Указом Президента України №903/2019 на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено премію Президента України для молодих вчених 2019 року у складі авторського колективу старшому викладачеві кафедри інформатики та прикладної математики Назарук Марії Володимирівніза роботу «Моделювання системи соціальних комунікацій «розумного» міста», представлену Рівненським державним гуманітарним університетом.

Метою роботи є розроблення комплексу вербальних, концептуальних, інформаційних, та математичних моделей системи соціальних комунікацій «розумного» міста.

Створено наукові основи формування методологічного базису моделювання процесів у системі соціальних комунікацій «розумного» міста. Сформовано базові концептуальні засади комплексу різнотипових моделей інноваційної системи міських соціальних комунікацій для відпрацювання перспективних схем функціонування освітньо-наукового соціокомунікаційного середовища, у якому втілюється інноваційна концепція «розумного» міста.

Запропоновано ряд вербальних, концептуальних, інформаційних та математичних моделей системи соціальних комунікацій великого міста при формуванні майбутніх професійних та освітніх профілів особистості, досліджено соціально комунікаційні процеси у віртуальних наукових колективах, що проводять дослідження на інформаційно-технологічній платформі, яка отримала назву «Електронна наука». Сформовано модельний прототип програмно-алгоритмічного застосунку, що використовується для інформаційного забезпечення наукових пошуків дослідників та реалізації ефективної системи їх комунікування.

Реалізовано інформаційну систему рекомендаційного типу «Інформаційний асистент науковця», яка призначена для ефективної, якісної та вичерпної інформаційної роботи дослідників у віртуальних творчих колективах.

Результати роботи впроваджено у «Розумне місто Тернопіль» ТНТУ імені І. Пулюя, в бібліотеці ПВНЗ «Буковинський університет» м. Чернівці, бібліотеці Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету, у науково-дослідній лабораторії «Математичне та комп’ютерне моделювання соціокомунікаційних процесів і систем» Рівненського державного гуманітарного університету, у Національному університеті «Львівська політехніка».

12 грудня 2019 року викладачами кафедри методики викладання іноземних мов РДГУ (проф. Безкоровайна О.В. - завідувач кафедри, доц. Гронь Л.В., доц. Третьякова К.В., доц. Кваснецька Н.В., ст. в. Василькевич С.С.) було проведено підсумкові конференції за результатами проходження педагогічної практики студентів II, IV курсів факультету іноземної філології. Практика має наскрізний характер і відбувається паралельно із викладанням курсу інноваційної методики навчання англійської мови в рамках спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні "Шкільний вчитель нового покоління".

Практична складова Проекту (School Experience) передбачає відвідування студентами шкіл із метою проведення спостережень, аналізу, синтезу та виконання функцій асистента вчителя.

Студенти протягом чотирьох місяців мали можливість відвідувати заклади загальної середньої освіти м. Рівного, з якими заключені угоди про співпрацю: Рівненська гуманітарна гімназія, Рівненська гімназія "Гармонія", ЗОШ I-III ст. № 11, ЗОШ I-III ст. № 3, НВК № 12, НВК № 14 імені Павла Либака, СпШ № 15.

Першим етапом педагогічної практики була реалізація студентами-практикантами керованого спостереження (Guided observation) на уроках англійської мови, під час якого вони мали можливість спостерігати за різними аспектами навчальної діяльності, зокрема, за вибором ефективних прийомів досягнення поставлених цілей з урахуванням вікових особливостей учнів та ступеня навчання; врахуванням труднощів навчального матеріалу; рівнем підготовленості учнів; використанням реальних та спроектованих навчальних мовленнєвих ситуацій.

Під час перебування у школі в ролі помічника вчителя студенти займались плануванням, мікровикладанням та надавали посильну допомогу вчителям англійської мови. Щоб цей процес відбувався цілеспрямовано, студенти виконували спеціальні методичні завдання. Ретельний аналіз результатів виконання цих завдань засвідчив належний рівень володіння студентами декларативними знаннями з методики навчання англійської мови, що дозволило студентам не тільки проаналізувати різноманітність підходів до навчання та стилів викладання англійської мови; методів, прийомів та засобів навчання іноземних мов, а й спробувати використати їх на практиці.

