ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ ЩОДО ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У 2023 РОЦІ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2023/poshireni-zapitannya-vidpovidi-shodo-vstupnoyi-kampaniyi-do-zakladiv-vo-u-2023-roci

(за матеріалами сайту https://mon.gov.ua/ua)

Back to top