Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти заснована у 1992 році на базі педагогічного факультету як провідна у підготовці вчителя початкових класів. З грудня 2018 року колективом кафедри керує доктор педагогічних наук, професор Сойчук Руслана Леонідівна.

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти здійснює висококваліфіковану професійну підготовку фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка – спеціальностей 013 Початкова освіта та 011 Освітні, педагогічні науки.

Кафедра забезпечує освітній процес на педагогічному факультеті, зокрема працюють 8 викладачів, серед яких 1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, доцентів. Професорсько-викладацький склад кафедри систематично підвищує кваліфікацію й здобуває досвід у ЗВО України та за кордоном.

Колектив кафедри виконує наукову тему професійного спрямування: «Професійна підготовка педагогів в умовах реформування системи освіти України» (державний реєстраційний номер 0122U200852, дата реєстрації 17.09.2022 р.).

На базі кафедри функціонує Освітньо-ресурсний центр РДГУ, створений у 2019 році як загальнокафедральна структура. Директор Центру – завідувач кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор Р.Л. Сойчук. Він охоплює: Центр європейської педагогічної освіти (керує: к.пед.н., доцент Синьчук О.М.), Науково-методичний центр професійного розвитку педагога (керує: к.пед.н., доцент Третяк О.М.), Науково-методичний центр інклюзивної освіти (керує: к.пед.н., доцент Бричок С.Б.).

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює видавництво збірника наукових праць «Професійний розвиток педагога» та збірника наукових праць здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти».

Колектив кафедри здійснює організацію та проведення науково-практичних конференцій, наукових і методичних семінарів, присвячених проблемам формування високого професіоналізму майбутніх фахівців, оволодіння ними новими технологіями навчання, виробленню індивідуального стилю педагогічної діяльності, готовності творчо працювати й самовдосконалюватися.

При кафедрі діють студентські наукові проблемні групи «Самодостатня особистість – громадянин Української держави» («СОГУД») (Науковий керівник: проф. Р. Л. Сойчук); «Історико-педагогічні студії» (Науковий керівник: доц. С. Б. Бричок); «Актуальні проблеми сучасної дидактики (Науковий керівник: доц. О. В. Боровець); «Формування професійної компетентності й творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів» (Науковий керівник: доц. Т. В. Яковишина); студентський науковий гурток «Професійний розвиток педагога» (Наукові керівники: доц. Третяк О.М., доц. Синьчук О.М.).

Back to top