Крусь О.П.  – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні напрацювання

 • Історія української музики другої половини ХІХ ст.: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2014.- 13 др. арк.
 • Практичні вектори у виховання майбутніх вчителів музики засобами народнопісенної творчості // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості Зб. наук. пр./Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАНУкраїни.Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki. Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. - Рівне: Волин. Обереги, 2016. - Вип. 2.
 • Значення народнопісенної творчості у формуванні особистості майбутнього вчителя музики // Наук. конф. “Мистецька освіта та розвиток творчої особистості Зб. наук. пр./Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України.Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki. Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. - Рівне: Волин. Обереги, 2017. - Вип. 3.
 • Вплив української народнопісенної творчості на формування особистості майбутнього вчителя музики // Нова педагогічна думка.-2017.- № 1.
 • Національне виховання як педагогічна проблема // Нова педагогічна думка.- 2017.- № 2.
 • Національне виховання як педагогічна домінанта // Наук.- методичний журнал «Нова педагогічна думка» Зб. наук. пр./ Рівненcький обласний інститут післядипломної освіти. - Рівне: РОІППО, 2018. - Вип. 3(95).
 • Historical and Pedagogical Aspects of National Education of Youth: Folklore Studies of Ukrainian Song. Intellectual Archive. – Toronto: Shiny Word.Corp. (Canada). 2019. (January/March). Vol. 8. No. 1. PP. 108−116. DOI 10.32370/IA_2019_01_12 (0,5 д.а.).
 • Широкі крила української народної пісні // Наук. конф. “Мистецька освіта та розвиток творчої особистості”: зб. наук. пр. / Ін – т мистецствознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski wydzial – Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун – т, Ін – т мистецтв. – Рівне: Волин. Обереги, 2019. – Вип. 5.
 • Роль регионального музыкального фольклора в системе развития музыкально-педагогического образования // Матер. межд. науч. – конф. Казахского национального университета искусств. – Астана: «Мастер По» ЖШС, 2019.
 • Некоторые аспекты формирования национальной воспитанности будущих учителей музыки // ХI-е Боранбаевские чтения «Проблемы обеспечения качества обучения в непрерывной системе художественного образования»: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Казахского национального университета искусств (г. Нур-Султан, 14 февраля 2020 года). – Нур-Султан: «Мастер По» ЖШС, 2020.
 • Фольклор Волинського Полісся в національному вихованні особистості: до питання методики // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 1(95).
 • Педагогічні умови та методика національного виховання майбутніх учителів музики засобами народнопісенної творчості // Молодь і ринок. – 2020. – 2(181).
 • Методика национального воспитания будущих учителей музыки средствами народнопесенного творчества (на примере украинского регионального песенного фольклора) // Х-е Боранбаевские чтения «Особенности развития непрерывной системы художественного образования в условиях дистанционного обучения»: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Казахского национального университета искусств (г. Нур-Султан, 12 февраля 2021 года). – Нур-Султан: «Мастер По» ЖШС, 2021.
 • Регіональний музичний фольклор як дієвий чинник формування національної свідомості майбутніх учителів музики // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. / Uniwersytet Rzeszowski wydzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ін-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волин. Обереги, 2021. – Вип. 7.
 • Folklore of Volyn Polissya as a History-Cultural Foundation of National Bringing Up and Training of Pedagogues-Musicians // The Latest Problems of Modern Science and Practice : Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (January 11-14, 2022). Boston, USA.
 • Overcoming Borders and Distances: Ukrainian Spiritual Treasures in European and World Area // Society and science. Problems and prospects :  Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (January 25-28, 2022). London, England.
 • Methodological Aspects Fofming National Breeding Future Music Teachers // Multidisciplinary academic notes. Science research and practices : ХV International Scientific and Practical Conference (April 19–22, 2022). Madrid, Spain.

Методологічні аспекти формування національної вихованості майбутніх учителів музики // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. / Uniwersytet Rzeszowski wydzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ін-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волин. Обереги, 2022. – Вип. 8.

Back to top