Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: лінгводидактикакультура мовлення майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти, теорія і практика навчання української мови дітей із порушенням мовлення; уніфікація сучасної термінологічної системи дошкільної та спеціальної педагогіки.

Біографія:

Народилася в м. Брянськ (Росія). У 1972 році закінчила середню школу №3 м. Рівне Рівненської області.

Інформація про вищу освіту:

У 1977 році з відзнакою завершила навчання в Ровенському державному педагогічному інституті імені Д.З. Мануїльського за спеціальністю «Філологія (російська мова і література)». У 2010 році здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури в Рівненському державному гуманітарному університеті.

З 1980 по 1992 рік працювала викладачем кафедри російської мови РДПІ. Закінчивши аспірантуру при Інституті мовознавства ім.. О.О. Потебні АН України (1992 рік), захистила кандидатську дисертацію з теми «Типологія і функціонування прикметників із значенням інтенсивної ознаки у сучасній російській мові (у зіставленні з українською)». З 1992 по 1994 р.р. – старший викладач кафедри російської мови РДПІ. У1994 – 1997 роках працювала на посаді заступника декана факультету української філології. З 1994 по 1999 р.р. – доцент кафедри української мови РДПІ. 1999 – 2015 р.р. – доцент кафедри української мови РДГУ. У 1997 році була обрана на посаду декана факультету дошкільної педагогіки, на якій пропрацювала до жовтня 1999 року. З жовтня 1999 по серпень 2002 року – заступник декана української філології. З 2015 року по теперішній час – доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

Стаж роботи: 48 років; науково-педагогічний – 40 років.

Кар’єрний ріст:

З 1989 по 1992 рік навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О.О. Потебні АН України.

У 1996 році присвоєно звання доцента.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація «Типологія і функціонування прикметників із значенням інтенсивної ознаки у сучасній російській мові (у зіставленні з українською)» за спеціальністю: філологія: 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова).

Наукові та професійні досягнення:

 1. Член лабораторії консалтингу кафедри педагогіки та психології (дошкільної та корекційної) імені професора Т.І. Поніманської;
 2. Член неографічної лабораторії «NEOLEX-Рівне»;
 3. Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Культура мовлення та виразне читання;
 2. Риторика, культура мовлення корекційного педагога;
 3. Спецметодика початкового навчання мови;
 4. Теорія та методика виховання дітей із вадами мовлення;
 5. Психолінгвістика.

Автор біля 100 публікацій. Основні з яких:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

Kozliuk O., Kosarieva O., Stepanova O. Diagnostics of the humanistic direction of children's communication with peers and parents. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Р. 111-125.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Степанова О.І. Сучасна українська літературна мова: вправи. Завдання за творами Т.Г. Шевченка: Навчальний посібник.К.: ВЦ Академія, 2016. 224 с. (власний внесок – 1,9 д.а.)
 2. Степанова О.І. Культура мовлення та виразне читання : навчально-методичний посібник. Рівне : О.Зень, 2016. – 206 с.
 3. Дослідницька робота студентів: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 “Дошкільна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, О. А. Козлюк, О. І. Косарєва, Н. В. Маліновська, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Стєпанова, О. І. Шадюк; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк.  Рівне : РДГУ, 2018. 108 с.
 4. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 5. Степанова О.І. Місце дисципліни«Початковий курс української мови» унавчанні дітей із загальним недорозвитком мови (ЗНМ). Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика: колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 177-191.

 

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Степанова О.І. Розвиток мовленнєвої культури як основа професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ. Наукові записки. Серія «Філологічна.Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. № 57. С. 217 – 220.
 2. Степанова О.І. Особливості мовленнєвого спілкування педагогів ДНЗ з дітьми, які мають різні освітні можливості. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Рівне, 2016. Вип. 13 (56). С. 93 – 96;
 3. Степанова О.ІПсихолінгвістичні основи розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Рівне, 2016. Вип. 14 (57). С. 154 – 157.
 4. Степанова О.І. Формування культури мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах реалізації компетентнісного підходу. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць.Рівне , 2017. Вип. 15 (58). С. 158 – 161.
 5. Степанова О.І. Компетентісно-орієнтований підхід при викладанні культури мовлення майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів у контексті гуманізації освітнього процесу вишів. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Рівне , 2017. Вип. 17 (60). С. 197 – 201.
 6. Степанова О.І. Лексико-семантичні особливості термінів корекційної педагогіки. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2017. № 68. С. 64 – 68.
 7. Степанова О.І. Модифікація термінів спеціальної педагогіки в світлі поглядів Т.І. Поніманської на гуманізацію освітнього простору. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 7. Т. 1. Рівне : РДГУ, 2018. С. 214 – 221.
 8. Степанова О. І. Мовленнєва компетенція в контексті освітньої парадигми майбутнього вихователя. Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. Серія «Педагогіка». Переяслав-Хмельницький : (Київська обл.) : Домбровська Я.М., 2018. Випуск 28. С. 140 – 148.
 9. Степанова О. І. М Риторичні вміння як основа формування комунікативно-мовленнєвої культури майбутніх вихователів. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 10. Рівне : РДГУ. 2019. С. 246-252.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керівництво науковою роботою з теми «Формування часових уявлень у контексті розвитку самосвідомості в старших дошкільників» студентки Марії Божук, яка посіла в 2019 році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Дошкільна освіта» перше місце (Диплом І ступеня, м. Бердянськ);

НагородиНагороджена Знаком «Відмінник освіти України» (2001), Дипломом міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти» (2011), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації. Управління освіти (2013), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2015), Почесними грамотами та подяками ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.

Back to top