В умовах продовження карантину виникла потреба повноцінно реалізувати «ПОЛОЖЕННЯ про впровадження змішаного навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті», яке введено в дію рішенням Вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету від 31 жовтня 2019 р. (Протокол № 9).

Під змішаним навчанням розуміється цілеспрямований процес формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей  здобувачів вищої освіти за відповідною освітньою програмою в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі взаємного доповнення технологій традиційного та електронного навчання, що передбачає елемент самоконтролю здобувачами вищої освіти часу, місця, маршруту і темпу під час автономного та онлайн- навчання.

Метою впровадження змішаного навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті є:

  • підвищення якості навчання за рахунок оновлення змісту навчання та застосування сучасних інформаційно-комунікаційних та інноваційних освітніх технологій, у тому числі особистісно-орієнтованого підходу до процесу здобуття знань;
  • забезпечення вільного доступу студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання до освітніх ресурсів науково-педагогічних працівників Рівненського державного гуманітарного університету;
  • сприяння подальшому самостійному навчанню протягом життя;
  • забезпечення систематичного моніторингу якості освіти.

Змішане навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті підтримується протягом усього навчального року та містить дистанційні та очні періоди.

Дистанційний період для студентів денної форми навчання, за потреби, визначається проректором з навчально-виховної роботи та затверджується наказом по університету. Студенти денної форми навчання, які навчаються за індивідуальним навчальним планом або перебувають на вільному відвідуванні, чи як зараз, на карантині, зобов’язані вивчати семестрові дисципліни дистанційно. При цьому дистанційний період навчання для таких студентів триває від початку навчання, до початку екзаменаційної сесії, а для студентів заочної форми навчання - передбачений у період між настановчими та екзаменаційними сесіями.

Під час дистанційного періоду студенти послідовно опановують певні дисципліни, навчаючись у електронних навчальних курсах під керівництвом ведучого викладача. Студенти приймають участь у заняттях синхронної та асинхронної взаємодії, семінарах, практичних заняттях, консультаціях відповідно до розкладу занять та запланованих видів діяльності.

Змішане навчання в Рівненському державному гуманітарному університеті ґрунтується на використанні технологій дистанційного навчання для забезпечення освітньої діяльності на денній та заочній формах навчання.

Основною складовою інформаційного забезпечення змішаного навчання є електронні навчальні курси, розроблені на базі LMS/CMS Moodle (англ. Learning/Course Management Systems) – системи керування навчанням/курсом, яка розроблена на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій і розповсюджується безкоштовно за принципами ліцензії GNU General Public License.

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики ще з 2013 року розпочала пробне використання цієї платформи і на сьогодні має понад 40 повноцінних розроблених дистанційних курсів, на яких сьогодні й навчаються студенти факультету математики та інформатики, а також факультетів, які вивчають дисципліни інформатичного спрямування. Найбільша динаміка росту розроблених курсів спостерігалася у 2018 році, коли ми розробили і провели тренінг "Створення дистанційних курсів на платформі Moodle" (тренери: проф. Войтович І.С., доц. Музичук К.П.).

Як показав досвід попередніх років організації самостійної роботи студентів та впровадження елементів дистанційного навчання у нашому університеті можливе використання й інших сервісів з цією метою. Зокрема:

  • віртуальних дисків, які ще в 2014 році були створені для кожної кафедри в домені edu.ua і до сьогодні використовуються багатьма при організації індивідуальної та самостійної роботи студентів; при цьому слід використовувати додаткові сервіси для комунікації зі студентами, щоб вони мали змогу здати роботи, а викладачі їх перевірити;
  • платформ дистанційного навчання, які вже наповнені освітнім контентом, а залишається отримати лише доступ до них. Так, в мовах карантину більшість з них відкриті для запису та навчання. Зокрема, ми отримали доступ до Coursera, Prometheus та інших. У цьому випадку ми бачимо, що студент зареєструвався на той чи інший курс, однак його результат побачимо лише тоді, коли він успішно здасть підсумковий тест з курсу (а це понад 80% правильних відповідей);
  • відкритих освітніх ресурсів, які не передбачають жодної реєстрації та здебільшого не містять елементів контролю за їх засвоєнням, які, однак, містять досить корисні матеріали;
  • платформ організації дистанційного навчання, що забезпечують можливість викладачу наповнювати свій освітній контент, доповнюючи його, за потреби, посиланнями на відкриті освітні ресурси, посиланнями на матеріали, виставлені на його особистому чи кафедральному віртуальному диску (це зручно з позиції його редагування та захисту з одного боку та зменшення навантаження на сервер, де розгорнута сама платформа). Основна перевага таких платформ – це можливість групового чи індивідуального запису студентів на курс, комунікація з ними на самій платформі (можна написати повідомлення і надіслати одразу всім слухачам курсу і вони прочитають його коли зайдуть у курс чи відкриють свою пошту), моніторинг за діяльністю студентів та їх саморефлексія, автоматизоване чи ручне (залежно від виту завдань та потреби) оцінювання з виставленням оцінок в електронний журнал.

Ми зовсім нещодавно провели опитування (до якого можете долучитися і Ви) серед наших викладачів кафедри. Були задані такі запитання та отримані різнопланові відповіді:

Виявилось, що найпопулярнішими платформами серед наших викладачів є Moodle і Classroom, хоча використовуються і курси, які стали відкриті для нашого університету завдяки нашим зверненням до адміністрацій цих ресурсів.

Додатково для комунікації використовується електронна пошта (нагадуємо, що повідомлення, надіслане в системі дистанційної освіти автоматично дублюється на електронну пошту), ресурси на віртуальному диску викладача та відео на YouTube.

Для бажаючих поекспериментувати із платформою Classroom, пропонуємо ознайомитись із інструкцією щодо створення дистанційного курсу (без жодних звернень до адміністратора) на сайті нашої кафедри.

Відповідаючи на запитання «Чи є потреба перейти на єдину платформу (на рівні кафедри, факультету, університету), щоб ні у студентів, ні у викладачів не було плутанини, що і де знаходиться; кому, коли і куди здавати; чи всі роботи перевірені, а оцінки виставлені в журнал?» більше половини респондентів дали ствердну відповідь (такою ми вважаємо, зокрема, й ту, що передбачає попереднє навчання студентів і викладачів працювати з обраною платформою).

Понад 70 % обрали для організації дистанційного навчання в університеті Moodle,

оскільки з нею поєднуються додаткові сервіси, які потрібні для роботи

Отож з огляду на потреби і студентів і викладачів надаємо гостьовий доступ до тренінгу "Створення дистанційних курсів на платформі Moodle". Для створення свого курсу Вам потрібно зареєструватись на нашому сервісі дистанційної освіти та написати лист адміністратору із запитом, де вкажете назву своєї кафедри та назву дистанційного курсу, який Ви бажаєте створити.

Back to top