Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: педагогічна конфліктологія, загальна і вікова логопсихологія, виховання і навчання дітей з затримкою психічного розвитку, дитяча практична психологія.

Біографія:

Народилася у м. Кишинів (Молдова). У 1978 році закінчила середню школу № 11 м. Тирасполь (Молдова).

Інформація про вищу освіту:

У 1983 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тираспольського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченко, спеціальність: Російська мова та література, педагогіка.

У 2014 році закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, спеціальність: Психологія.

З 1983 по 1985 роки працювала вихователем і викладачем ПТУ № 22 м. Тирасполь. З 1985 по 1987 роки працювала викладачем кафедри загальної та дитячої психології Тираспольського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка (Молдова).

У 1987-1990 роках навчалась в аспірантурі Науково-дослідного інституту загальної та педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР (Москва).

З 1991 по 2004 роки працювала на кафедрі психології Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченко на посадах доцента, завідуючої кафедри, декана факультету педагогіки і психології. З 2005 року працювала на посаді доцента кафедри психології Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету.

З 2014 року – доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету. 

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

У 2020 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  за спеціальністю «Спеціальна освіта» та здобула кваліфікацію магістра спеціальної освіти. 

Стаж роботи: 36 років.

Кар’єрний ріст:

З 1987 по 1990 рік навчалася в аспірантурі Науково-дослідного інституту загальної та педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР (м. Москва).

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Психологічні умови розвитку соціально відповідальної поведінки підлітків» (1990 р., наукові керівники –д. психол. н., професор Д.І. Фельштейн; к.психол.н., доцент В.М. Лозоцева).

Наукові та професійні досягнення:

З 2019 р. – участь у роботі Лабораторії діагностики і корекції при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №5 від 30.05.2019 р.).

З 2019 року – член осередку в Рівненській області ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

Член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми у галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта ступеня освіти «магістр».

Член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю 016 Спеціальна освіта ступеня освіти «бакалавр» (строк навчання 3 р. 10 м.).

Гарант освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» з додатковою спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» ступеня освіти «бакалавр» (строк навчання 2 р. 10 м.).

Відповідальний виконавець держбюджетної теми: «Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі» (державний реєстраційний номер 0115U000267) (2014-2016 рр.).

Участь у держбюджетних темах:

 1. Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі (2015-2016 рр.). 

Навчальні дисципліни, які викладає:

Дитяча практична психологія.

Психологія дитячої творчості

Психологія виховання та навчання дітей з затримкою психічного розвитку

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

Логоритміка та ігри в логопедичній роботі

Логоритміка з методикою викладання

Автор понад 130 публікацій.  Основні публікації:

Journal Indexing: Web of Science:

Dychkivska I., Rudenko N., Yurchuk O., Pavliuk T., Fedorova N. Innovative technologies as a means of overcoming speech disorders in preschool children. AD ALTA: Journal Оf Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XVI. February, 2021. РР. 92-98.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології: підручник. Київ: Академвидав, 2009. 384 с. Має гриф МОН України (лист № 1.4/18 – Г – 1296 від 05.06.2008 р.).
 2. Руденко Н.М. Перешкоди на шляху спілкування. Навчально-методичний посібник. Рівне: Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2015. 46 с.
 3. Руденко Н.М. Шляхи попередження і управління конфліктами в роботі державних службовців. Навчально-методичний посібник. Рівне: Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2015. 36 с.
 4. Руденко Н.М. Ethic identity of pupils of the East and West regions of Ukraine. Alternatywne metody wspierajace proces ksztaltowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Menedzerskiej, 2016. C. 173-182.(колективна монографія).
 5. Дослідницька робота студентів: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Рівне : РДГУ, 2018. 108 с. (у співавторстві)
 6. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
 7. 7Гуманізація освітнього простору спеціальної освіти: теорія та практика: колект. монографія. За наук. ред. проф. І.М. Дичківської. Рівне: Видавець О.Зень, 2020.
 8. Руденко Н.М.Формування мовленнєвої активності у дітей з розладами аутистичного спектру. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія та практика:колект. монографія / За наук. ред. А.А. Колупаєвої, І.М. Дичківської. Рівне: Видавництво Волинські обереги, 2020. С. 117-135.

