Посада: завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської, професор

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Профіль Google Scholar 

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: педагогічна інноватика, компаративістська педагогіка, професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти.

Біографія:                                       

Народилася у м. Сарни Рівненської області. У 1983 році закінчила із золотою медаллю середню школу №3  м. Костопіль Рівненської області.

Інформація про вищу освіту:

У 1987 році з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)».

З 1987 року працювала вихователем дошкільного навчального закладу №4 м. Костополя, за сумісництвом – викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної). 

З 1990 року працювала викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ. 

З 1994 по 1997 рік навчалась в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. 

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію. 

З 1997 по 1999 – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки РДГУ. 

З 1997 по 2001 рік завідувала кафедрою педагогіки і психології (дошкільної). 

У 1999 році присвоєно вчене звання доцента. 

З 2001 по 2003 рр. навчалася в докторантурі Рівненського державного гуманітарного університету.

У 2020 р. з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  за спеціальністю «Спеціальна освіта» та здобула кваліфікацію магістра спеціальної освіти. 

Стаж роботи: 33 роки.

Кар’єрний ріст:

З 1994 по 1997 рік навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2001 по 2003 рр. навчалася в докторантурі Рівненського державного гуманітарного університету.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Індивідуальне виховання дітей дошкільного віку у педагогічній спадщині М. Монтессорі» (1997 р., науковий керівник – професор Поніманська Тамара Іллівна).

Докторська дисертація на тему «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до інноваційної педагогічної діяльності» (2018 р., науковий консультант – професор Золотухіна Світлана Трохимівна).

Наукові та професійні досягнення:

Член Міжнародної Монтессорі-Асоціації. Має міжнародний сертифікат на звання «Монтессорі-учитель-методист» міжнародної категорії. У 2001 році обрана членом-кореспондентом Міжнародної Академії педагогічних і соціальних наук, у 2013 – членом-кореспондентом Міжнародної Академії наук педагогічної освіти.

Член спеціалізованої вченої ради при Рівненському державному гуманітарному університеті (2010-2011, 2015-2016). Здійснює наукове керівництво аспірантами і здобувачами.

Переможець конкурсу «Науковець року РДГУ» у номінації «Автор року» в 2007, 2013, 2017 рр.

Переможець у номінації «До вершини науки» рейтингу-конкурсу «Успішна жінка – 2019».

Керівник Лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (Наказ РДГУ № 231 осн/д від 28.12.2011 «Про створення лабораторії консалтингу»).

Участь у роботі навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»)

З 2019 р. – участь у роботі Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

З 2019 року – голова осередку в Рівненській області ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

Гарант освітньої програми спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» ступеня освіти «магістр».

Член проєктної групи з розробки освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ступеня освіти «магістр».

Член проєктної групи з розробки освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ступеня освіти «бакалавр» (2016, 2017, 2018 рр.).

Член редакційної колегії журналу «Інноватика у вихованні», включеного до переліку наукових фахових видань України.

Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва»

Участь у держбюджетних темах:

 1. Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі (2006 – 2008 рр.).
 2. Педагогічні технології соціального розвитку дітей в умовах інноваційних дошкільних закладів (2009 – 2010 рр.).
 3. Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи в інноваційних дошкільних навчальних закладах (2011 – 2012 рр.).
 4. Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти (2013-2014 рр.).
 5. Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі (2015-2016 рр.). 

Навчальні дисципліни, які викладає:

Історія дошкільної педагогіки

Інноваційні педагогічні технології у дошкільній освіті

Інноваційні технології у спеціальній освіті

Порівняльна дошкільна педагогіка

Порівняльна спеціальна педагогіка

Автор понад 170 публікацій.  Основні публікації:

Journal Indexing Web of Science:

Kateryna H. Trybulkevych, Alla V. Zaitseva, Nataliya M. Lupak, Ilona M. Dychkivska, Tetiana Y. Bortniuk. The Influence Of Social Reflection To Enhance The Efficiency Of Professional Communication Of The In-Service Teachers In The Settings Of Methodical Work. Applied Linguistics Research Journal. ALRJournal, 2020, 4(9). P. 182-189. 

Dychkivska I., Rudenko N., Yurchuk O., Pavliuk T., Fedorova N. Innovative technologies as a means of overcoming speech disorders in preschool children. AD ALTA: Journal Оf Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XVI. February, 2021. РР. 92-98. 

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. 3-е вид., доповн. Київ: Академвидав, 2015. 305 с.  Має гриф МОН України (лист №1/11 – 493 від 16.01.2012 р.).
 2. Дичківська І.М. Педагогіка М. Монтессорі: виклики сучасності: монографія. Рівне: Волинські обереги, 2016. 384 с.
 3. Дичківська І.М. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної педагогічної діяльності: теорія і методика: монографія. Рівне: Видавець О. Зень, 2017. 372 с.
 4. Dychkivska I.M. Rozwój osobowośći pedagoga w koncepcji M. Montessori jako wyznacznik odnowenia jego zawodowego przygotowania Alternatywnemetodywspierajace process kształtowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy. Warszawa: WSM, 2016. S. 147-154.
 5. Дослідницька робота студентів: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 “Дошкільна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, О. А. Козлюк, О. І. Косарєва, Н. В. Маліновська, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Стєпанова, О. І. Шадюк; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк.  Рівне : РДГУ, 2018. 108 с.
 6. Dychkivska I.M., Uliukaeva I.Сomparative analysis of future preschool teacher training in foreign education systems. SUSTAINABLE development under the conditions of European integration: collective monograph / [editorial Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. Part І. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. S. 79-88.
 7. Дичківська І.М., Косарєва Г.М. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами в умовах інклюзії. Монографія. Рівне: Видавець О. Зень, 2019. 252 с.
 8. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 9. Дичківська І.М. Концептуальні засади інклюзивної освіти у вітчизняному та зарубіжному освітньому просторі: порівняльний аспект. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика:колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 36-48.

