Автобіографічна довідка

Дата народження: 12 грудня 1982р.

В 2005 році закінчила Національний університет водного господарства та природокористування. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки підприємства (диплом з відзнакою).

 Працювала в Рівненській філії Приватбанку на посаді провідного спеціаліста відділу валютних і депозитних операцій корпоративних клієнтів та спеціалістом РКБ по персональному обслуговуванню корпоративних клієнтів (відділення №19).

З 2010 року була здобувачем при Житомирському державному технологічному університеті, за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

18 квітня 2012 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Бухгалтерський облік і контроль операцій з нерухомістю» в Житомирському державному технологічному університеті за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

З 2012 року була  головою Ради молодих менеджерів, координацію діяльності якої здійснює постійна комісія з питань науки, освіти, культури і духовності Рівненської обласної ради.

28 березня 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності.

З  2010р.  по 2020  р. є деканом факультету документальних комунікацій та менеджменту. У вересні 2020р. стала деканом факультету документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики.

Співзасновниця благодійного фонду «ЮХИМЕНКО».

Посилання на наукові профілі

Облікові записи є у таких наукових профілях, як

 Scopus
(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic)

Web of Science
(http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F5I5Z8M2nu7gfoRdhhF&preferencesSaved=)

ORCID (https://orcid.org/verifyemail/SkdOQ1haRXA3TEVZaWoxWi80YTZUb0wxZk81TEUxdkp5VDMvVUZEa204L3hDRG9Ebi9ZcFZiZ1h1K0g5WmxzMw?lang=en)

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні дисципліни, що викладаються:

"Фінанси, гроші та кредит"

"Фінанси"

"Фінанси підприємств"

"Бухгалтерський облік і аудит в інформаційних центрах"

Основні наукові, навчально-методичні праці за останні 5 років:

Монографії:

 1. Юхименко-Назарук І.А. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії: монографія. / І.А. Юхименко-Назарук. Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2017. 300 с. (17,44 друк. арк.).
 2. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 5: Розвиток концепції бухгалтерського обліку і оподаткування в умовах гібридної війни: монографія / за заг. ред. [із передм.] І.В.Жиглей, С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 216 с. (Юхименко-Назарук І.А. Удосконалення облікової оцінки активів в умовах гібридної війни, С.71-89). Формат 60х84 1/16. Ум. др. арк. 20,14.

Статті у періодичних виданнях, що входять до наукометричних баз:

 1. Юхименко-Назарук И.А. Проблемные аспекты учетной политики предприятия / И.А. Юхименко-Назарук // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: проблемы и перспективы развития в условиях глобализации. Материалы  международной научно-практической конференции (30  апреля 2015 г.). Сборник статей / Душанбе, ДСХ, 2015. – 320 с., с. 285-288.
 2. Юхименко-Назарук І.А. Акторно-мережева теорія в обліку / І.А. Юхименко-Назарук // ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (14) частина 2 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – 224 с., С. 203-208.
 3. Dzhumageldiyeva G.D., Zablodska I.V., Yukhymenko-Nazaruk I.A., Dovgaliluk V.V., Suprunova I.V. Protection of the rights of communal services market participants (in the contekst of overcoming poverty) // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2020. – Vol 3, №34. – (Web of Science).

Статті у фахових виданнях:

