Ваколюк Аліна Миколаївна

Вчене звання: доцент.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання. 

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1545-0867

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216587555&eid=2-s2.0-85083971191

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7Fol–uIAAAAJ

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти та виховання, історія та теорія фізичного виховання, гендерні студії, педагогіка.

Біографія:

Народилася у м. Острог, Рівненської області. У 2005 році закінчила середню школу № 1  м. Острог Рівненської області.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2010 р., початкове навчання, викладач педагогіки та методик початкового навчання у вищих навчальних закладах, вчитель початкових класів, вчитель фізичної культури в початкових класах.

Навчалася в аспірантурі (2012–2015) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Стаж роботи: 10 років

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 2011 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах викладача, старшого викладача, доцента.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Розвиток змісту «Фізичної культури» як навчального предмета у вітчизняній загальноосвітній школі (1959-1991 рр.)» (2017 р.). 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові та професійні досягнення:

Науковий співробітник Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Гендерний підхід в освіті і вихованні.

Гендерне виховання.

Актуальні проблеми освіти і виховання.

Інноваційні технології позашкільного виховання.

Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Svitlana Savliuk, Vitalii Kashuba, Ihor Vypasniak, Andriy Yavorskyy, Pavlo Kindrat, Igor Grygus, Alina Vakoliuk, Ilona Pаnchuk, Magdalena Hagner-Derengowska. Differentiated approach for improving the physical condition of children with visual impairment during physical education. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 2), Art 136 pp 958 – 965, 2020. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES.  (Scopus)
 2. Maksymchuk, B., Gurevych, R., Matviichuk, T., Surovov, O., Stepanchenko, N., Opushko, N., Sitovskyi, A., Kosynskyi, E., Bogdanyuk, A., Vakoliuk, A., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020). Training Future Teachers to Organize School Sport. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala,12(4),310-327 . https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/347 (Web of Science)

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Петренко О.Б., Баліка Л.М., Ваколюк А.М., Гринькова Н.М., Стельмашук Ж.Г. Актуальні проблеми освіти і виховання: навч.-метод. посіб. / РДГУ; уклад.: О. Б. Петренко, Л. М. Баліка, А. М. Ваколюк, Н. М. Гринькова, Ж. Г. Стельмашук. Рівне : РДГУ, 2020. 116 с.
 2. Підготовка майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності : монографія / за заг. ред.: Войтовича І.С. / упоряд. Гнедко Н.М. Луцьк: ВОЛИНЬПОЛІГРАФ, 2020. 277 с. (Ваколюк А.М. – 0,42 д.а.)
 3. Кіндрат В.К., Ковальський В.В., Кашуба А.А., Ваколюк А.М. та ін. Профілактика травматизму та вимоги техніки безпеки на заняттях з фізичної культури і спорту : навч. посіб. Рівне, вид-во ГО «СОМ-ЦЕНТР», 2019. 175с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Савлюк С., Ваколюк А., Семенович С., Бутенко Т., Панчук І. Цілеспрямована зміна морфологічних показників тіла осіб зрілого віку у процесі занять ментальним фітнесом / Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. Кам’янець-Подільський, 2020. Випуск 17 – С. 64-69.
 2. Гринькова Н., Стельмашук Ж., Ваколюк А. Роль волонтерської діяльності у формуванні особистості майбутнього вчителя початкової школи. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2/ упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2020. C. 93-101.
 3. Ваколюк А., Савлюк С., Панчук І., Бутенко Т. З досвіду застосування засобів Пілатесу у корекційно-оздоровчих технологіях з особами зрілого віку / Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С. 2020. Випуск 16. – С. 86-91.
 4. Стельмашук Ж.Г., Ваколюк А.М. До проблеми розвитку емоційного інтелекту особистості // Інноватика у вихованні: зб. наук. Пр. Вип.9. / упоряд. О.Б. Петренко; ред.кол.: О.Б. Петренко, Т.С. Ціпан, Н.М. Гринькова та ін. – Рівне,2019.
 5. Ваколюк А.М., Крук М. З., Колеснік І. В., Айунц В. І. Історичні аспекти розвитку змісту фізичного виховання школярів у освітніх закладах україни в радянський період // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 4 (112)19. –С. 64-70. (Журнал включено до наукометричної бази даних Index Copernicus).
 6. Ваколюк А.М., Кашуба А.А., Ковальський В.В. Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичної культури в сучасних умовах / А.М. Ваколюк, А.А. Кашуба, В.В. Ковальський // Збірник наукових праць педагогічні науки. – Вип. № 82. Том 3. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 145-149. (Журнал включено до наукометричної бази даних Index Copernicus (Республіка Польща)).
 7. Ваколюк А.М. Вплив фізичної культури на формування всебічно розвиненої особистості / А.М. Ваколюк, В.В. Дутчак // Оновлення змісту , форм та методів навчання і виховання в закладі освіти: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 17 (60) / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т; [редкол.: В.В. Вербець, М.С.Янцур, І.Д. Бех та ін]. – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 262-265.
 8. Ваколюк А.М. Особливості фізичного виховання школярів у педагогічній діяльності А.Макаренка / Ваколюк А.М.// Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13(56). Частина І. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 22-25.
 9. Ваколюк А.М. Формування на уроках фізичної культури процесу навчання у загальноосвітніх школах України (50-80-ті роки ХХ ст.). Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / За ред. проф. А. Ситченка. – №3(54) ), вересень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С.286-290
 10. Ваколюк А.М. Динаміка розвитку умов формування здорового способу життя в процесі фізичного виховання школярів      Наукові записки / Ред.кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 147. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровогра: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 252-256.
 11. M. Vakoliuk. Development Evolution of Organizational and Pedagogical Circumstances of Healthy Lifestyle During Physical Education of Schoolchildren(Еволюція організаційно-педагогічних умов формування здорового способу життя у процесі фізичного виховання школярів) // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(27), Issue: 51, 2015, р.19-22.
 12. Ваколюк А.М. Становлення і розвиток ідеї формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ ст.): науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / За ред. О.М. Пєхоти. - № 1(48), лютий 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – 54-58с.
 13. Ваколюк А.М. Динаміка розвитку умов формування здорового способу життя в процесі фізичного виховання школярів / Ваколюк А.М.// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка – Випуск 147. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.252-256.

Підвищення кваліфікації

 1. Університет Марії Кюрі-Склодовської м. Люблін (Польща). Тема: «Шляхи удосконалення професійної підготовки спеціалістів з фізичної культури» (22.05.2018–22.11.2018 р.).
 2. Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 27.01.2019 року).
 • Онлайн-курс Prometeus «Жінки та чоловіки: гендер для всіх». (60 год., сертифікат 13.03.2021).

Back to top