Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: педагогічна аксіологія, професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Біографія:

Народилася 09 листопада 1982 року в м.Рівне. У 1988р. була прийнята в перший клас загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 м.Рівне, яку закінчила у 2000 році та отримала атестат про повну загальну середню освіту. З 1990 по 1997 роки навчалася у Рівненській дитячій музичній школі №1 ім.М. Лисенка по класу скрипки.

Інформація про вищу освіту:

У вересні 2000 року зарахована на перший курс Рівненського державного гуманітарного університету на спеціальність «Дошкільне виховання, практична психологія» на денну форму навчання. У 2005році закінчила повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, практичного психолога у закладах освіти і отримала диплом спеціаліста з відзнакою. З 2005року навчалася у денній магістратурі Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю «Дошкільне виховання», яку закінчила у 2006 році та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки, психології і методик дошкільного виховання у вищих навчальних закладах і отримала диплом магістра з відзнакою. У 2006 році була переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільне виховання» та отримала диплом ІІІ ступеня.

Стаж роботи: 13 роки.

Кар’єрний ріст:

У листопаді 2009 року зарахована на перший курс стаціонарної аспірантури Рівненького державного гуманітарного університету, яку закінчила у жовтні 2012 року.

У березні 2015 року захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата педагогічних наук.

У грудні 2018 року отримала диплом доцента.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів» (2015 р., науковий керівник – професор Поніманська Тамара Іллівна).

Наукові та професійні досягнення:

Член Лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (Наказ РДГУ № 231 осн/д від 28.12.2011 «Про створення лабораторії консалтингу»).

Учасник роботи навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»).

У 2017 році опублікувала наукову публікацію у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Web of Science Core Collection («Зміст фахової підготовки майбутнього вихователя: аксіологічний підхід»).

У 2018 році отримала сертифікат № 163UA5527ADF про здачу екзамену з англійської мови на ступінь B2 від 29.06.2018 р.

З 2019 року – член осередку в Рівненській області ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

Гарант освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ступеня освіти «бакалавр».

З 2019 року – член редакційної колегії журналу «Інноватика у вихованні», включеного до переліку наукових фахових видань України.

Участь у держбюджетних темах:

 1. Педагогічні технології соціального розвитку дітей в умовах інноваційних дошкільних закладів (2009 – 2010 рр.).
 2. Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи в інноваційних дошкільних навчальних закладах (2011 – 2012 рр.).
 3. Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти (2013-2014 рр.).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Педагогіка дошкільна

Педагогіка раннього дитинства

Теорія та методика співпраці з родинами

Педагогічне партнерство з різними соціальними інститутами

Імідж закладу дошкільної освіти

Автор понад 50 публікацій.  Основні публікації:

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Падалка О.І. Формування педагогічних цінностей у майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі професійно-педагогічної підготовки. Оновлення змісту, форм та методів навчання  і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 11 (54). Рівне: РДГУ, 2015. С. 153 –156.
 2. Падалка О.І. Теоретичні засади формування пріоритетних педагогічних цінностей у процесі професійно-педагогічної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Педагогіка. 2015. № 9. С. 147-151.
 3. Падалка О.І. Взаємини дітей дошкільного віку з різними освітніми можливостями у процесі спільного навчання. Оновлення змісту, форм та методів навчання  і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13 (56). Рівне: РДГУ, 2016. С. 107 –110.
 4. Падалка О.І. Пріоритетні педагогічні цінності в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2016. № 1. С. 209-213
 5. Падалка О.І. Рефлексивний компонент у структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів. Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Випуск 1(16). Мелітополь, 2016. С. 106-110
 6. Падалка О.І. Спецкурс «Педагогічна аксіологія» як засіб формування пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. / Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2016. № 26. С. 83-87
 7. Падалка О.І. Формування педагогічних цінностей майбутніх вихователів у процесі позааудиторної роботи. Неперервна освіта: теорія і практика.  Випуск 1-2.  С. 71-74
 8. Падалка О.І. Мотиваційний компонент у структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Вип. 22 (1-2017). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 200-204
 9. Падалка О.І. Когнітивний компонент у структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів. Оновлення змісту, форм та методів навчання  і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 17 (60). Рівне: РДГУ, 2017. С. 208-211
 10. Падалка О.І. Зміст фахової підготовки майбутнього вихователя: аксіологічний підхід. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Педагогіка. 2017. № 12. С. 202-207
 11. Падалка О.І. Ідеї Тамари Поніманської у підготовці майбутнього вихователя до гуманістичного виховання дітей дошкільного віку. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Вип. 7 Том 1 / упоряд. О.Б.Петренко. Рівне: РДГУ, 2018. С. 189-195
 12. Шадюк О.І. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів засобами поетичного слова. Науковий вісник Кременеського обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2018.  Вип. 10. С. 171-178
 13. Шадюк О.І. Аксіологічні особливості підготовки майбутнього педагога до інклюзивної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал/ голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. № 3 (87).  С. 106-116.

