  та  політології  Київського інституту «Слов’янський університет», у 2001−2002 рр. – завідувач сектору філії  та  навчання  консультаційних  центрів  Київського  славістичного університету.

У 2002 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри політології, філософії та права.

Упродовж  2002–2004  рр.  –  доцент  кафедри  політології,  права  та філософії Київського славістичного університету.

У  2004–2007  рр.  навчалася  в  докторантурі  Рівненського  інституту слов’янознавства  (науковий  керівник  −  проф.  Яроцький  П.Л).  25  грудня 2007  р.  на  засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д.26.161.03  в  Інституті філософії  ім.  Г.С.  Сковороди  НАН  України  захистила  докторську  дисер­тацію  на  здобуття  звання  доктора  філософських  наук  зі  спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство на тему: «Православне сектантство в Україні: суспільно­духовні  витоки,  особливості  трансформації».  Диплом  док­тора  наук  (ДД  №  006594)  видано  на  підставі  рішення  президії  Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2008 р. 2007–2008 рр. – доцент кафедри філософії та соціальних наук РДГУ, а  з  2008−2009  рр.  –  професор  кафедри  філософії  та  економічної  теорії РДГУ.

2011 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора.

З 2009 р. – завідувач кафедри філософії РДГУ. При кафедрі функціонує дискусійний клуб «Діалог», яким керувала Л.М. Шугаєва. З 2015 р. здійснюється  співпраця  з  Центром міждисциплінарних  досліджень  з  питань науки,  релігії  та  культури.  В  рамках  його  роботи  щорічно  проводяться круглі столи, міжнародні науково­практичні конференції.

Під керівництвом проф. Шугаєвої Л.М. захищено 10 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здо­буття  наукового  ступеня  кандидата  філософських  наук  за  спеціальностями  09.00.11  –  релігієзнавство  (спецради  К.14.053.02  Житомирського державного  гуманітарного  університету  ім.  Івана  Франка)  та  09.00.10  – філософія  освіти  (спецради  К.14.053.02  Рівненського  державного гуманітарного університету).

За  наукову  активність  Шугаєва  Людмила  Михайлівна  відзначена грамотами  та  нагородами  різних  рівнів,  зокрема:  Почесною  грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2009р., 2015р.), Почесною грамотою  Рівненської  обласної  ради  (2013  р.),  Подякою  МОН  України (2017 р.), перемогла в загальноуніверситетському конкурсі РДГУ «Науко­вець  року»  в  номінації  «Автор»  (2013р.,  2017р.),  науковий  керівник (2013р., 2015р., 2017р.).

Back to top