 1. Юхименко-Назарук І.А. Інституційні засади здійснення професійного судження в бухгалтерському обліку / І.А. Юхименко-Назарук // Науковий вісник “Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки”. – 2016. – № 21, Частина 1. – С. 185-188.
 2. Юхименко-Назарук І.А. Теоретичні аспекти облікової політики корпорації / І.А. Юхименко-Назарук // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – Випуск 7. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/7_2016.pdf.
 3. Юхименко-Назарук І.А. Концептуальні засади креативного обліку / І.А. Юхименко-Назарук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія  «Економіка». – 2017. – Випуск  1(49)). –  Том 2. – С. 288-294.
 4. Юхименко-Назарук І.А. Аналіз шляхів удосконалення креативного обліку / І.А. Юхименко-Назарук // Міжнародний збірник наукових праць “Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”. – 2017. – Випуск 1 (36). – С. 281-295.
 5. Юхименко-Назарук І.А. Розвиток бухгалтерського обліку в контексті теорії контрактів / І.А. Юхименко-Назарук //Проблеми системного підходу в економіці. Фаховий збірник наукових праць. Економічні науки. – 2017. – Випуск 2 (58). – С. 152-157.
 6. Юхименко-Назарук І.А. Напрями розвитку інформаційного забезпечення діяльності мережевих структур / І.А. Юхименко-Назарук // Вісник ЖДТУ. – 2017. – № 2. – C.  54-59.
 7. Юхименко-Назарук І.А. Напрями розвитку бухгалтерського обліку в мережевому суспільстві: інституційний аспект / І.А. Юхименко-Назарук // Проблеми системного підходу в економіці. Фаховий збірник наукових праць. Економічні науки. – 2017. – Випуск 3 (59). – С. 96-101.
 8. Юхименко-Назарук І.А. Теоретичні основи бухгалтерського обліку мережевого капіталу: інституційний аспект / І.А. Юхименко-Назарук // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Випуск 3 (09). – Режим доступу: http://e-visnyk.zdia.zp.ua/
 9. Юхименко-Назарук І.А. Методичні аспекти обліку мережевих активів / І.А. Юхименко-Назарук // Міжнародний збірник наукових праць “Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”. – 2017. – Випуск 2 (37). – С. 281-295.
 10. Юхименко-Назарук І.А. Мережева концепція організації бухгалтерського обліку / І.А. Юхименко-Назарук // Науковий вісник “Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки”. – 9/2017. 5 серпня 2017 р. http://www.ej.kherson.ua/index.php/avtoram-publikatsij.
 11. Yuhimenko-Nazaruk І.А. Theoretical aspects of specific asset accounting: institutional approach / І.А.Yuhimenko-Nazaruk // Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2017. № 3 (81). C. 45-49.

Тези доповідей:

 1. Юхименко-Назарук І.А. Контрактна теорія обліку як новий напрям наукових досліджень / І.А. Юхименко-Назарук // Тези всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – Т. ІІ. – 416 с., с. 117.
 2. Юхименко-Назарук И.А. Проблемные аспекты учетной политики предприятия / И.А. Юхименко-Назарук // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: проблемы и перспективы развития в условиях глобализации: материалы (сборник статей) Межд. науч.-практ. конф. (г. Душанбе, 30 апреля 2015 г.). Душанбе: ДСХ, 2015. С. 285-288.
 3. Юхименко-Назарук І.А. Виникнення креативного обліку як результат лібералізації системи облікового регулювання / І.А. Юхименко-Назарук // Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування: тези виступів Міжнар. наук.-практ. конф (м. Житомир, 25 листопада 2016 р.). Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. С. 165-167.
 4. Юхименко-Назарук І.А. Історичні аспекти виникнення креативного обліку / І.А. Юхименко-Назарук // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). Київ: Національний авіаційний університет, 2016. С. 208-210.
 5. Юхименко-Назарук І.А. Бухгалтерський інжиніринг в системі креативного обліку / І.А. Юхименко-Назарук // Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 11-12 травня 2017 р.). Т.: ФОП Паляниця В.А., 2017. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21007?locale=sv. С. 165-166.
 6. Юхименко-Назарук І.А. Облік специфічних активів: інституційний аспект / І.А. Юхименко-Назарук // Моделювання та прогнозування соціально-економічного міжнародного співробітництва: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 1-2 вересня 2017 р.). Київ: Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 2017. С. 127-129.
 7. Юхименко-Назарук І.А. Розвиток облікової оцінки специфічних активів / І.А. Юхименко-Назарук // Перспективи розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації: матеріали VIII Міжн. наук.-практ. молодіжної інтернет-конф. (у заочній формі). (м. Київ, 30 вересня 2017 р.). К: ННЦ “ІАЕ”, 2017. С. 244-248.
 8. Юхименко-Назарук И.А. Оценка специфических активов предприятия / И.А. Юхименко-Назарук // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сб. науч. тр. / под ред. В.В. Кириенко. Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2017. С. 80-83.
 9. Юхименко-Назарук І.А. Розвиток облікової оцінки специфічних активів / І.А. Юхименко-Назарук І.А. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та здобувачів вищої освіти, 10 травня 2019р., Рівне, Україна / НУВГП. Рівне, 2019. С. 294-296.
 10. Юхименко-Назарук І.А. Мережений капітал в інтегрованій звітності / І.А. Юхименко-Назарук // Розвиток інтегрованої звітності підприємств: матеріали міжнародної наукової конференції (м. Житомир 4-5 жовтня 2019р.). – Житомир: ДУ ”Житомирська політехніка”, 2019. С. 281-283.

Back to top