Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти заснована у 1992 році на базі педагогічного факультету як провідна у підготовці вчителя початкової школи. З грудня 2018 року колективом кафедри керує доктор педагогічних наук, професор Сойчук Руслана Леонідівна.

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти здійснює висококваліфіковану професійну підготовку фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка – спеціальностей 013 Початкова освіта та 011 Освітні, педагогічні науки.

Кафедра забезпечує освітній процес на педагогічному факультеті, зокрема працюють 11 викладачів, серед яких 2 доктори наук, професори, 8 кандидатів наук, з них 2 професори, 8 доцентів та 1 старший викладач. Професорсько-викладацький склад кафедри систематично підвищує кваліфікацію й здобуває досвід у ЗВО України та за кордоном.

Упродовж 2018-2021 рр. колектив кафедри виконує дві наукові теми професійного спрямування: «Розвиток професійної підготовки майбутніх учителів у контексті реформування початкової освіти України» (державний реєстраційний номер 0118U003876; 05.03.2018 р.); «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному середовищі в системі освіти України» (державний реєстраційний номер 0118U100489; 04.12.2018 р.).

 На базі кафедри функціонує Освітньо-ресурсний центр РДГУ, створений у 2019 році як загальнокафедральна структура. Директор Центру – завідувач кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор Р.Л. Сойчук. Він охоплює: Центр європейської педагогічної освіти (керує: к.пед.н., доцент Міщеня О.М.), Науково-методичний центр професійного розвитку педагога (керує: к.пед.н., доцент Третяк О.М.), Центр інклюзивної освіти (керує: д.пед.н., професор Шевців З.М.).

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює видавництво збірника наукових праць «Професійний розвиток педагога» та збірника наукових праць здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти».

Колектив кафедри здійснює організацію та проведення науково-практичних конференцій, наукових і методичних семінарів, присвячених проблемам формування високого професіоналізму майбутніх фахівців, оволодіння ними новими технологіями навчання, виробленню індивідуального стилю педагогічної діяльності, готовності творчо працювати й самовдосконалюватися.

При кафедрі діють студентські наукові проблемні групи «Самодостатня особистість – громадянин Української держави» («СОГУД») (Науковий керівник: проф. Р. Л. Сойчук); «Актуальні проблеми зарубіжної школи та педагогіки» (Науковий керівник: доц. А. П. Веремчук); «Історико-педагогічні студії» (Науковий керівник: доц. С. Б. Бричок); «Формування професійної компетентності й творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи» (Науковий керівник: доц. Т. В. Яковишина); «Теоретичні та практичні проблеми педагогіки початкової школи» (Науковий керівник: доц. О. А. Гудовсек); «Підготовка (формування готовності)майбутнього вчителя початкової школи до здійснення професійної діяльності в умовах сучасної національної школи» (Науковий керівник: доц. О. М. Міщеня); «Актуальні проблеми сучасної дидактики (Науковий керівник: доц. О. В. Боровець); студентський науковий гурток «Педагогіка толерантності» (Науковий керівник:ст.викл. Л. В. Іскра); студентський науковий гурток-тренінг «Професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи» (Науковий керівник: доц. О. М. Третяк).

Back to top