 

Наукові публікації у наукових виданнях:

1.Дичківська І.М. Готуємо педагогів до інноваційної діяльності. Заступник директора школи. 2015. №7. С. 4-12.

 1. Дичківська І.М. Соціально-педагогічні проблеми та перспективи інклюзії у дошкільній освіті. Мат-ли Міжнародного Конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології: «Освіта дітей з особливими потребами; від інституалізації до інклюзії».Зб. тез доп. / Редкол.: В.В. Засенко, А.А. Колупаєва, Н.І. Лазаренко, З.П. Ленів.  Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016.  С. 100–102.
 2. Дичківська І.М. Інноваційна діяльність майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті методології синергетичного підходу.Педагогічна освіта: теорія і практика:Збірник наукових праць / [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип.21 (2-2016). Ч. 2. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 179–184.
 3. Дичківська І.М. Теоретичне обґрунтування змісту рефлексивного компонента готовності до інноваційної діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 17(60). Рівне: РДГУ, 2017. С. 300-303.
 4. Дичківська І.М. Науково-методична система підготовки майбутніх вихователів до інноваційної педагогічної діяльності.Інноватика у вихованні: Зб. наук. пр. Вип. 7. Том 1 / упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О.Б. Петренко, Т.С. Ціпан, Н.М. Гринькова та ін. Рівне: РДГУ, 2018. С. 62-74.
 5. Дичківська І.М. Інноваційна діяльність майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті методології синергетичного підходу / І.М. Дичківська // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип. 21 (2-2016). Ч. 2. С. 179–184. (входить до міжнародної науково-метричної бази INDEXCOPERNICUS).
 6. Дичківська І.М. Кондуктивна педагогіка як ефективний метод абілітації дітей з особливими потребами. Мат-ли Других Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т. І. Поніманської «Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти»,Рівне, 15-16 жовтня 2019.  С. 55-56.
 7. Дичківська І. Невтомна сподвижниця гуманістичного виховання (До 65-річчя від дня народження Тамари Поніманської). Дошкільне виховання. 2019. №9. С. 10-11.
 8. Дичківська І. Формування міжетнічної толерантності майбутніх вихователів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки.Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2019. – Вип. 2. – С. 189-197. (Індексується в наукометричних базах даних: Index Copernicus, Google Scholar).
 9. Дичківська І.М. Методологічні підходи у системі вимог до сучасного фахівця дошкільної освіти. Інноватика у вихованні: Зб. наук. пр. Вип. 10. / упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О.Б. Петренко, Р.С. Сойчук, Т.С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2019. С. 58-66.
 10. Дичківська І.М., Федорова Н.В., Борисова О.А. Гуманістична технологія М. Монтессорі у системі спеціальної освіти України. Нова педагогічна думка.№103 (№3). 2020. С. 15-17.

 

Авторські свідоцтва:

№ 47460 від 28.01.2013 – книга «Інноваційні педагогічні технології» (навчальний посібник), автор Дичківська І.М.

№ 50 568 від 06.08.2013 – книга «Інноваційні педагогічні технології» (підручник), автор Дичківська І.М.

№ 505689 від 06.08.2013 – книга «Інноваційні педагогічні технології. Практикум» (навчальний посібник), автор Дичківська І.М.

№ 50571 від 06.08.2013 – навчально-методичний посібник «М. Монтессорі: теорія і технологія», автори І.М. Дичківська, Т.І. Поніманська.

№71081  від 23.03.2017 – книга «Педагогіка М. Монтессорі: виклики сучасності» (монографія), автор Дичківська І.М.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Науковий керівник Косарєвої Г. М., яка отримала диплом кандидата наук у 2017 р.  (тема кандидатської дисертації «Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Науковий керівник Федорової Н. В., яка отримала диплом кандидата наук у 2020 р. (тема кандидатської дисертації «Формування гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів», спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка).

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2016 рік – керівництво студенткою Стельмах М., яка посіла третє особисте місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» (Київський університет імені Бориса Грінченка).

2018 рік – керівництво студенткою магістратури Биднарчук А., яка здобула диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у Бердянському державному педагогічному університеті

2019 рік – керівництво здобувачем вищої освіти Ячменник Р., яка посіла третє особисте місце на Всеукраїнській олімпіаді з дошкільної освіти у Харківському національному педагогічному університет імені Г.С.Cковороди.

2021 р. – наукова робота здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Савчук М. А. на тему "Лепбук як засіб соціалізації дошкільників у системі освіти сталого розвитку" посіла 1 місце та І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 012 Дошкільна освіта.

 

Нагороди. Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України» (2004), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008), Почесною грамотою Національної Академії педагогічних наук України (2015), Почесною грамотою Рівненської обласної Ради (2013), Дипломом міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти» (2011), Грамотою конкурсу освітніх технологій журналів МОН України (2010), Почесною грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету за активну громадську і життєву позицію (2017), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2019), Почесними грамотами та подяками ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.

Back to top