Доцент кафедри інформаційних технологій та моделювання. Завідувач кафедри інформаційних технологій та моделювання з  березня 2023 року. 

Мороз Ігор Петрович народився 15 березня 1968 р. в  с. Дермань Здолбунівського р-ну Рівненської обл.

Закінчив Республіканську фізико-математичну школу при КДУ ім. Т. Шевченка в 1985 р..

У 1992 р. закінчив Київський державний університет ім. Шевченка за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». Отримав диплом «Радіофізик» з відзнакою.

Аспірантура: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 2003 р.

Успішно захистив у 2002 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика за темою «Взаємодія електромагнітних хвиль високого рівня потужностей з інтегральними p-i-n-структурами».

У 2020-2022 роках навчався в докторантурі при НУВГП за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки.

 

Місця роботи: інженер-конструктор 2-ї категорії відділу головного конструктора заводу “Оризон”, Черкаси, 1992-1994 рр.; лаборант, інженер обчислювального центру, старший викладач, доцент кафедри інформатики та прикладної математики (інформаційних технологій та моделювання) Рівненського державного педагогічного інституту (Рівненського державного гуманітарного університету) з 1995 р. по даний час.

Дослідницькі інтереси: математичне моделювання сингулярно та регулярно збурених нелінійних систем, електродинаміка НВЧ, фізика напівпровідників та діелектриків, фізика плазми, теорія систем.

 Викладання навчальних дисциплін: теорія систем та системний аналіз, класифікація та розпізнавання образів, стохастичне моделювання, основи фізико-математичного моделювання, техноголія розробки комп’ютерних ігор, випадкові процеси, програмування, чисельні методи, основи цифрової електроніки, комп’ютерна схемотехніка та архітектура ЕОМ, основи нелінійної динаміки, математичні моделі електродинаміки.

 

Публікації за період 2018-2023 рр.

1.      Мороз І.П. Алгоритм оптимізації області інжектуючих контактів інтегральних p-i-n-структур, що призначені для комутації НВЧ сигналів. // Праці 5-й Міжнародній конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій». – Рівне. – 2018. – С.207-210.

2.      Бомба А.Я., Мороз І.П. Оптимізація параметрів контактних областей інтегральних p-i-n-структур в умовах високого рівня поверхневої рекомбінації // Праці 5-й Міжнародній конференції «Комп'ютерне моделювання в наукоємних технологіях (КМНТ-2018)». – Харків. – 2018.

3.      Бомба А.Я., Мороз І.П. Математичне моделювання згасання електромагнітних хвиль в області просторового заряду напівпровідників з урахуванням зворотного впливу. // Збірник праць науково-технічної конференції «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації». – Львів. – 2018. – С. 75-79.

4.      V.Grimalsky, S. Koshevaya, Escobedo-A.I.Moroz . The Electron Spectrum of Quantum Wires in n-Si of Arbitrarily Doping Profile // 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). – Kyiv. – P.80-84.

5.      Мороз І.П., Гаврилуца О.В. Розробка конвективно-дифузійних моделей для аналізу масообмінних процесів // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців “Прикладні аспекти інформацій-ного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень. – Рівне. – 2018 –С. 91-93.

6.      Moroz, I.Grimalsky, V.V.Koshevaya, S.V.Kotsarenko, A. Self-action of intense millimeter waves in waveguides with integrated P-I-N structures // Radioelectronics and Communications Systems. – 2018. – V. 61. – I.3. – Р. 110–120.

7.      Moroz I., Bomba A. Mathematical Modeling of Electromagnetic Fields in Irregular Waveguide // 2019 IEEE 20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE). – Lviv-Slavske. DOI: 10.1109/CPEE47179.2019.8949094

8.      Bomba A., Moroz I., Bojchura M. The optimization of the shape and size of the injection contacts of the integrated p-i-n-structures on the base of using the conformal mapping method // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2021. – №1. – P.14-27.

9.      Бомба А.Я., Мороз І.П. Математичне моделювання стаціонарних процесів в активній області інтегральних поверхнево-орієнтованих p-i-n-структур методами теорії збурень // Праці 6-й Міжнародній конференції «Комп'ютерне моделювання в наукоємних технологіях (КМНТ-2021)». – Харків. – 2021 – С41-44.

10.  Бомба А.Я., Мороз І.П. Прогнозування стаціонарного розподілу носіїв заряду в активній області поверхнево-орієнтованих p-i-n структур методами теорії збурень. // Вісник Харківського національного університету серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – 2021. – вип. 50. – С. 27–36.

11.  Бомба А.Я., Мороз І.П. Математичне моделювання дифузійно-дрейфового процесу в активній області p-i-n діодів з врахуванням розігріву та рекомбінації методами теорії збурень // Журнал обчислюваль-ної та прикладної математики. – №1 (135). – 2021. – С. 29-35.

12.  Bomba A., Moroz I. Simulation of the charge carriers distribution in the active region of the P-I-N-structures by the perturbation theory methods // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. – Вип. 21. – Камянець-Подільський. – 2021. – C. 20-30. DOI: 10.32626/2308-5916.2021-22.20-30.

13.  Bomba A., Moroz I., Bojchura M. DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF THE PLASMA CHARACTERISTICS MATHEMATICAL MODEL IN THE ACTIVE REGION OF INTEGRATED P-I-N-STRUCTURES BY THE PERTURBATION THEORY AND CONFORMAL MAPS METHODS // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №5 (113). – 2021. – С. 51-61. doi:10.15587/1729-4061.2021.243097.

14.  Бомба А.Я., Мороз І.П. Моделювання розподілу носіїв заряду в активній області p-i-n-структур методами теорії збурень // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія: Технічні науки. – Рівне. – Вип. 1(97). – 2022. – С. 291-306.

15.  Мороз І.П. Математичне моделювання характеристик p-i-n-структур, що взаємо-діють з високочастотним електромагнітним випромінюванням, методами теорії збурень // Computer Science and Applied Mathematics. - №1. – 2022.- С.48-58.

16.  Мороз І.П. Метод коригуючих функцій розв’язання крайової задачі для рівняння амбіполярної дифузії в області з криволінійними межами // Журнал обчислюваль-ної та прикладної математики. – №2. – 2022. – С. 91-97.

Back to top