«ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ».

Семінар організовано відділом педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України спільно з Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Пєтухова Херсонського державного університету, Педагогічним інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Науково-методологічний семінар з історії освіти об’єднав понад 60 наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти. У роботі семінару взяли участь викладачі РДГУ – завідувачка кафедри, докторка педагогічних наук, професорка, Петренко О. Б.; кандидатки педагогічних наук, доцентки Баліка Л. М., Бричок С. Б., Гринькова Н.М., Стельмашук Ж. Г.; здобувачки ступеня PhD Бондарець М. А., Коваль К. Ю., Лелюх С. Р., Петренко І. Ф., Петрушко Ю. О.

Предметом обговорення були такі питання: понятійно-термінологічна система сучасної історико-педагогічної науки; педагогічний понятійно-термінологічний апарат у структурі історико-педагогічних дисертацій: критичний аналіз; вплив зарубіжної понятійно-термінологічної лексики на вітчизняні історико-педагогічні дослідження; відображення історії розвитку педагогічних понять і термінів у науковій, навчальній та довідковій літературі; розвиток історико-педагогічної терміносистеми в незалежній Україні (1991–2021).

Back to top