 

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Руденко Н.М. Порівняльний аналіз етнічної ідентичності учнів Сходу і Заходу України. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2015. С. 158-167.
 2. Руденко Н.М. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів в умовах «Акме-школи». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2016. С. 11-13.
 3. Руденко Н.М. Вплив дитячо-батьківських стосунків на розвиток тривожності дошкільників. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2016. С. 463-470.
 4. Руденко Н.М., Козлюк О.А. Особливості розвитку тривожності дошкільників у системі дитячо-батьківських взаємин. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 36. Кам’янець-Подільский: Аксіома, 2017. С. 131-145 (ІNDEX COPERNICUS)
 5. Руденко Н.М. Формування конфліктологічної культури студентів на заняттях спецкурсу «Конфлікти в дитячому віці». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.17 (60). Рівн. держ. гуманіт. ун-т. Рівне: РДГУ, 2017. С. 252-255.
 6. Руденко Н.М., Федорова Н.В. Готовність майбутніх вихователів спеціальних ДНЗ до формування особистісних властивостей у дітей із затримкою психічного розвитку. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічнийуніверситет імені Григорія Сковороди». Том ІІ (76): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2017. С.227-237.
 7. Руденко Н.М., Федорова Н.В. Професійна підготовка майбутніх вихователів спеціальних закладів дошкільної освіти у сфері навчання і виховання дітей із затримкою психічного розвитку. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 7. Том 2 / упоряд. О.Б. Петренко ; ред. Кол. : О.Б. Петренко, Т.С. Ціпан, Н.М. Гринькова та ін. Рівне : РДГУ, 2018. С. 185-194. (ІNDEX COPERNICUS)
 8. Руденко Н.М., Косарєва Г.М. Аналіз сформованості поведінкового компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів.  Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана ОгієнкаІнститут педагогіки НАПН України [гол. Ред. Лабунець В.М.]. Вип. 24 (1-2018). Ч. 1. Кам’янець – Подільський, 2018. С. 138 – 143. (ІNDEX COPERNICUS)
 9. Руденко Н.М. Готовність майбутніх дефектологів до формування особистості дітей із затримкою психічного розвитку. Директор школи, ліцею, гімназії. Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». № 2. Кн. 2. Том І (24). Київ: Гнозис, 2019. С. 81-90.
 10. Руденко Н., Гордійчук А. Розвиток мовленнєвої активності в дітей з раннім дитячим аутизмом. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 10. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : О. Б. Петренко, Р. Л. Сойчук, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019. С. 234-239. (ІNDEX COPERNICUS)
 11. Руденко Н.М. Особливості формування мовленнєвої активності у дітей з розладами аутистичного спектру. Директор школи, ліцею, гімназії.Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». № 2. Кн. 2. Том ІІ (25). Київ: Гнозис, 2019-2020. С. 207-214.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2017 р. – керівництво науковою роботою студентки 4 курсу за напрямом підготовки «Корекційна освіта» Хомич М., яка посіла І місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта». А також керівництво науковою роботою студентки 3 курсу за напрямом підготовки «Корекційна освіта» Ярмольчук І., яка посіла призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади і отримала грамоту «За оригінальність тематики наукової роботи» на IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

2018 р. – керівництво науковою роботою студентки 3 курсу за напрямом підготовки «Корекційна освіта» Гордійчук А., яка посіла призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

2019 р. – керівництво науковою роботою студентки групи 4 курсу за напрямом підготовки «Корекційна освіта» Гордійчук А., яка посіла 1 місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта» і отримала грамоту «За оригінальність наукового пошуку» на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта». У 2018-2019 н.р. також готувала студентів групи 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» Огородник О. і Ляшик А. до участі у І і ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Спеціальна освіта». На І етапі студенти посіли І і ІІ місце відповідно. А на ІІ етапі студентка 3 курсу Огородник О. отримала грамоту у номінації «За наукову сміливість». А студентка 3 курсу Ляшик А. отримала грамоту у номінації «За прикладну спрямованість дослідження».

2020 р. – керівництво студентами 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» Заїки Д і Бартко М. на І і ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Спеціальна освіта». На І етапі студенти зайняли І і ІІ місця відповідно. Керувала науковою роботою студентки 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» Ляшик А., яка посіла 1 місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта» і отримала грамоту «За оригінальну методику наукового дослідження» на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта».

2021 р. - керувала науковою роботою студентки групи Л-41 Заїки Д.В. на тему "Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників із ЗНМ III рівня", яка посіда 2 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта».    

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Рівненської Малої академії наук учнівської молоді обласної державної адміністрації у номінації «Кращій керівник гуртка РМАНУМ» (2015 р.), Почесною грамотою Національного Центру «Мала Академія наук України» Національної Академії Наук України за результативну роботу з обдарованою молоддю, ґрунтовну підготовку переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої Академії наук України у 2015-2016 навчальному році (2016 р.), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2017 р.), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації за високий рівень підготовки переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області у 2017-2018 навчальному році (2018 р.), Почесною грамотою Національної Академії наук України за підготовку переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої Академії наук України у 2018-2019 навчальному році (2019 р.).

Back to top