Посада: завідувачка кафедри теорії і методики виховання

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6906-3542

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213191425

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yt1DpUwAAAAJ

Web of Science(WoS) https://app.webofknowledge.com/author/record/26622442

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти і виховання; методологія педагогічних досліджень, гендерні студії.

Біографія:

Народилася у м. Здолбунів Рівненської області. У 1983 році закінчила із золотою медаллю середню школу № 1  м. Здолбунів Рівненської області.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського. 1987 р., російська мова та література, вчитель російської мови та літератури; 1993 р, практичний психолог, практичний психолог в галузі народної освіти.

Навчалася в аспірантурі (1993–1996) та докторантурі (2005–2008) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Стаж роботи: 33 роки

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 1987 р. вчителькою російської мови та літератури у Здолбунівській СШ № 1, наукову діяльність – у 1989 р. – викладачем Рівненського педагогічного інституту за сумісництвом. З 1997 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого викладача, доцента, заступника декана, професора, завідувача кафедри, заступника директора Інституту педагогіки і психології з наукової роботи.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Виховання любові до матері у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» (1997 р.). 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Докторська дисертація на тему «Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і педагогіки (XX століття)» (2011 р.) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (011 науки про освіту).

Наукові та професійні досягнення:

Член бюро громадської організації «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського» (дата реєстрації 06.03.1997), Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки.

Заступник директора Інституту педагогіки і психології РДГУ на громадських засадах (з 2011 і до цього часу).

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 в РДГУ (з 2017- й дотепер).

Член спеціалізованих вчених рад:

Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693).

Д 47.053.01 в РДГУ із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. (Наказ Міністерства освіти і науки України 22.12.2016 № 1604).

Директор Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (Рішення Вченої ради РДГУ. Протокол № 5 від 31 травня 2018 р.).

Керівник наукової школи «Розвиток вітчизняної освіти: різновекторність пошуків».

Головний редактор фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (категорія Б), (Індекс Copernicus).

Член редакційної колегії фахового журналу «Нова педагогічна думка» (категорія Б), (Індекс Copernicus).

Член міжвідомчої ради з координації наукових досліджень НАПН України (галузь педагогіка) (згідно Постанови Президії Національної академії педагогічних наук України від 23 червня 2016 р. № 1-2/9-175).

Лектор Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (з 2002 року і дотепер) (Угода № 01-06/5 від 11.01.2019 р.).

Член експертної комісії МОН України щодо акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів та магістрів з напряму підготовки, спеціальності 6.010102, 8.01010201 «Початкова освіта» у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (наказ МОН України № 154-л від 04.02.2016 р.).

Голова експертної комісії МОН України щодо акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» зі спеціальності 011 Освітні педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (наказ МОН України № 2868-л від 07.12.2018 р.).

Учасниця міжнародного проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом») (лист МОН від 10.09.2019 №1/9-573).

Гарант освітньо-наукової програми спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» педагогічного факультету «Методологічні засади магістерського дослідження з педагогіки» з 2016 року й дотепер.

Співкерівник Гендерного центру «Ми різні – ми рівні».

Науковий керівник науково-дослідної теми «Творче впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньо-виховному просторі Рівненщини» (реєстраційний номер 0118 U 00 30 66) (2018-2022).

Здійснює наукове керівництво здобувачами ступеня PhD, доктора наук.

Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

Участь у держбюджетних темах:

Старший науковий співробітник держбюджетної теми «Громадянське виховання учнівської і студентської молоді в умовах суверенної України» (№ держреєстрації: 0102U005600), прикладна (2002-2005).

Науковий керівник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268), фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Технологія та організація наукових досліджень в освіті.

Технологічні аспекти роботи над дисертацією.

Історіографія та джерелознавство історико-педагогічних досліджень.

Методологія організації досліджень з освітніх, педагогічних наук.

Гендерна психологія.

Гендерний підхід в освіті і вихованні.