Офіційний опонент дисертаційного дослідження Швець О.В. на тему «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності», спеціалізована вчена рада Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті (Рівне, грудень, 2018). 

Рецензент разової спеціалізованої вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету по захисту дисертації Таргоній І.В. на тему: «Формування толерантності студентів педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності» (Рівне, травень 2020р.)

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2017 рік – студента магістратури Марчук Тетяна зайняла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

2017 р. – студентка Стельмах М. посіла 1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дошкільної освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті.

2018 р. – студентка Мусійчук Т. посіла 1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дошкільної освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті.

2019 р. – студентка Блищик А. посіла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Нагороди.

Нагороджена Почесною грамотою Рівненського державного гуманітарного університету «з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня» (2016), Грамотою Рівненського державного гуманітарного університету «Науковець РДГУ – 2015» (2016), Почесною грамотою Рівненського державного гуманітарного університету «за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт» (2017), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки «з нагоди професійного свята – Дня науки» (2018), Почесною грамотою Рівненського державного гуманітарного університету «за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт» (2019).

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: народна математика, навчання елементів математики дітей дошкільного віку та основ математики школярів, підготовка фахівців у галузі дошкільної та спеціальної освіти, використання ІКТ в роботі з дітьми.

Біографія:

Народилась у с. Кунин Здолбунівського району Рівненської області. У 1999 році закінчила Кунинську ЗОШ І-ІІ ступеня з відзнакою, а в 2001 році – Уїздецьку ЗОШ І-ІІІ ступеня із золотою медаллю.

Інформація про вищу освіту:

У 2006 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет (диплом спеціаліста) за спеціальністю: “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” та отримала кваліфікацію: вчитель математики та основ інформатики.

У 2007 році закінчила магістратуру Рівненського державного гуманітарного університету (диплом магістра) за спеціальністю: “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” та отримала кваліфікацію: викладач математики та методики викладання математики у вищих навчальних закладах.

З 2008 по 2011 рік навчалася в аспірантурі РДГУ. 

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію.

У 2016 році отримала вчене звання доцента.

У 2016 році здобула другу вищу освіту в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  за спеціальністю: “ Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія ” та отримала кваліфікацію: вчитель корекційної освіти, вчитель-дефектолог, логопед.

Стаж роботи: 12 років.

Кар’єрний ріст:

З 2006 року – лаборант наукового відділу РДГУ, викладач кафедри вищої математики (за сумісництвом).

З 2007 року – провідний інженер наукового відділу РДГУ.

З 2008 по 2011 рік навчалася в аспірантурі РДГУ. 

З 2011 року – провідний інженер навчально-наукового відділу РДГУ, викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) (за сумісництвом).

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію.

З 2012 року – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

З 2013 року – старший викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

З 2014 року – доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

У 2016 році отримала вчене звання доцента.

З 2016 року обіймає посаду доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т. І. РДГУ.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера» (науковий керівник к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська, 2012, спеціальність 13.00.08 — дошкільна педагогіка).

Наукові та професійні досягнення:

Участь у роботі навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» в 2012 – 2020 роках (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»).

З 2011 року – участь у роботі Лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (Наказ РДГУ № 231 осн/д від 28.12.2011 «Про створення лабораторії консалтингу»): проведення методичних заходів за участю провідних фахівців дошкільної освіти області.

Переможець конкурсу «Науковець року РДГУ» у номінації «Молодий науковець» в  2013 році.

Лауреат премії голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги  та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень  та науково-технічних розробок (2013)

З 2019 р. – участь у роботі Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

З 2019 року – член ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

Наукове консультування закладу дошкільної освіти «ясла-садок комбінованого типу» №46 м. Рівне з проблеми «Педагогічне спілкування працівника закладу дошкільної освіти» (2016-2018 роки) та закладу дошкільної освіти «ясла-садок» №8 м. Рівне з проблеми «Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»  з 2014 року.

Керівництво групою студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» додатковою спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» по здійсненню волонтерської та тютерської діяльності у ГО інвалідів з дитинства «Передзвін» м. Рівне з 2015 року (проведення тематичних вечорів, свят, конкурсів, благодійних акцій, супровід під час екскурсій тощо).

З 2016 року - Гарант освітньо-професійної програми бакалавра «Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта», додатковою спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Термін навчання 3 роки 10 місяців.

Член робочої групи з розробки освітньо-професійної програми бакалавра «Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта», додатковою спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Термін навчання 2 роки 10 місяців.

Член проектної та робочої груп з розробки освітньо-професійної програми магістратури  «Спеціальна освіта. Логопедія» у галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта».