Студентам також було запропоновано описати свої враження та оформити їх у feedback. Зібрані статистичні дані свідчать, що із запропонованих завдань модуля School Experience найбільший інтерес викликали завдання-спостереження за роботою вчителя та класу, складання характеристики учнів, опис методів роботи вчителя. Серед найбільш позитивних моментів варто відмітити раціональне оволодіння методичною термінологією на професійному рівні, формування вмінь оцінювання навчальних досягнень учнів та власного прогресу, забезпечення належного зворотного зв’язку з учнями. Цікавими є не лише зауваження стосовно професії вчителя, а й переосмислення його ролі та особистості в освітньому процесі.

Аналіз результатів педпрактики за інноваційною експериментальною програмою з методики навчання англійської мови переконує, що набутий студентами досвід сприятиме не тільки подальшому формуванню гностичних, конструктивно-планувальних та комунікативно-навчальних умінь на наступних етапах реалізації педагогічної практики, а й дасть можливість рефлексувати над власним навчанням під час занять з методики навчання англійської мови та у процесі підготовки до них.

Вітаємо!

студента 1 курсу  (4 р.н.) кафедри

духових та ударних інструментів

Інституту мистецтв РДГУ   

Кальмєтьєва Рустама

із  здобуттям  звання лауреата (2 премія)

в номінації "Гобой" VIII Міжнародного  конкурсу юних виконавців на духових та ударних інструментах "Сурми Буковини" м. Чернівці.  

Клас заслуженого діяча мистецтв України, професора Закопця Л.М., концертмейстер Казимірська І.В.

 Бажаємо подальших творчих  успіхів

  на мистецькій ниві!

              Колектив кафедри духових та ударних інструментів

12 грудня 2019 року у Рівненському державному гуманітарному університеті  було презентовано Громадську організацію викладачів та студентів «Європейська педагогічна освіта». В університеті є значні напрацювання у плані євроінтеграції : працює відділ міжнародних зв’язків та співпраці з іноземними студентами, Центр європейської педагогічної освіти, Навчально-дослідницький центр «Відділення французької мови», Центр навчально-методичної літератури «Німецький культурний центр Гете – Інституту в Україні, Рівненський науково-методичний центр інновацій в освіті (англійська мова), Лабораторія інноваційних технологій «Міжкультурної комунікації креативного лідерства» - факультету іноземної філології, кафедр університету.

Головою Громадської організації стала проф. Колупаєва Тетяна Євстафіївна, заступником голови проф. Ніколайчук Галина Іванівна. Серед присутніх були представники Рівненської обласної державної адміністрації, М.М. Андреєва, головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти, управління освіти і науки РОДА;  Л.Г.Пшебільська, завідувач сектору зв’язків з громадськістю Головного територіального управління юстиції у Рівненській області; журналіст «Урядового кур’єру» І.В. Омелянчук;  проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи РДГУ, Заслужений працівник освіти,   доктор педагогічних наук, професор Ю.В. Пелех, декан факультету іноземної філології РДГУ професор Г.І. Ніколайчук, професор кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ Т.Є. Колупаєва, викладачі вузу та представники студентського самоврядування.
Організація виступатиме ініціатором об’єднання зусиль кафедр, факультетів, інститутів, студентського самоврядування РДГУ для формування позитивних змін спрямованих на утвердження України як повноправного члена Європейського союзу, стимулюватиме формування глобального позитивного іміджу університету через його презентацію на міжнародних форумах, конференціях, виставках, конкурсах, ярмарках, змаганнях, семінарах, сприятиме організації заходів щодо підвищення конкурентності ЗВО у міжнародних академічних рейтингах, насамперед тих, що скеровані на оцінювання професійного рівня підготовки фахівців.
Запрошуємо до співпраці колег та студентів!!!

Є люди, які надихають!
Є місця, які відроджують!
І, попри життєві проблеми і негаразди ти крокуєш далі, бо віриш у те, що робиш!


Презентація. "Громадська організація «Європейська педагогічна освіта». Зареєстрована 18 жовтня 2019 року"

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Європейська педагогічна освіта»


Вітаємо!!!

Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспективи» (головний редактор професор Павелків Р.В.) включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (IC) (Польща), платформи з індексування, ранжування та реферування журналів, наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів.

Це вже п’ятий збірник наукових праць РДГУ, що індексується в Index Copernicus (IC). Раніше було включено до бази збірники: «Інноватика у вихованні» (головний редактор проф. Петренко О.Б.), «Актуальні питання культурології» (головний редактор проф. Виткалов В.Г.), «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям: Мистецтвознавство» (головний редактор проф. Виткалов В.Г.), «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям: Культорологія» головний редактор проф. Виткалов С.В.).

 

Back to top