Кафедра теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету (заснована у січні 1995 року) є дієвим науково-методичним центром підготовки фахівців, що відповідають вимогам соціального запиту сучасної України.

У складі кафедри працюють висококваліфіковані викладачі: доктор педагогічних наук, професор (О. Б. Петренко); кандидати педагогічних наук, доценти (Л. М. Баліка, А. М. Ваколюк, Н. М. Гринькова, Ж. Г. Стельмашук, Т. С. Ціпан, Ю. В. Шалівська); доктор філософії, старший викладач (О. П. Поліщук) та викладач (Г. В. Шелюк).

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює освітньо-виховний процес в Інституті педагогіки та психології (педагогічний, психолого-природничий факультети), в Інституті мистецтв, на філологічному, художньо-педагогічному факультетах, факультеті документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики, історії, політології та міжнародних відносин, математики та інформатики.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», «доктор філософії».

Кафедра теорії і методики виховання є випусковою кафедрою з підготовки фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка – спеціальності 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (музичне мистецтво).

На кафедрі функціонує аспірантура для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітнього ступеня доктора філософії, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.

Колектив кафедри здійснює видавництво фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21161-10961Р. Реєстрація в міжнародній базі даних: ISSN 2411-4553. Наказом МОН України № 409 від 17.03.2020 р. включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» у галузі педагогічних наук (спеціальності – 011, 014, 015).

На базі кафедри функціонує Регіональний комплексний Науково-методичний центр інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (Рішення Вченої ради РДГУ. Протокол № 5 від 31 травня 2018 р.). Упродовж 2013-2018 рр. успішно функціонував Науково-методичний центр інноваційних технологій виховного процесу НАПН України та РДГУ.

У 2015–2017 рр. колектив кафедри здійснював фундаментальне дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук за кошти держбюджету «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (Номер державної реєстрації НДР: 0115U000268).

У 2018–2022 рр. – колектив працює над науковою темою «Творче впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньо-виховному просторі Рівненщини» (Номер державної реєстрації НДР: 0118U003066).

При кафедрі працюють: служба соціологічних досліджень, методологічні студії для аспірантів та магістрантів кафедри, гендерний центр «Ми різні – ми рівні», студентський науковий гурток «Барви рідного краю», студентський волонтерський центр «Від серця до серця», дискусійний клуб «Простір думок», проблемні групи і гуртки.

Back to top