Участь у держбюджетних темах:

 1. «Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи у інноваційних дошкільних навчальних закладах» (державний реєстраційний номер 0111U001028), 2011 – 2012 рр.
 2. «Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти» (державний реєстраційний номер 0113U001204), 2013-2014 рр.
 3. «Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі» (державний реєстраційний номер 0115U000267), 2014-2016 рр.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

Спецметодика формування елементарних математичних уявлень

Спецметодика математики з основами математики

Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

Автор понад 50 публікацій.  Основні публікації:

Journal Indexing Web of Science:

Dychkivska I., Rudenko N., Yurchuk O., Pavliuk T., Fedorova N. Innovative technologies as a means of overcoming speech disorders in preschool children. AD ALTA: Journal Оf Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XVI. February, 2021. РР. 92-98.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:  

 1. Павлюк Т. О. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень : навч.-метод. посіб. для студентів напряму підгот. 6.010101 “Дошкільна освіта”. Рівне : О. Зень, 2016. 119 c.
 2. Дослідницька робота студентів: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 “Дошкільна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, О. А. Козлюк, О. І. Косарєва, Н. В. Маліновська, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Стєпанова, О. І. Шадюк; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк.  Рівне : РДГУ, 2018. 108 с.
 3. Kosarieva G., Pavlyuk T., Fedorova N. Training of future speech therapists to work with children of preschool age with special needs on the basis of humanistic ideas of tolerance. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: Collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Р. 357 – 372.
 4. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 5. Павлюк Т. О. Спецметодика формування елементарних математичних уявлень: тести: методичний посібник для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016  «Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія». Рівне: РВВ РДГУ, 2020. 20 с.
 6. Павлюк Т. О. Спецметодика математики з основами математики: тести: методичний посібник для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016  «Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія». Рівне: РВВ РДГУ, 2020. 20 с.
 7. Павлюк Т. О. “Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Спецметодика математики з основами математики”: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”. Рівне: РВВ РДГУ, 2020. 96 с.
 8. “Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Спецметодика формування елементарних математичних уявлень”: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”. Рівне: РВВ РДГУ, 2020. 126 с.
 9. Павлюк Т.О. Особливості логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку з порушеннями сенсорної сфери. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика:колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 94-104.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Павлюк Т. О. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних ігор у педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів. Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал,  2015.  №2(82).  С. 97–100.
 2. Павлюк Т. О. Інноваційні засоби навчання дітей старшого дошкільного віку математики. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: наук. записки Рівненського держ. гуманітарного ун–ту.  Рівне: РДГУ, 2015.  Випуск 11(54).  С. 156–160.
 3. Павлюк Т.О. Навчання дітей дошкільного віку елементів математики за системою М. Монтессорі в умовах інклюзивної групи. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. № 2 (3). С. 124-128.
 4. Павлюк Т. О. Використання елементів народної математики в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: наук. записки Рівненського держ. гуманітарного ун–ту. Рівне: РДГУ. 2017.  Випуск 17 (60). С. 313-316.
 5. Павлюк Т. О. Застосування елементів народної математики в сучасних закладах дошкільної освіти. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Рівне: РДГУ,  2018. Вип. 7. Том 1. С. 181-189.
 6. Павлюк Т. О. Підготовка майбутніх вихователів до застосування народної математики в практиці навчання дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної групи.  Інноватика у вихованні: зб.наук.пр.  Рівне: РДГУ,  2019. Вип. 10. С. 207-212.
 7. Козлюк О., Косарєва О., Павлюк Т. Вплив стилів батьківського ставлення на емоційні характеристики дошкільників із порушеннями мовлення. Нова педагогічна думка. 2020. №3 (103). С. 122-126.  
 8. Павлюк Т.О., Косарєва О.І., Козлюк О.А. Особистісно орієнтований підхід в організації логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: ПП Іванюк В. П. 2020. Номер 1 (16). С. 121-127.

Авторські свідоцтва:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма “Комп’ютерний програмно-педагогічний засіб “Лічба” (“ППЗ “Лічба”), 2012 р.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2017 рік – студентка Стрілець О. Ю. зайняла 1 місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Актуальні проблеми інклюзивної освіти”. Брала участь у ІІ етапі, нагороджена дипломом ІІ ступеня.

2018 рік – студентка Гурин Т. М. зайняла 1 місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)». Брала участь у ІІ етапі, нагороджена грамотою за оригінальність наукової ідеї.

2020 рік – студентка Данчук О. І. зайняла 1 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Актуальні проблеми інклюзивної освіти”. Брала участь у ІІ етапі, нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

2020 рік – студентка Петришина Н. В. зайняла 3 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Дошкільна освіта”.

Нагороди.

Нагороджена Почесною грамотою Рівненської міської ради та її виконавчого комітету за багаторічну плідну наукову діяльність, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, проведення науково-медичних конференцій і фестивалів, досліджень історії Рівненщини та з нагоди Дня науки (2019), Почесною грамотою РДГУ за успіхи у навчально-виховній та науковій роботі, активну участь у громадському житті факультету та з нагоди Дня працівників освіти (2014), Почесною грамотою РДГУ за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2018) та Грамотою РДГУ за сумлінну працю, активну громадську діяльність та з нагоди Міжнародного для прав жінок і миру (2012).