Автор понад 180 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Logosha, R., Bondarenko, V., Samokhval, O., Pavelkiv, R., & Petrenko, O.B. (2019). Entrepreneurship education of future economists in the process of preparation. Journal of Entrepreneurship Education, 22(6) (Scopus). - Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurship-education-of-future-economists-1528-2651-22-6-476.pdf; https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-inpress.html Scopus
 2. Mykola Pichkur, Mariia Oliiar, Oksana Petrenko, Iryna Rozman, Irina Demchenko, Liliya Ryabovol. Explenation of Paradigm Methodology of Specialists in Higher Education System Vocational Training // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – 2020. – Vol.12, №1 Sup. 1. - p. 267-292. Режим доступу: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/issue/view/RREM_12.1Sup1_2020 WOS
 3. Prof. Halyna Bilavych, PhD Oksana Kondur, PhDMariya Bahriy, Prof. Mariya P. Oliyar, Prof. Boris Savchuk, Prof. Nadiya Fedchyshyn, PhDIryna Humenuk, Prof. Mykola Pantiuk and Prof. Oksana Petrenko. Reading as a Cultural Practice of Modern Students. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2322-3537. Р.131-144. Web of Science
 4. Oksana B. Petrenko, Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The Specificity of Preparing Students at Pedagogical Universities for Educational Activity in the Digital Epoch. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8 No.3. р.460-471. Scopus
 5. Петренко О. Б. Роль педагогических журналов в развитии полиэтнического образования и школьного дела в Подкарпатской Руси. Русин. 2020. № 60. С.120-137. Web of Science. Scopus
 6. Redchuk, R., Doroshenko, T., Havryliuk, N., Medynskii, S., Soichuk, R., Petrenkо, O., Pavelkiv, R., Rybalko, P., Maliar, N., Maliar, E., Chornodon, M., Boretskyi,V. Developing the Competency of Future Physical Education Specialists in Professional Interaction in the Field of Social Communications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2020. 12 (4), 289-309. Scopus

