Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: перспективні напрями розвитку дошкільної і вищої освіти в Україні; інноваційні технології комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

Біографія:

Народилася у с. Богдан Рахівського району Закарпатської області. У 1975 році закінчила середню школу № 15 м. Кременець Тернопільської області.

Інформація про вищу освіту:

У 1978 році закінчила з відзнакою Уманське педагогічне училище ім.Т.Г.Шевченка.

У 1982 році закінчила  Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського за спеціальністю "Педагогіка і психологія (дошкільна)", отримала кваліфікацію  викладач педагогіки і психології (дошкільної), методист з дошкільного виховання.

З 1982 по 1986 рр. працювала викладачем Кременецького педагогічного училища ім.Тараса Шевченка.

 З 1986 року – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) Ровенського державного педагогічного інституту ім. Д.З.Мануїльського.

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію.

У 1998 році – старший викладач, у 1999 році – доцент кафедри фізичного виховання  Рівненського державного педагогічного інституту. З вересня 1999 року – доцент кафедри дошкільної педагогіки.

У 2001 році присвоєно знання доцента кафедри дошкільної педагогіки.

Стаж роботи: 45 років.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Методика використання лінгводидактичних ідей С.Ф.Русової у навчанні дошкільників переказу художніх текстів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), Південноукраїнський державний педагогічний університет (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського,  1997 р., науковий керівник – доктор педагогічних наук,  професор, дійсний член АПН України  Богуш А.М.

Наукові та професійні досягнення:

Член ліги науковців Спілки жінок м. Рівного (з 2009 р.).

2012 – 2016 роки – участь у роботі навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»)

2012 – 2018 роки – участь у роботі Лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (Наказ РДГУ № 231 осн/д від 28.12.2011 «Про створення лабораторії консалтингу»): проведення методичних заходів за участю провідних фахівців дошкільної освіти області.

З 2019 р. – участь у роботі Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

З 2019 року – член ВГО Української асоціації корекційних педагогів.

Гарант освітньої програми «Дошкільна освіта, початкова освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта (3 р.н.)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Член проєктної групи з розробки освітньої програми «Дошкільна освіта, початкова освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), термін навчання 4 роки.

Член проєктної групи з розробки освітньої програми «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, термін навчання 2 роки.

Голова експертної комісії з акредитаційної експертизи (чергової) підготовки фахівців зі спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта (012 Дошкільна освіта) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Кременецькому педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (19-21 квітня 2017 р., наказ МОНУ №659-А від 14.04.2017 року).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Дошкільна лінгводидактика

Актуальні проблеми дошкільної освіти

Автор понад 150 публікацій.  Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Маліновська Н.В., Богуш А.М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік. Київ: Видавничий Дім "Слово", 2015.  424 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 18049 від 20.11.2012р.) 50%
 2. Маліновська Н.В., Богуш А.М.  Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку: навчально-методичний посібник. Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2016. 392 с.  Схвалено Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» для використання в дошкільних навчальних закладів (Лист 2.1/12–Г–58 від 17.03.2016р). 50%
 3. Маліновська Н.В., Богуш А.М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік. Вид. 2-ге. Київ: Видавничий Дім "Слово", 2016.  424 с.
 4. Маліновська Н.В., Богуш А.М. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку: навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017.  392 с.
 5. Маліновська Н.В., Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. 3-те видання. Київ: Видавничий Дім "Слово", 2019.  384 с.
 6. Маліновська Н.В., Богуш А.М. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку: навчально-методичний посібник. Вид.3-ге. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2019.  392 с.
 7. Nataliia Malinovska, Valentyna Borova, Valentuna Benera, Vadym Shemchuk, Iryna Gogol. APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING MATERIALS IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. JCR. 2020; 7(12): 1241-1243. doi:10.31838/jcr.07.12.215
 8. Маліновська Н.В. Розвиток монологічного мовлення дітей передшкільного віку засобами моделювання. НЗУ Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка: за заг.ред. А.М.Ломаковича, В.Є.Бенери. Кременець: ВЦ, КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2019. Вип. 12. 208 с. С.153-158.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Маліновська Н.В. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна».  Київ: Університет «Україна», 2015.  №11. 165 с.  С.11-14.
 2. Маліновська Н.В. Використання лінгводидактичної спадщини С.Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів. Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Випуск 5 (112). Серія: Педагогіка.  Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2016.  118 с.  С.73-77.
 3. Маліновська Н.В. Навчально-мовленнєва діяльність старших дошкільників: мотиваційний компонент.  Психологія: реальність і перспективи: Зб.наук.пр.  Вип.7. Упоряд. Р.В.Павелків; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. Рівне: РДГУ, 2016.   С.145-149.
 4. Маліновська Н.В. Підготовка студентів до впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів. Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. №2/20. 2017. С.55-57.
 5. Маліновська Н.В. Педагогічні детермінанти мовленнєвої готовності дитини до навчання у школі.  Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 15(58). Рівне: РДГУ, 2017. С. 25-28.
 6. Маліновська Н.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.  Випуск 17 (60). Рівне: РДГУ, 2017.  С. 157-160.
 7. Маліновська Н.В. Формування поетично-емоційної компетенції у художньо-мовленнєвій діяльності дітей. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Вип.7. Том 1. Упоряд. О.Б.Петренко; ред.кол.: О.Б.Петренко, Т.Ціпан, Н.М.Гринькова та ін.  Рівне: РДГУ, 2018.  С. 165-169.
 8. Маліновська Н.В., Горопаха Н.М. Особливості мотивів навчально-мовленнєвої діяльності старших дошкільників. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України /за наук. ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої.  Вип. 35.  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017.  С. 119-129; входить до наукометричних баз даних INDEX COPERNICUS; авторський внесок 50%.  
 9. Маліновська Н.В. Актуалізація лінгводидактичних ідей Василя Сухомлинського у підготовці майбутніх фахівцівдошкільної освіти. Інноватика у вихованні: Зб.наук.пр. Вип. 8. ред.кол. О.Б.Петренко, Т.С.Ціпан, Н.М.Гринькова та ін. Рівне: РДГУ, 2018. С.186-192.
 10. Маліновська Н.В. Підготовка ліворукої дитини до письма. Психолого-педагогічні умови гуманізації навчально-виховного процесу у школі та ЗВН: збірник наукових праць. №1 (21). Рівне: РВЦ МКГУ ім.акад.С.Дем'янчука, 2019.  С.89-97.
 11. Маліновська Н.В. Гра як засіб формування навичок письма у дітей передшкільного віку. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Випуск 1 (126). Серія: Педагогіка. Одеса, 2019.  С.26-31.
 12. Маліновська Н.В. Формування мовленнєвої особистості дітей в умовах інтегрованої особистості. Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Рівне, 28 квітня 2020 р. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2020. 176 с. С.69-70.
 13. Маліновська Н.В. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами моделювання. Діяльнісний підхід в організації освітньо-виховного процесу закладу дошкільної освіти: педагогічний путівник: посібник. Упоряд. Л.В.Гурнік, за ред. А.Л.Черній. Рівне, 2020. 134 с. С.21-26.