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: лінгводидактикакультура мовлення майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти, теорія і практика навчання української мови дітей із порушенням мовлення; уніфікація сучасної термінологічної системи дошкільної та спеціальної педагогіки.

Біографія:

Народилася в м. Брянськ (Росія). У 1972 році закінчила середню школу №3 м. Рівне Рівненської області.

Інформація про вищу освіту:

У 1977 році з відзнакою завершила навчання в Ровенському державному педагогічному інституті імені Д.З. Мануїльського за спеціальністю «Філологія (російська мова і література)». У 2010 році здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури в Рівненському державному гуманітарному університеті.

З 1980 по 1992 рік працювала викладачем кафедри російської мови РДПІ. Закінчивши аспірантуру при Інституті мовознавства ім.. О.О. Потебні АН України (1992 рік), захистила кандидатську дисертацію з теми «Типологія і функціонування прикметників із значенням інтенсивної ознаки у сучасній російській мові (у зіставленні з українською)». З 1992 по 1994 р.р. – старший викладач кафедри російської мови РДПІ. У1994 – 1997 роках працювала на посаді заступника декана факультету української філології. З 1994 по 1999 р.р. – доцент кафедри української мови РДПІ. 1999 – 2015 р.р. – доцент кафедри української мови РДГУ. У 1997 році була обрана на посаду декана факультету дошкільної педагогіки, на якій пропрацювала до жовтня 1999 року. З жовтня 1999 по серпень 2002 року – заступник декана української філології. З 2015 року по теперішній час – доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

Стаж роботи: 48 років; науково-педагогічний – 40 років.

Кар’єрний ріст:

З 1989 по 1992 рік навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О.О. Потебні АН України.

У 1996 році присвоєно звання доцента.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація «Типологія і функціонування прикметників із значенням інтенсивної ознаки у сучасній російській мові (у зіставленні з українською)» за спеціальністю: філологія: 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова).

Наукові та професійні досягнення:

 1. Член лабораторії консалтингу кафедри педагогіки та психології (дошкільної та корекційної) імені професора Т.І. Поніманської;
 2. Член неографічної лабораторії «NEOLEX-Рівне»;
 3. Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Культура мовлення та виразне читання;
 2. Риторика, культура мовлення корекційного педагога;
 3. Спецметодика початкового навчання мови;
 4. Теорія та методика виховання дітей із вадами мовлення;
 5. Психолінгвістика.

Автор біля 100 публікацій. Основні з яких:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

Kozliuk O., Kosarieva O., Stepanova O. Diagnostics of the humanistic direction of children's communication with peers and parents. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Р. 111-125.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Степанова О.І. Сучасна українська літературна мова: вправи. Завдання за творами Т.Г. Шевченка: Навчальний посібник.К.: ВЦ Академія, 2016. 224 с. (власний внесок – 1,9 д.а.)
 2. Степанова О.І. Культура мовлення та виразне читання : навчально-методичний посібник. Рівне : О.Зень, 2016. – 206 с.
 3. Дослідницька робота студентів: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 “Дошкільна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, О. А. Козлюк, О. І. Косарєва, Н. В. Маліновська, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Стєпанова, О. І. Шадюк; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк.  Рівне : РДГУ, 2018. 108 с.
 4. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 5. Степанова О.І. Місце дисципліни«Початковий курс української мови» унавчанні дітей із загальним недорозвитком мови (ЗНМ). Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика: колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 177-191.

 

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Степанова О.І. Розвиток мовленнєвої культури як основа професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ. Наукові записки. Серія «Філологічна.Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. № 57. С. 217 – 220.
 2. Степанова О.І. Особливості мовленнєвого спілкування педагогів ДНЗ з дітьми, які мають різні освітні можливості. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Рівне, 2016. Вип. 13 (56). С. 93 – 96;
 3. Степанова О.ІПсихолінгвістичні основи розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Рівне, 2016. Вип. 14 (57). С. 154 – 157.
 4. Степанова О.І. Формування культури мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах реалізації компетентнісного підходу. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць.Рівне , 2017. Вип. 15 (58). С. 158 – 161.
 5. Степанова О.І. Компетентісно-орієнтований підхід при викладанні культури мовлення майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів у контексті гуманізації освітнього процесу вишів. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Рівне , 2017. Вип. 17 (60). С. 197 – 201.
 6. Степанова О.І. Лексико-семантичні особливості термінів корекційної педагогіки. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2017. № 68. С. 64 – 68.
 7. Степанова О.І. Модифікація термінів спеціальної педагогіки в світлі поглядів Т.І. Поніманської на гуманізацію освітнього простору. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 7. Т. 1. Рівне : РДГУ, 2018. С. 214 – 221.
 8. Степанова О. І. Мовленнєва компетенція в контексті освітньої парадигми майбутнього вихователя. Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. Серія «Педагогіка». Переяслав-Хмельницький : (Київська обл.) : Домбровська Я.М., 2018. Випуск 28. С. 140 – 148.
 9. Степанова О. І. М Риторичні вміння як основа формування комунікативно-мовленнєвої культури майбутніх вихователів. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 10. Рівне : РДГУ. 2019. С. 246-252.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керівництво науковою роботою з теми «Формування часових уявлень у контексті розвитку самосвідомості в старших дошкільників» студентки Марії Божук, яка посіла в 2019 році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Дошкільна освіта» перше місце (Диплом І ступеня, м. Бердянськ);

