Сойчук Руслана Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету.

У 1994 р. закінчила з відзнакою Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання».

У травні 2003 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики виховання. З 2013 р. по 2016 р. навчалася в докторантурі Інституту проблем виховання НАПН України. У жовтні 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем виховання НАПН України зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. З 2018 р. ‒ професор кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2018 р. призначена на посаду завідувача кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ. З 2019 р. – директор Освітньо-ресурсного центру РДГУ на базі кафедри педагогіки початкової освіти.

Член редакційної колегії наукових видань, що внесені до переліку фахових видань України: «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» (м. Київ, ІПВ НАПН України); «Інноватика у вихованні» (м. Рівне, РДГУ).

Пріоритетні напрями наукових досліджень: національно-патріотичне виховання підростаючого покоління; зарубіжний досвід навчання й виховання дітей та молоді; підготовка майбутнього педагога до професійної діяльності в закладах освіти.

Загальний обсяг наукового доробку становить понад 100 наукових праць, серед яких: монографій – 4 (одноосібних – 1, колективних – 3, з них у європейських країнах – 1); навчально-методичних посібників – 4; понад 60 статей, надрукованих у наукових фахових виданнях України та інших держав; понад 50 публікацій в інших виданнях.

Back to top