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89820 від 14.06.2019 р. Навчальний посібник «Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку». Автор: Богуш Алла Михайлівна, Маліновська Наталія Василівна.  Опублікування: А.М.Богуш, Н.В.Маліновська. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навчальний посібник.  Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.  344 с.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95717 від 31.01.2020 р. Стаття «Актуалізація лінгводидактичних ідей Василя Сухомлинського у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти». Автор Маліновська Наталія Василівна. Опублікування: Маліновська Н.В. Актуалізація лінгводидактичних ідей Василя Сухомлинського у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти.  Інноватика у вихованні.  2018.  №8.  С.186-192.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95718 від 31.01.2020 р. Монографія «Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі» Автори Богуш Алла Михайлівна, Маліновська Наталія Василівна. Опублікування: Богуш А.М., Маліновська Н.В. Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі: Монографія.  Одеса: ПНЦАПН України. СВД М.П.Черкасов, 2006. 134 с.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96169 від 18.02.2020 р. Навчальний посібник «Перші кроки грамоти: передшкільний вік».  Автори Богуш Алла Михайлівна, Маліновська Наталія Василівна. Опублікування:  Перші кроки грамоти: передшкільний вік: навч.посіб. Богуш А.М., Маліновська Н.В. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2013.  424 с.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96170 від 31.02.2020 р. Стаття «Використання лінгводидактичної спадщини С.Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів». Автор Маліновська Наталія Василівна. Опублікування: Маліновська Н.В. Використання лінгводидактичної спадщини С.Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. 2016.  № 5.  С.73-77.

Офіційний опонент дисертаційного дослідження Рогачко-Островської М.С. на тему «Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку» зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка, спеціалізована вчена рада Д.41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (Одеса, червень, 2020).

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2015 р. – наукова робота студентки Шнайдер І.В. на тему: «Використання кольоротерапії в оздоровчій роботі зі старшими дошкільниками» посіла І місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» в РДГУ.

2019 р. – наукова робота здобувача другого (магістерського) рівня освіти Гречун І.П. «Розвиток словесної творчості старших дошкільників» посіла 2 місце ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» в РДГУ.

2019 р. – здобувачка  першого (бакалаврського) рівня освіти (ІУ курс) Нездюр А.В. брала участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Дошкільна освіта" (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди).

2020 р. – здобувачка  другого (магістерського) рівня освіти Нездюр А.В. брала участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічні науки» зі  спеціальності Дошкільна освіта (м. Бердянськ).

2021 р. – наукова робота здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Мурдза Х.В. на тему "Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку у векторі Нової української школи" посіла 1 місце та І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Нагороди.

Нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2013), Подякою Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2009), Почесною грамотою Рівненської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня працівників освіти (2020), Почесними грамотами ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.

Back to top