НагородиНагороджена Знаком «Відмінник освіти України» (2001), Дипломом міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти» (2011), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації. Управління освіти (2013), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2015), Почесними грамотами та подяками ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: педагогічна конфліктологія, загальна і вікова логопсихологія, виховання і навчання дітей з затримкою психічного розвитку, дитяча практична психологія.

Біографія:

Народилася у м. Кишинів (Молдова). У 1978 році закінчила середню школу № 11 м. Тирасполь (Молдова).

Інформація про вищу освіту:

У 1983 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тираспольського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченко, спеціальність: Російська мова та література, педагогіка.

У 2014 році закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, спеціальність: Психологія.

З 1983 по 1985 роки працювала вихователем і викладачем ПТУ № 22 м. Тирасполь. З 1985 по 1987 роки працювала викладачем кафедри загальної та дитячої психології Тираспольського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка (Молдова).

У 1987-1990 роках навчалась в аспірантурі Науково-дослідного інституту загальної та педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР (Москва).

З 1991 по 2004 роки працювала на кафедрі психології Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченко на посадах доцента, завідуючої кафедри, декана факультету педагогіки і психології. З 2005 року працювала на посаді доцента кафедри психології Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету.

З 2014 року – доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету. 

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

У 2020 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  за спеціальністю «Спеціальна освіта» та здобула кваліфікацію магістра спеціальної освіти. 

Стаж роботи: 36 років.

Кар’єрний ріст:

З 1987 по 1990 рік навчалася в аспірантурі Науково-дослідного інституту загальної та педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР (м. Москва).

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Психологічні умови розвитку соціально відповідальної поведінки підлітків» (1990 р., наукові керівники –д. психол. н., професор Д.І. Фельштейн; к.психол.н., доцент В.М. Лозоцева).

Наукові та професійні досягнення:

З 2019 р. – участь у роботі Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

З 2019 року – член осередку в Рівненській області ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

Член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми у галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта ступеня освіти «магістр».

Член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю 016 Спеціальна освіта ступеня освіти «бакалавр» (строк навчання 3 р. 10 м.).

Гарант освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» з додатковою спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» ступеня освіти «бакалавр» (строк навчання 2 р. 10 м.).

Відповідальний виконавець держбюджетної теми: «Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі» (державний реєстраційний номер 0115U000267) (2014-2016 рр.).

Участь у держбюджетних темах:

 1. Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі (2015-2016 рр.). 

Навчальні дисципліни, які викладає:

Дитяча практична психологія.

Психологія дитячої творчості

Психологія виховання та навчання дітей з затримкою психічного розвитку

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

Логоритміка та ігри в логопедичній роботі

Логоритміка з методикою викладання

Автор понад 130 публікацій.  Основні публікації:

Journal Indexing: Web of Science:

Dychkivska I., Rudenko N., Yurchuk O., Pavliuk T., Fedorova N. Innovative technologies as a means of overcoming speech disorders in preschool children. AD ALTA: Journal Оf Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XVI. February, 2021. РР. 92-98.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології: підручник. Київ: Академвидав, 2009. 384 с. Має гриф МОН України (лист № 1.4/18 – Г – 1296 від 05.06.2008 р.).
 2. Руденко Н.М. Перешкоди на шляху спілкування. Навчально-методичний посібник. Рівне: Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2015. 46 с.
 3. Руденко Н.М. Шляхи попередження і управління конфліктами в роботі державних службовців. Навчально-методичний посібник. Рівне: Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2015. 36 с.
 4. Руденко Н.М. Ethic identity of pupils of the East and West regions of Ukraine. Alternatywne metody wspierajace proces ksztaltowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Menedzerskiej, 2016. C. 173-182.(колективна монографія).
 5. Дослідницька робота студентів: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Рівне : РДГУ, 2018. 108 с. (у співавторстві)
 6. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 7. 7Гуманізація освітнього простору спеціальної освіти: теорія та практика: колект. монографія. За наук. ред. проф. І.М. Дичківської. Рівне: Видавець О.Зень, 2020.
 8. Руденко Н.М.Формування мовленнєвої активності у дітей з розладами аутистичного спектру. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика:колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 117-135.