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Петренко О. Б. Роль шкільного середовища Павлиської середньої школи часів В. Сухомлинського у розвитку креативності учнів. Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і практики: монографія / упор. П. С. Олешко. Луцьк: Надстир’я, 2016. С. 63–73.
 2. Петренко О. Б. ПР і нові медіа в органах державної влади та місцевого самоврядування (загальні положення). Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2016. 37 с.
 3. Петренко О. Б. ПР і нові медіа в органах державної влади та місцевого самоврядування: практичні завдання. Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2016. 29 с.
 4. Петренко О. Б. Гендерний підхід в освіті й вихованні: навчально-методичний посібник. Рівне: О. Зень, 2017. 323 с.
 5. Петренко О. Б. Гендерний підхід в освіті й вихованні: навчально-методичний посібник. Рівне: Олег Зень, 2017. 323 с.
 6. Петренко О.Б. Передмова. Розділ 1. Інноватика у виховання: засадничі положення. Післямова. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти: монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А., Бричок С. Б., Гриневич М. Н., Гринькова Н. М., Грицюк Н. Й., Карпенчук С. Г., Климчук В. В., Кособуцька Г. П., Опанасюк В. В., Павелків О. М., Павелків Р. В., Петренко О. Б., Петренко С. В., Примак О. М., Пустовіт Г. П., Рабешко О. М., Сойчук Р. Л., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. Т.; за наук. ред. О. Б. Петренко. Рівне: О. Зень, 2017. 365 с. С. 4-5; С. 6-28.; с.362-363.
 7. Енциклопедія позашкільної освіти / РДГУ, НМЦ інноваційних технологій виховного процесу НАПН України, РОІППО; головний ред. Г. П. Пустовіт. Рівне: О. Зень, 2017. С.81–83; 119–121.
 8. Петренко О.Б. Категорія «професійна гендерна компетентність педагога» у сучасному освітньому просторі // Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and SocialFocused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018; ISBN 978-80-89654-48-2; pp. 424, с.364–371.
 9. Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. с.31–49.
 10. Balika L., Petrenko О., Pustovit Н. The use of innovative technologies in the process of training of doctor of philosophy (PhD) in the specialty “011 Education Sciences” (Використання інноваційних технологій у підготовці доктора філософії (PhD) зі спеціальності «011 Науки про освіту») // Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83- 946765-5-1; pp. 495, illus., tabs., bibls, р. 216–226.
 11. Nadiia Hrynkova, Oksana Pertrenko, Zhanna Stelmashuk. The formation of physical and moral culture of personality of child in the context of the provisions of the new ukrainian school: theoretical and methodical aspects // Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019. С.92–115.
 12. Петренко О. Б. «Віддана мені, як і я їй»: Про Ганну Іванівну Сухомлинську: Монографія. Рівне: Волин. обереги, 2020. 100 с.
 13. Петренко О. Б., Баліка Л. М., Ваколюк А. М., Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г. Актуальні проблеми освіти і виховання: навч.-метод. посіб. / РДГУ; уклад.: О. Б. Петренко, Л. М. Баліка, А. М. Ваколюк, Н. М. Гринькова, Ж. Г. Стельмашук. Рівне : РДГУ, 2020. 116 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Петренко О. Б. Постнекласична парадигма освіти й виховання: теоретичний аналіз. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне, 2016. Вип. 3. С. 40–49.
 2. Петренко О.Б. Використання ІТ у виховному процесі: можливості, переваги, ризики, перспективи. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне, 2017. Вип. 4. С. 40–47.
 3. Петренко О. Б., Пелех Ю.В., Пелех Л.Р. Інноваційне управління вищими навчальними закладами: теоретичний аналіз проблеми. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне, 2017. Вип. 5. С. 31–41.
 4. Петренко О.Б. Методологічні основи гендерного підходу в освіті й вихованні. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. Вип. 759. С.138–149.
 5. Петренко О.Б. Діяльність державного психоаналітичного інституту (1923-1925) у контексті розвитку психології і психоаналізу. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. упоряд. Р.В. Павелків; ред.кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 7. С.165–170.
 6. Петренко О. Б. Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. упоряд. Р.В. Павелків ; ред.кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 215–220
 7. Петренко О. Б. Психоаналітична педагогіка: інновація ХХІ ст. чи історико-педагогічна реконструкція досвіду першої третини ХХ ст. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне, 2017. Вип. 6. С. 53–63.
 8. Петренко О. Б. Рівненський державний гуманітарний університет як суб’єкт педагогічної освіти регіону. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. Вип. 32. С. 84–92.
 9. Петренко О.Б. Проблеми педагогічної психології і педагогіки у творчій спадщині В. М. Бєхтєрєва. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. упоряд. Р.В. Павелків ; ред.кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 9. С. 105–111.
 10. Петренко О. Б. Дефініція і сутнісне наповнення поняття «освітнє середовище» у контексті сучасної освітньої парадигми. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін.. Рівне, 2018. Вип. 7. С. 6–17.Copernicus
 11. Петренко О.Б. Оповідання Василя Сухомлинського у «Філософії для дітей» М. Ліпмана. Вісник Житомирського державного університету. 2017. Вип. 5(91). С.83–90. Copernicus
 12. Петренко О.Б. Педагогічний коучинг у діяльності учителя у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа». Нова педагогічна думка. № 1 (93). С.62–67 Copernicus
 13. Петренко О.Б. Ганна Іванівна Сухомлинська – педагог, популяризатор доробку Василя Сухомлинського. Наукові записки / Ред. Кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. Кропивницький: «КОД», 2018. Вип. 171. С.117–123. Copernicus
 14. Петренко О.Б. Трансформація ідеї материнської педагогіки: від Я. А. Коменського до В. О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. /упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2018. Вип. 8. С. 62–82. Copernicus
 15. Петренко О.Б., Пустовіт Г.П. Історико-педагогічний вимір розвитку екологічної освіти учнів у закладах позашкільної освіти. Нова педагогічна думка. № 1. С. 136–145. Copernicus
 16. Петренко О.Б. Роль теорії домінанти О. Ухтомського (1875–1942) у розвитку комплексної науки про людину. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2019. Вип. 9. С. 6–16. Copernicus
 17. Петренко О.Б. Методологічні основи реконструкції педагогічної системи Василя Сухомлинського в освітньому просторі Нової української школи. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Р. Л. Сойчук, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2019. Вип. 10. С. 40–49. Copernicus
 18. Петренко О.Б. Активні й інтерактивні методи полікультурного виховання учнів різних вікових груп. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 11 Том 1. С.17-24. Copernicus
 19. Петренко О. Б., Баліка Л. М., Бричок С. Б. Навчальна діяльність Інституту дитячого читання про розробку педагогічних ідей про дитячу літературу і дитячих письменників (1920-1930 рр.). Гірська школа українських Карпат. 2020. № 22. С.67-72.
 20. Петренко О.Б. Питання сімейного виховання в контексті філософсько-педагогічної спадщини німеччини (середина ХVІІІ –початок ХХІ століття). Інноватика у вихованні. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 12. С.27-40.

