Гумінська О.О.  – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні наукові  напрацювання:

 • Вивчення музики в 5-8 класах: календарно-тематичне планування уроків музики. Опорні схеми тематизму програми. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 72с.(3 др. арк..) Співавтор Туровська Л.І.
 • Методичний посібник Календарно тематичне планування уроків музики 1-4 класи // Книга вчителя дисциплін  художньо-естетичного циклу: Довідкові матеріали для організації роботи вчителя. Харків: Торсінг плюс, 2006. – С. 347-453. (3,35 др. арк.)
 • Музичне мистецтво з 1 по 7 класи: Педагогічний програмний засіб / Науковий керівник Крук Т.М.,Рівне 2009.
 • Формування діяльнісної особистості в процесі музичної освіти та виховання: наук.-метод. зб. / Укл. О. О. Гумінська, І. С. Опанасець, О. В. Матюшенко. – Рівне: РОІППО, 2013. - 23 др. арк.
 • Формування діяльнісної особистості в процесі музичної освіти та виховання: в загальноосвітніх навчальних закладах: вісник лабораторії музичної освіти та виховання. Вип. 1 / Упор. О.Гумінська, Т.В.Белоус; за заг. ред. А.О.Лавренчука.- Рівне: РОІППО, 2014.- 100с.
 • Художня культура 9 - 11 клас (Педагогічний кейс). – Рівне, 2009 - 2011.
 • Етнокультурний центр в системі позашкільного закладу: концепція, досвід, перспективи: методичний посібник.- Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2013.- 6 др. арк.(співавтор - В.В.Ковальчук)
 • Етнокультурний центр у системі позашкільного заходу /О.О. Гумінська, В.П.Ковальчук // Матеріали Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій/ Упор. Г.А.Назаренко.- Черкаси: ЧОПООО, 2014.- 0.5 др. арк. .(співавтор В.Ковальчук)
 • Діяльнісний підхід до формування методичної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2016. – Вип. 2.
 • Технологічний підхід до уроку музичного мистецтва в ЗНВЗ // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – Вип. 3. -
 • Формування творчої компетентності вчителя в процесі моделювання уроку музичного мистецтва // Нова педагогічна думка. – 2017. - №1 (89).
 • Теорія і методика музичного виховання [Текст]: зошит-практикум для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / Оксана Олексіївна Гумінська. – Рівне: РДГУ, 2018.
 • Технологія колективного музикування [Текст]: методичний посібник /Упор. О.О.Гумінська.- РДГУ, 2018.
 • Людина мистецтва Галина Золіна : поліфонія життя [Текст]: сторінки з біографії, спогади та мемуари / авт.-упор. Оксана Олексіївна Гумінська. – Рівне, 2019.
 • Методика музичного виховання: метод. рекомендації до написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Рівне: РДГУ, 2019. 27 с.
 • Виробнича практика (педагогічна): метод. рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Упор. О. О. Гумінська. Рівне: РДГУ, 2019. 38 с.
 • Технологія самовираження учнів в музичній діяльності. Мистецтво та освіта. 2020. № 3 (97). С. 20-26.
 • BTHVN2020 – Музичні вітання з Бетховеном / Д. Мельничук, А. Будерацька, В. Дубатовка, О. Гумінська. Мистецтво та освіта. 2020. № 3 (97). С. 63.
 • Моделювання уроку музичного мистецтва у вербальній формі. Мистецтво та освіта. 2020. № 4 (98). С. 19-20.
 • Ритмічне рондо «Бетховен»: партитура для музикування учнів з елементами тілесної перкусії / О. Гумінська. Мистецтво та освіта. 2020. № 4 (98). С. 30.
 • Візуальне моделювання уроку музичного мистецтва. Мистецтво та освіта. 2021. № 41 (99). С. 14-19.

Back to top