 

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Руденко Н.М. Порівняльний аналіз етнічної ідентичності учнів Сходу і Заходу України. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2015. С. 158-167.
 2. Руденко Н.М. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів в умовах «Акме-школи». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2016. С. 11-13.
 3. Руденко Н.М. Вплив дитячо-батьківських стосунків на розвиток тривожності дошкільників. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2016. С. 463-470.
 4. Руденко Н.М., Козлюк О.А. Особливості розвитку тривожності дошкільників у системі дитячо-батьківських взаємин. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 36. Кам’янець-Подільский: Аксіома, 2017. С. 131-145 (ІNDEX COPERNICUS)
 5. Руденко Н.М. Формування конфліктологічної культури студентів на заняттях спецкурсу «Конфлікти в дитячому віці». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.17 (60). Рівн. держ. гуманіт. ун-т. Рівне: РДГУ, 2017. С. 252-255.
 6. Руденко Н.М., Федорова Н.В. Готовність майбутніх вихователів спеціальних ДНЗ до формування особистісних властивостей у дітей із затримкою психічного розвитку. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічнийуніверситет імені Григорія Сковороди». Том ІІ (76): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2017. С.227-237.
 7. Руденко Н.М., Федорова Н.В. Професійна підготовка майбутніх вихователів спеціальних закладів дошкільної освіти у сфері навчання і виховання дітей із затримкою психічного розвитку. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 7. Том 2 / упоряд. О.Б. Петренко ; ред. Кол. : О.Б. Петренко, Т.С. Ціпан, Н.М. Гринькова та ін. Рівне : РДГУ, 2018. С. 185-194. (ІNDEX COPERNICUS)
 8. Руденко Н.М., Косарєва Г.М. Аналіз сформованості поведінкового компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів.  Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана ОгієнкаІнститут педагогіки НАПН України [гол. Ред. Лабунець В.М.]. Вип. 24 (1-2018). Ч. 1. Кам’янець – Подільський, 2018. С. 138 – 143. (ІNDEX COPERNICUS)
 9. Руденко Н.М. Готовність майбутніх дефектологів до формування особистості дітей із затримкою психічного розвитку. Директор школи, ліцею, гімназії. Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». № 2. Кн. 2. Том І (24). Київ: Гнозис, 2019. С. 81-90.
 10. Руденко Н., Гордійчук А. Розвиток мовленнєвої активності в дітей з раннім дитячим аутизмом. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 10. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : О. Б. Петренко, Р. Л. Сойчук, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019. С. 234-239. (ІNDEX COPERNICUS)
 11. Руденко Н.М. Особливості формування мовленнєвої активності у дітей з розладами аутистичного спектру. Директор школи, ліцею, гімназії.Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». № 2. Кн. 2. Том ІІ (25). Київ: Гнозис, 2019-2020. С. 207-214.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2017 р. – керівництво науковою роботою студентки 4 курсу за напрямом підготовки «Корекційна освіта» Хомич М., яка посіла І місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта». А також керівництво науковою роботою студентки 3 курсу за напрямом підготовки «Корекційна освіта» Ярмольчук І., яка посіла призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади і отримала грамоту «За оригінальність тематики наукової роботи» на IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

2018 р. – керівництво науковою роботою студентки 3 курсу за напрямом підготовки «Корекційна освіта» Гордійчук А., яка посіла призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

2019 р. – керівництво науковою роботою студентки групи 4 курсу за напрямом підготовки «Корекційна освіта» Гордійчук А., яка посіла 1 місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта» і отримала грамоту «За оригінальність наукового пошуку» на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта». У 2018-2019 н.р. також готувала студентів групи 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» Огородник О. і Ляшик А. до участі у І і ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Спеціальна освіта». На І етапі студенти посіли І і ІІ місце відповідно. А на ІІ етапі студентка 3 курсу Огородник О. отримала грамоту у номінації «За наукову сміливість». А студентка 3 курсу Ляшик А. отримала грамоту у номінації «За прикладну спрямованість дослідження».

2020 р. – керівництво студентами 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» Заїки Д і Бартко М. на І і ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Спеціальна освіта». На І етапі студенти зайняли І і ІІ місця відповідно. Керувала науковою роботою студентки 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» Ляшик А., яка посіла 1 місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта» і отримала грамоту «За оригінальну методику наукового дослідження» на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта».

2021 р. - керувала науковою роботою студентки групи Л-41 Заїки Д.В. на тему "Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників із ЗНМ III рівня", яка посіда 2 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта».    

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Рівненської Малої академії наук учнівської молоді обласної державної адміністрації у номінації «Кращій керівник гуртка РМАНУМ» (2015 р.), Почесною грамотою Національного Центру «Мала Академія наук України» Національної Академії Наук України за результативну роботу з обдарованою молоддю, ґрунтовну підготовку переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої Академії наук України у 2015-2016 навчальному році (2016 р.), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2017 р.), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації за високий рівень підготовки переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області у 2017-2018 навчальному році (2018 р.), Почесною грамотою Національної Академії наук України за підготовку переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої Академії наук України у 2018-2019 навчальному році (2019 р.).