Авторські свідоцтва:

 1. № 73812. Навчальний посібник «Гендерний підхід в освіті й вихованні» (12.09.2017).
 2. № 79504. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (01.06.2018).
 3. № 89073. Монографія «Жінки в історії соціальної роботи». (29.05.2019).
 4. № 99105. Монографія «Гендерний вимір шкільної освіти в Україні (ХХ століття)». (17 серпня 2020 р.).
 5. № 99106. Монографія «Віддана мені, як і я їй: Про Ганну Іванівну Сухомлинську» (17 серпня 2020 р.).

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Зубілевич М. І. «Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії». Київ, 2007. К 26.454.01
 2. Шагай (Гринькова) Н. М. «Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчально-виховних закладах». Херсон, 2007. К 67.053.01
 3. Гудовсек О. А. «Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1954-1991 рр.)». Рівне, 2011. К 47.053.01
 4. Генсіцька-Антонюк Н. О. «Відображення гендерних особливостей особистості у підручниках з математичних дисциплін для 1-9 класів (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», Умань, 2014. Д 74.053.01
 5. Стельмашук Ж. Г. «Проблема виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній школі в умовах роздільного навчання (1943-1954 рр.)», Рівне, 2015. К 47.053.01
 6. Шевченко О. В. «Формування комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення філологічних дисциплін» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Рівне, 2016. К 47.053.01
 7. Баліка Л. М. «Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962–1991 рр.)». Рівне, 2017. Д 47.053.01
 8. Шпичак І. П. «Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В. Ф. Шмідт (1889–1937 рр.)». Рівне, 2017. Д 47.053.01
 9. Федорук О. М. «Формування фахової компетентності майбутніх документознавців в галузі електронного документообігу у професійній підготовці», Рівне, 2020, 011 – Освітні, педагогічні науки. ДФ 47.053.002

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керівництво магістранткою психолого-природничого факультету Тищенко І. А., яка зайняла І місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2012, 2013); магістранткою педагогічного факультету Демʼянюк І. В., яка зайняла ІІІ місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2016 р.).

Нагороди: Грамота АПН України (вересень 2008 р.), Почесна грамота обласної ради (Наказ №173 від 12 травня 2011 року), Почесна грамота НАПН України (наказ №128-ое від 19.10.2017 р.), Медаль НАПН України «К. Д. Ушинський» (наказ № 45-к від 19.11.15 р.), Медаль НАПН України «Григорій Сковорода» (наказ № 3-к від 18.03.2016 р.), Грамота Верховної Ради України (№ 389-к від 30.06.2017 р.), Нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» (№ 301, наказ № 332-Н від 31.07.2018 р.). Медаль Національної академії педагогічних наук України «Леся Українка» (№ 55, наказ № 6к від 8 лютого 2021 р.).

Підвищення кваліфікації

 1. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти. Тема: «Науково-педагогічна діяльність кафедри, організація освітнього процесу та методика викладання дисциплін психолого педагогічного циклу». Сертифікат про стажування ПС 02139765/4-19 від 16.12.2019 р.
 2. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave – School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava) (скорочено до «VŠEMVS») (Словацька Республіка). Тема «Наукова діяльність, організація навчального процесу та методика викладання в європейських вищих навчальних закладах» (з 27.08.2018 р. по 29.10.2018 р.) Сертифікат про стажування № 113-C від 29.10.2018 р.
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle». Сертифікат ES №2353\2020, від 16.11.2020 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин).
 4. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google meet, Google Сlassroom». Сертифікат ES №3341\2020, від 21.12.2020 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин).
 5. Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 2 вересня 2018 року).
 • Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами». Сертифікат 14.04.2019. 30 годин.
 • Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні». Сертифікат 14.04.2019. 32 години.
 • Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Сертифікат 07.05.2019. 80 годин.
 • Онлайн-курс «Академічна доброчесність». Сертифікат 13.10.2019. 4 години.
 • Онлайн-курс «Ключові уміння 21-го століття» студії онлайн-освіти EdEra. Сертифікат 31.05. 2020. 5 годин.
 • Онлайн-курс Prometeus «Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 год., сертифікат 11.06.2020).
 • Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формат навчання». (30 год., сертифікат 19.10.2020).
 • Онлайн-курс Prometeus «Жінки та чоловіки: гендер для всіх». (60 год., сертифікат 15.03.2021).

Back to top