І. При вступі на здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста, магістра):

 • заява;
 • документ (один з документів), що посвідчує особу; 
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років або результати національного мультипредметного тесту;
 • медична довідка за формою 086/о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», виданої не пізніше 22 серпня;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Для участі в реєстрації для проходження  творчого конкурсу або індивідуальної усної співбесіди при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти:

 • заява на участь у творчому конкурсі або індивідуальній усній співбесіді (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією);
 • документ (один з документів), що посвідчує особу;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • документ про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 серпня.

ІІ. При вступі на здобуття освітнього ступеня бакалавра здобувачів вищої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра:

 • заява;
 • документ (один з документів), що посвідчує особу; 
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • академічна довідка або копія залікової книжки, видана закладом вищої освіти, в якому вступник здобуває вищу освіту;
 • копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснювався вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання знань (вступних випробувань), завірених закладом вищої освіти, в якому вступник здобуває вищу освіту, та довідки цього закладу про те, що оригінали зазначених документів зберігаються у ньому;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

ІІІ. При вступі для здобуття ступеня магістра

 • заява;
 • документ (один з документів), що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Для участі у реєстрації для проходження магістерського тесту навчальної компетентності  при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 029 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг

 • заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартка для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

IV. При вступі на навчання до аспірантури:

 • заява;
 • документ (один з документів), що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) магістра або спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • особова картка з обліку кадрів за формою П-2, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • реферат за темою, яка входить до проблематики наукових досліджень з обраної спеціальності;
 • список опублікованих наукових статей і винаходів (за наявності);
 • патенти на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю, ксерокопії наукових статей (за наявності);
 • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • рекомендація щодо вступу до аспірантури вченої ради закладу вищої освіти, в якому працює або навчається вступник (за наявності).

V. При вступі на навчання до докторантури:

 • заява;
 • документ (один з документів), що посвідчує особу;
 • документ державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
 • диплома про присудження ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • атестат про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особова картка з обліку кадрів за формою П-2, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до докторантури навчається або працює;
 • список наукових праць і винаходів;
 • розгорнута пропозиція, в якій міститься план дисертації, інформація про об’єкт і предмет наукового дослідження, аналіз розробленості теми, пропозиції щодо проведення наукового дослідження;
 • письмова характеристика, складена доктором наук, штатним працівником Рівненського державного гуманітарного університету про наукову діяльність вступника та його наукові досягнення в дослідженні обраної теми;
 • письмова згода доктора наук, який подає характеристику щодо наукової діяльності та наукових досягнень вступника, бути науковим консультантом вступника у разі його зарахування до докторантури.

         Для участі в конкурсному відборі приймаються копії документів за наявності оригіналів!!!

Back to top