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: перспективні напрями розвитку дошкільної і вищої освіти в Україні; інноваційні технології комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

Біографія:

Народилася у с. Богдан Рахівського району Закарпатської області. У 1975 році закінчила середню школу № 15 м. Кременець Тернопільської області.

Інформація про вищу освіту:

У 1978 році закінчила з відзнакою Уманське педагогічне училище ім.Т.Г.Шевченка.

У 1982 році закінчила  Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського за спеціальністю "Педагогіка і психологія (дошкільна)", отримала кваліфікацію  викладач педагогіки і психології (дошкільної), методист з дошкільного виховання.

З 1982 по 1986 рр. працювала викладачем Кременецького педагогічного училища ім.Тараса Шевченка.

 З 1986 року – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) Ровенського державного педагогічного інституту ім. Д.З.Мануїльського.

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію.

У 1998 році – старший викладач, у 1999 році – доцент кафедри фізичного виховання  Рівненського державного педагогічного інституту. З вересня 1999 року – доцент кафедри дошкільної педагогіки.

У 2001 році присвоєно знання доцента кафедри дошкільної педагогіки.

Стаж роботи: 45 років.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Методика використання лінгводидактичних ідей С.Ф.Русової у навчанні дошкільників переказу художніх текстів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), Південноукраїнський державний педагогічний університет (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського,  1997 р., науковий керівник – доктор педагогічних наук,  професор, дійсний член АПН України  Богуш А.М.

Наукові та професійні досягнення:

Член ліги науковців Спілки жінок м. Рівного (з 2009 р.).

2012 – 2016 роки – участь у роботі навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»)

2012 – 2018 роки – участь у роботі Лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (Наказ РДГУ № 231 осн/д від 28.12.2011 «Про створення лабораторії консалтингу»): проведення методичних заходів за участю провідних фахівців дошкільної освіти області.

З 2019 р. – участь у роботі Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

З 2019 року – член ВГО Української асоціації корекційних педагогів.

Гарант освітньої програми «Дошкільна освіта, початкова освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта (3 р.н.)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Член проєктної групи з розробки освітньої програми «Дошкільна освіта, початкова освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), термін навчання 4 роки.

Член проєктної групи з розробки освітньої програми «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, термін навчання 2 роки.

Голова експертної комісії з акредитаційної експертизи (чергової) підготовки фахівців зі спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта (012 Дошкільна освіта) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Кременецькому педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (19-21 квітня 2017 р., наказ МОНУ №659-А від 14.04.2017 року).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Дошкільна лінгводидактика

Актуальні проблеми дошкільної освіти

Автор понад 150 публікацій.  Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Маліновська Н.В., Богуш А.М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік. Київ: Видавничий Дім "Слово", 2015.  424 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 18049 від 20.11.2012р.) 50%
 2. Маліновська Н.В., Богуш А.М.  Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку: навчально-методичний посібник. Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2016. 392 с.  Схвалено Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» для використання в дошкільних навчальних закладів (Лист 2.1/12–Г–58 від 17.03.2016р). 50%
 3. Маліновська Н.В., Богуш А.М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік. Вид. 2-ге. Київ: Видавничий Дім "Слово", 2016.  424 с.
 4. Маліновська Н.В., Богуш А.М. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку: навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017.  392 с.
 5. Маліновська Н.В., Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. 3-те видання. Київ: Видавничий Дім "Слово", 2019.  384 с.
 6. Маліновська Н.В., Богуш А.М. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку: навчально-методичний посібник. Вид.3-ге. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2019.  392 с.
 7. Nataliia Malinovska, Valentyna Borova, Valentuna Benera, Vadym Shemchuk, Iryna Gogol. APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING MATERIALS IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. JCR. 2020; 7(12): 1241-1243. doi:10.31838/jcr.07.12.215
 8. Маліновська Н.В. Розвиток монологічного мовлення дітей передшкільного віку засобами моделювання. НЗУ Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка: за заг.ред. А.М.Ломаковича, В.Є.Бенери. Кременець: ВЦ, КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2019. Вип. 12. 208 с. С.153-158.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Маліновська Н.В. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна».  Київ: Університет «Україна», 2015.  №11. 165 с.  С.11-14.
 2. Маліновська Н.В. Використання лінгводидактичної спадщини С.Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів. Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Випуск 5 (112). Серія: Педагогіка.  Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2016.  118 с.  С.73-77.
 3. Маліновська Н.В. Навчально-мовленнєва діяльність старших дошкільників: мотиваційний компонент.  Психологія: реальність і перспективи: Зб.наук.пр.  Вип.7. Упоряд. Р.В.Павелків; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. Рівне: РДГУ, 2016.   С.145-149.
 4. Маліновська Н.В. Підготовка студентів до впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів. Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. №2/20. 2017. С.55-57.
 5. Маліновська Н.В. Педагогічні детермінанти мовленнєвої готовності дитини до навчання у школі.  Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 15(58). Рівне: РДГУ, 2017. С. 25-28.
 6. Маліновська Н.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.  Випуск 17 (60). Рівне: РДГУ, 2017.  С. 157-160.
 7. Маліновська Н.В. Формування поетично-емоційної компетенції у художньо-мовленнєвій діяльності дітей. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Вип.7. Том 1. Упоряд. О.Б.Петренко; ред.кол.: О.Б.Петренко, Т.Ціпан, Н.М.Гринькова та ін.  Рівне: РДГУ, 2018.  С. 165-169.
 8. Маліновська Н.В., Горопаха Н.М. Особливості мотивів навчально-мовленнєвої діяльності старших дошкільників. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України /за наук. ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої.  Вип. 35.  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017.  С. 119-129; входить до наукометричних баз даних INDEX COPERNICUS; авторський внесок 50%.  
 9. Маліновська Н.В. Актуалізація лінгводидактичних ідей Василя Сухомлинського у підготовці майбутніх фахівцівдошкільної освіти. Інноватика у вихованні: Зб.наук.пр. Вип. 8. ред.кол. О.Б.Петренко, Т.С.Ціпан, Н.М.Гринькова та ін. Рівне: РДГУ, 2018. С.186-192.
 10. Маліновська Н.В. Підготовка ліворукої дитини до письма. Психолого-педагогічні умови гуманізації навчально-виховного процесу у школі та ЗВН: збірник наукових праць. №1 (21). Рівне: РВЦ МКГУ ім.акад.С.Дем'янчука, 2019.  С.89-97.
 11. Маліновська Н.В. Гра як засіб формування навичок письма у дітей передшкільного віку. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Випуск 1 (126). Серія: Педагогіка. Одеса, 2019.  С.26-31.
 12. Маліновська Н.В. Формування мовленнєвої особистості дітей в умовах інтегрованої особистості. Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Рівне, 28 квітня 2020 р. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2020. 176 с. С.69-70.
 13. Маліновська Н.В. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами моделювання. Діяльнісний підхід в організації освітньо-виховного процесу закладу дошкільної освіти: педагогічний путівник: посібник. Упоряд. Л.В.Гурнік, за ред. А.Л.Черній. Рівне, 2020. 134 с. С.21-26.

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89820 від 14.06.2019 р. Навчальний посібник «Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку». Автор: Богуш Алла Михайлівна, Маліновська Наталія Василівна.  Опублікування: А.М.Богуш, Н.В.Маліновська. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навчальний посібник.  Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.  344 с.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95717 від 31.01.2020 р. Стаття «Актуалізація лінгводидактичних ідей Василя Сухомлинського у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти». Автор Маліновська Наталія Василівна. Опублікування: Маліновська Н.В. Актуалізація лінгводидактичних ідей Василя Сухомлинського у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти.  Інноватика у вихованні.  2018.  №8.  С.186-192.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95718 від 31.01.2020 р. Монографія «Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі» Автори Богуш Алла Михайлівна, Маліновська Наталія Василівна. Опублікування: Богуш А.М., Маліновська Н.В. Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі: Монографія.  Одеса: ПНЦАПН України. СВД М.П.Черкасов, 2006. 134 с.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96169 від 18.02.2020 р. Навчальний посібник «Перші кроки грамоти: передшкільний вік».  Автори Богуш Алла Михайлівна, Маліновська Наталія Василівна. Опублікування:  Перші кроки грамоти: передшкільний вік: навч.посіб. Богуш А.М., Маліновська Н.В. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2013.  424 с.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96170 від 31.02.2020 р. Стаття «Використання лінгводидактичної спадщини С.Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів». Автор Маліновська Наталія Василівна. Опублікування: Маліновська Н.В. Використання лінгводидактичної спадщини С.Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. 2016.  № 5.  С.73-77.

Офіційний опонент дисертаційного дослідження Рогачко-Островської М.С. на тему «Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку» зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка, спеціалізована вчена рада Д.41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (Одеса, червень, 2020).

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2015 р. – наукова робота студентки Шнайдер І.В. на тему: «Використання кольоротерапії в оздоровчій роботі зі старшими дошкільниками» посіла І місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» в РДГУ.

2019 р. – наукова робота здобувача другого (магістерського) рівня освіти Гречун І.П. «Розвиток словесної творчості старших дошкільників» посіла 2 місце ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» в РДГУ.

2019 р. – здобувачка  першого (бакалаврського) рівня освіти (ІУ курс) Нездюр А.В. брала участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Дошкільна освіта" (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди).

2020 р. – здобувачка  другого (магістерського) рівня освіти Нездюр А.В. брала участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічні науки» зі  спеціальності Дошкільна освіта (м. Бердянськ).

2021 р. – наукова робота здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Мурдза Х.В. на тему "Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку у векторі Нової української школи" посіла 1 місце та І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Нагороди.

Нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2013), Подякою Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2009), Почесною грамотою Рівненської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня працівників освіти (2020), Почесними грамотами ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.

Back to top